Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

(Dz. U. 2002 Nr 217, poz. 1833)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
(Dz. U. Nr 217, poz. 1833)


Na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Ustala się wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. Dawki graniczne promieniowania jonizującego i wskaźniki pochodne określające zagrożenie promieniowaniem jonizującym określają odrębne przepisy.

§ 2. Wartości, o których mowa w § 1 ust. 1, określają najwyższe dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, ustalone jako:

1) najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) - wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń;

2) najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) - wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina;

3) najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) - wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.


§ 3. Wartości, o których mowa w § 1 ust. 2, określają najwyższe dopuszczalne natężenia fizycznego czynnika szkodliwego dla zdrowia - ustalone jako wartość średnia natężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 79, poz. 513 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 36).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (poz. 1833)
Załącznik nr 1


WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ CHEMICZNYCH I PYŁOWYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY


A. Substancje chemiczne


Lp.Nazwa i numer CAS1 substancji chemicznej (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji)Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3 w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
NDSNDSChNDSP
12345
1Acetaldehyd (aldehyd octowy)[75-07-0]5-45
2Acetanilid - pyły[103-84-4]6--
3Acetofenon[98-86-2]50100-
4Aceton[67-64-1]6001.800-
5Acetonitryl[75-05-8]70140-
6Akrylaldehyd (akroleina) [107-02-8]0,20,5-
7Akrylamid[79-06-1]0,1--
8Akrylan butylu[141-32-2]1130-
9Akrylan 2-etyloheksylu[103-11-7]35100-
10Akrylan etylu[140-88-5]2080-
11Akrylan metylu[96-33-3]2070-
12Akrylonitryl[107-13-1]210-
13Aldryna2 - rel-(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10- heksachloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen (aldrin)[309-00-2]0,010,08-
14Alfa-cypermetryna - aerozole, mieszanina izomerów(1S,3S)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2- dimetylocyklopropanokarboksylan (R)-cyjano (3-fenoksyfenylo)metylu; (1R,3R)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-cyjano (3-fenoksyfenylo)metylu[67375-30-8]1--
15Amidosiarczan(VI) amonu - pył całkowity[7773-06-0]10--
162-Aminoetanol (etanoloamina)[141-43-5]310-
174-Aminofenol (p-aminofenol) - pyły[123-30-8]5--
18N,N'-bis(2-aminoetylo)etylenodiamina(trójetylenoczteroamina) [112-24-3]13-
19Amoniak[7664-41-7]1428-
20Anilina[62-53-3]520-
21Antymon [7440-36-0] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Sb0,51,5-
22Arsan (arsenowodór)[7784-42-1]0,20,6-
23Arsen [7440-38-2] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na As0,01--
24Asfalt naftowy - dymy [8052-42-4]510-
25Atrazyna - 2-chloro-4-etyloamino-6-izopropyloamino-1,3,5-triazyna[1912-24-9]5--
26Azotan(V)propylu (n-propylu azotan)[627-13-4]30100-
27Azydek sodu[26628-22-8]0,10,3-
28Bar [7440-39-3] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Ba0,51,5-
29Benzaldehyd (benzoesowy aldehyd)[100-52-7]1040-
30Benzen[71-43-2]1,6--
31Benzenotiol[108-98-5]2--
32Benzo[a]piren[50-32-8]0,002--
33p-Benzochinon[106-51-4]0,10,4-
34Benzydyna[92-87-5]00-
35Benzyna:   
a) ekstrakcyjna3 [8032-32-4]5001.500-
b) do lakierów [8030-30-6]300900-
36Beryl [7440-41-7] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Be0,0010,003-
37Bezwodnik ftalowy - pary i aerozole[85-44-9]12-
38Bezwodnik maleinowy[108-31-6]0,51-
39Bezwodnik octowy[108-24-7]10-20
40Bicyklo[4.4.0]dekan(dekalina, dekahydronaftalen)[91-17-8]100300-
41Bifenyl (dwufenyl)[92-52-4]12-
42Bifenylo-4-amina[92-67-1]0,001--
43Brom[7726-95-6]0,72-
44Bromfenwinfos - fosforan(V) 2-bromo-1-(2,4-dichlorofenylo)winylu-dietylu[33399-00-7]0,01--
45Bromochlorometan[74-97-5]1.0001.300-
462-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroetan(halotan)[151-67-7]40100-
47Bromoetan (etylu bromek)[74-96-4]50100-
48Bromoform[75-25-2]5--
49Bromometan (metylu bromek) [74-83-9]540-
50Bromowodór[10035-10-6]--6,5
51Buta-1,3-dien (butadien)[106-99-0]1040-
52Butan (n-butan)[106-97-8]1.9003.000-
53Butan-2-ol (sec-butylowy alkohol)[78-92-2]300450 
54Butan-1-ol (n-butylowy alkohol)[71-36-3]50150-
55Butan-2-on (metyloetyloketon)[78-93-3]200850-
56Butano-1-tiol (n-butylowy merkaptan) [109-79-5]12-
57(E)-But-2-enal (krotonowy aldehyd) [4170-30-3]612-
581-Butoksy-2,3-epoksypropan[2426-08-6]3060-
592-Butoksyetanol (butoksyetylowy alkohol)[111-76-2]98200-
60Butyloamina[109-73-9]--10
614-tert-Butylotoluen (p-tert-butylotoluen) [98-51-1]30--
62Chlor[7782-50-5]1,59-
63Chlorek amonu (amonowy chlorek) - pary i dymy[12125-02-9]1020-
64Chlorek chromylu[14977-61-8]0,15--
65Chlorfenwinfos - fosforan(V) 2-chloro- 1-(2,4-dichlorofenylo)winylu-dietylu[470-90-6]0,010,1-
66Chloroacetaldehyd[107-20-0]13-
67Chloroaceton[78-95-5]--4
682-Chloroanilina (o-chloroanilina)[95-51-2]310-
693-Chloroanilina (m-chloroanilina)[108-42-9]310-
704-Chloroanilina (p-chloroanilina)[106-47-8]310-
71Chlorobenzen[108-90-7]4794-
722-Chlorobuta-1,3-dien (chloropren, 2-chloro-1,3-butadien)[126-99-8]216-
73Chlorodifluorometan (Freon 22) [75-45-6]3.000--
74Chlorodinitrobenzen(dwunitrochlorobenzen) - mieszanina izomerów[25567-67-3]13-
751-Chloro-2,3-epoksypropan (epichlorohydryna)[106-89-8]1--
76Chloroetan (etylu chlorek) [75-00-3]2001.600-
772-Chloroetanol (chloroetylowy alkohol, chlorohydryna etylenowa)[107-07-3]13-
78Chloroeten (winylu chlorek) [75-01-4]530-
794-Chlorofenol (p-chlorofenol) [106-48-9]13-
80Chloromekwatu chlorek[999-81-5]15--
81Chloro(fenylo)metan (benzylu chlorek) [100-44-7]3-5
82Chloroform[67-66-3]8--
83Chlorometan (metylu chlorek) [74-87-3]20160-
84Chloronitrobenzen (nitrochlorobenzen) -mieszanina izomerów[25167-93-5]13-
851-Chloro-1-nitropropan[600-25-9]10--
86Chloropiryfos - tiofosforan(V) O,O-dietylu-O-3,5,6-trichloro-2-pirydylu[2921-88-2]0,20,6-
874-Chlorostyren (p-chlorostyren) [2039-85-2]50400-
882-Chlorotoluen (o-chlorotoluen) [95-49-8]100250-
89Chlorowodór[7647-01-0]510-
90Chrom metaliczny [7440-47-3] i związki chromu(III)0,5--
91Chromiany(VI) i dichromiany(VI) (chromiany)0,10,3-
92Cyjanamid[420-04-2]24-
93Cyjanamid wapnia[156-62-7]1--
94Cyjanowodór i cyjanki - w przeliczeniu na CN   
Cyjanowodór [74-90-8]--5
Cyjanek sodu [143-33-9]--5
Cyjanek potasu [151-50-8]--5
Cyjanek wapnia [592-01-8]--5
95Cykloheksan[110-82-7]3001.000-
96Cykloheksanol[108-93-0]10--
97Cykloheksanon[108-94-1]4080-
98Cykloheksen[110-83-8]300900-
99Cykloheksyloamina[108-91-8]4080-
100Cyklopenta-1,3-dien (cyklopentadien- 1,3) [542-92-7]200--
101Cyna [7440-31-5] i jej związki nieorganiczne, z wyjątkiem stannanu (cyny wodorku) - w przeliczeniu na Sn - dymy i pyły2--
102Cyrkon [7440-67-7] i jego związki - w przeliczeniu na Zr510-
1032,4-D - kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy[94-75-7]7--
104DDT - 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorofenylo)etan[50-29-3]0,10,8-
105Dekaboran (14) [17702-41-9]0,30,9-
106Dekasiarczek tetrafosforu (fosforu pięciosiarczek)[1314-80-3]13-
107Dekatlenek tetrafosforu (fosforu pięciotlenek)[1314-56-3]13-
108Demeton (izomery: demeton O, demeton S)[8065-48-3]0,1--
109Demeton-S metylowy - tiofosforan(V) S-(2-etylosulfanylo)etylu-O,O-dimetylu (metylodemeton)[8022-00-2]0,10,8-
110Diazotan(V) glikolu etylenowego (nitroglikol)[628-96-6]0,30,4-
111Dibenzo[a,h]antracen[53-70-3]0,004--
112Dibenzo-1,4-tiazyna (fenotiazyna)[92-84-2]4--
113Diboran (6)[19287-45-7]0,10,2-
1141,2-Dibromoetan[106-93-4]0,5--
115Dibromodifluorometan[75-61-6]6001.200-
116Dichlorek cynku (chlorek cynku) - dymy[7646-85-7]12-
117Dichlorek disiarki (siarki chlorek)[10025-67-9]515-
118Dichlorfos - fosforan(V) 2,2-dichlorowinylu-dimetylu (DDVP)[62-73-7]13-
1191,2-Dichlorobenzen4 (dwuchlorobenzen -izomer orto)[95-50-1]90180-
1201,4-Dichlorobenzen5 (dwuchlorobenzen -izomer para)[106-46-7]90180-
121Dichlorodifluorometan (Freon 12)[75-71-8]4.0006.200-
1221,1-Dichloroetan[75-34-3]400--
1231,2-Dichloroetan[107-06-2]50--
124Dichloroeten6 (dwuchloroetylen) -mieszanina izomerów[25323-30-2]5080-
125Dichlorofluorometan (Freon 21) [75-43-4]40200-
126Dichlorometan[75-09-2]2050-
1272,2'-Dichloro-4,4'-metylenodianilina (MOCA) [101-14-4]0,02--
1281,1-Dichloro-1-nitroetan (dwuchloronitroetan)[594-72-9]3060-
1291,2-Dichloropropan (dwuchloropropan) [78-87-5]50400-
1301,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroetan (Freon 114, dwuchloroczterofluoroetan)[76-14-2]5.0008.750-
131(1,2-Dichlorowinylo)benzen (dwuchlorostyren)[6607-45-0]50150-
132Dieldryna7-rel-(1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10- heksachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-6,7- epoksy-1,4:5,8-dimetanonaftalen (dieldrin)[60-57-1]0,010,08-
133Dietyloamina[109-89-7]3075-
1342-(Dietyloamino)etanol(2-dwuetyloaminoetylowy alkohol)[100-37-8]50--
135Dietylobenzen - mieszanina izomerów[25340-17-4]100400-
136Dikwatu dibromek - dibromek 1,1'-etyleno-2,2'-dipirydylowy - pyły[85-00-7]0,10,3-
137Diizocyjanian heksano-1,6-diylu (sześciometylenodwuizocyjanian)[822-06-0]0,050,15-
138Diizocyjanian tolueno-2,4-diylu8 (toluilenodwuizocyjanian)[584-84-9]0,0350,070-
139Diizocyjanian tolueno-2,6-diylu9[91-08-7]0,0350,070-
140Dimetoat - ditiofosforan(V) S-metylokarbamoilometylu-O,O-dimetylu[60-51-5]0,20,6-
141Dimetoksymetan (metylal)[109-87-5]1.0003.500-
142N,N-Dimetyloacetamid[127-19-5]3570-
143Dimetyloamina[124-40-3]39-
144Dimetyloanilina (ksylidyna) - mieszanina izomerów: 2,3-; 2,4-; 2,5-; 2,6-; 3,4-; 3,5-[1300-73-8]10--
145N,N-Dimetyloanilina (dwumetyloanilina, N-dwumetyloanilina)[121-69-7]1240-
146N,N-Dimetyloformamid[68-12-2]10--
1472,6-Dimetyloheptan-4-on (dwuizobutylowy keton)[108-83-8]150300-
1481,1-Dimetylohydrazyna[57-14-7]0,1--
149Dinitrobenzen - mieszanina izomerów [25154-54-5]13-
150Dinitrofenol - mieszanina izomerów [25550-58-7]0,5--
151Dinitrotoluen - mieszanina izomerów [25321-14-6]15-
152Dioksan (dwutlenek dwuetylenu) [123-91-1]1080-
1531,3-Dioksolan[646-06-0]1050-
154Disiarczek węgla[75-15-0]1830-
155Disulfid allilowo-propylowy[2179-59-1]1218-
156Ditlenek chloru[10049-04-4]0,30,9-
157Ditlenek siarki[7446-09-5]25-
158Ditlenek węgla 10[124-38-9]9.00027.000-
159Endosulfan - (3-tlenek-6,7,8,9,10,10-heksachloro-1,5,5a,6,9,9a- heksahydro-6,9-metano-2,3,4-benzodioksatiepinu)[115-29-7]0,10,3-
160Endryna - rel-(1R,4S,4aS,5S,6S,7R,8R,8aR) 1,2,3,4,10,10- heksachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a- oktahydro-6,7-epoksy-1,4:5,8-dimetanonaftalen (endrin)[72-20-8]0,010,08-
161Epoksyetan (etylenu tlenek) [75-21-8]13-
1621,2-Epoksy-3-fenoksypropan (fenyloglicydowy eter)[122-60-1]0,63-
1631,2-Epoksy-4-(epoksyetylo) cykloheksan[106-87-6]60--
1641,2-Epoksy-3-izopropoksypropan[4016-14-2]240360-
1652,3-Epoksypropanol[556-52-5]6--
166Etanodinitryl[460-19-5]820-
167Etanol (alkohol etylowy) [64-17-5]1.900--
168Etanotiol (etylowy merkaptan) [75-08-1]12-
169Eter bis(2-chloroetylowy)[111-44-4]1030-
170Eter bis(2,3-epoksypropylowy)[2238-07-5]0,05--
171Eter dietylowy[60-29-7]300600-
172Eter difenylowy[101-84-8]714-
173Eter dimetylowy[115-10-6]1.000--
174Eter diizopropylowy (izopropylowy eter)[108-20-3]1.0001.300-
1754'-Etoksyacetanilid (fenacetyna) - pyły[62-44-2]5--
1762-Etoksyetanol (etoksyetylowy alkohol) [110-80-5]2080-
177Etylenodiamina[107-15-3]2050-
178Etyloamina[75-04-7]515-
179Etylobenzen[100-41-4]100350-
180N-Etylomorfolina[100-74-3]2346-
181Etylotoluen - mieszanina izomerów [25550-14-5]100--
182Fenitrotion - tiofosforan(V) O-3-metylo-4-nitrofenylu-O,O-dimetylu[122-14-5]0,020,1-
183Fenol[108-95-2]7,8--
184Fention - tiofosforan(V) O-3-metylo-4-(metylosulfanylo)fenylu-O,O-dimetylu[55-38-9]0,2--
1851,4-Fenylenodiamina (p-fenylenodwuamina)[106-50-3]0,10,3-
186Fenylohydrazyna[100-63-0]20--
187Fenylometanol[100-51-6]240--
188Fenylo(2-naftylo)amina(N-fenylo-2-naftyloamina)[135-88-6]0,02--
1892-Fenylopropen[98-83-9]240480-
190Fluor[7782-41-4]0,050,4-
191Fluorek boru[7637-07-2]--3
192Fluorki - jako HF[16984-48-8]13-
193Fluorooctan sodu[62-74-8]0,050,15-
194Fluorowodór[7664-39-3]0,52-
195Fonofos - etyloditiofosfonian O-etylu-S-fenylu [944-22-9]0,1--
196Formaldehyd[50-00-0]0,51-
197Fosfan (fosforowodór) [7803-51-2]0,10,8-
198Fosforan(V) tris(2-tolilu)(trójkrezylu fosforan)[78-30-8]0,10,3-
199Fosgen[75-44-5]0,080,16-
200Ftalan dibutylu[84-74-2]510-
201Ftalan dietylu[84-66-2]515-
202Ftalan dimetylu[131-11-3]510-
203Ftalan bis(2-etyloheksylu)(dwu-2-etyloheksylu ftalan)[117-81-7]15-
2042-Furaldehyd (furfurol) [98-01-1]1040-
2052-Furylometanol[98-00-0]3060-
206Glicerol - aerozole [56-81-5]10--
207Glifosat[1071-83-6]10--
208Glikol etylenowy[107-21-1]1550-
209Glutaraldehyd (glutarowy aldehyd) [111-30-8]0,40,6-
210Hafn [7440-58-6] i jego związki - w przeliczeniu na Hf0,5--
211Heksachlorobenzen[118-74-1]0,5--
2121,2,3,4,5,6-Heksachlorocykloheksan11 [608-73-1]0,050,4-
213Heksachloroetan[67-72-1]1030-
214Heksafluorek siarki[2551-62-4]6.000--
215Heksametylotriamid kwasu fosforowego(V)[680-31-9]0,05--
216Heksan (n-heksan) [110-54-3]100400-
217Heksanu izomery acykliczne nasycone, z wyjątkiem heksanu[73513-42-5]4003.200-
218Heksano-6-laktam (kaprolaktam, cykloheksanoizooksym)[105-60-2]515-
219Heksan-2-on(metylo-n-butyloketon) [591-78-6]1050-
220Heptan (n-heptan) [142-82-5]1.2002.000-
221Heptan-2-on[110-43-0]238475-
222Heptan-3-on[106-35-4]95--
223Heptan-4-on[123-19-3]230--
22410-Hydrat heptaoksotetraboranu sodu(sodowy czteroboran dziesięciowodny, boraks) - pyły[1303-96-4]0,52-
225Hydrazyna[302-01-2]0,050,1-
226Hydrochinon (p-dwuhydroksybenzen) [123-31-9]24-
2274-Hydroksy-4-metylopentan-2-on(alkohol diacetonowy) [123-42-2]240--
2282,2'-Iminobis(etyloamina) [111-40-0]412-
229Itr [7440-65-5] i jego związki - w przeliczeniu na Y1--
230Izobutyroaldehyd (aldehyd izomasłowy)[78-84-2]100--
231Izopren[78-79-5]100300-
232Izopropyloamina[75-31-0]1224-
2332-Izopropylo-4,6-dinitrofenol(dwunitroizopropylofenol, DNPP) [118-95-6]0,050,15-
234Jod[7553-56-2]1--
235Jodometan (metylu jodek) [74-88-4]1030-
236Kadm [7440-43-9] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Cd - pyły i dymy0,01--
237Kamfora syntetyczna - bornan-2-on [76-22-2]1218-
238Kaptan - N-(trichlorometylosulfanylo) cykloheks-4-eno-1,2-dikarboksyimid [133-06-2]5--
239Karbaryl - metylokarbamian 1-naftylu[63-25-22]18-
240Karbendazym - 1H-benzimidazol-2-ilokarbamian metylu [10605-21-7]10--
241Karbofuran - metylokarbamian 2,2-dimetylo-2,3-dihydrobenzo[b]furan-7-ylu[1563-66-2]0,1--
242Keten (etenon) [463-51-4]0,51,5-
243Kobalt metaliczny [7440-48-4] - dymy i pyły0,050,2-
244Krezol - mieszanina izomerów [1319-77-3]515-
245Ksylen - mieszanina izomerów (1,2-, 1,3- 1,4-) [95-47-6; 108-38-3; 106-42-3; 1330-20-7]100350-
246Kumen (izopropylobenzen) [98-82-8]100250-
247Kwas adypinowy - pyły [124-04-9]510-
248Kwas akrylowy[79-10-7]2050-
249Kwas azotowy(V) (azotowy kwas) [7697-37-2]510-
250Kwas chlorooctowy[79-11-8]24-
251Kwas chlorowy(VII) (nadchlorowy kwas)[7601-90-3]13-
252Kwas 2,2-dichloropropionowy i jego sól sodowa[75-99-0]612-
253Kwas fosforowy(V)[7664-38-2]12-
254Kwas mrówkowy[64-18-6]515-
255Kwas octowy[64-19-7]1530-
256Kwas pikrynowy[88-89-1]0,10,3-
257Kwas propionowy[79-09-4]3045-
258Kwas siarkowy(VI)[7664-93-9]13-
259Kwas szczawiowy[144-62-7]12-
260Kwas 2-tioglikolowy[68-11-1]48-
261Malation - ditiofosforan(V) S-1,2-bis(etoksykarbonylo)etylu-O,O-dimetylu[121-75-5]110-
262Mangan [7439-96-5] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Mn0,3--
263MCPA - kwas (4-chloro-2-metylofenoksy) octowy [94-74-6]15-
264Metakrylan butylu[97-88-1]100300-
265Metakrylan metylu[80-62-6]50400-
266Metanol (metylowy alkohol) [67-56-1]100300-
267Metanotiol (metylowy merkaptan) [74-93-1]12-
2682-Metoksyanilina(o-anizydyna, o-metoksyanilina) [90-04-0]0,51-
2694-Metoksyanilina(p-anizydyna, p-metoksyanilina) [104-94-9]0,51-
270Metoksychlor - pyły [72-43-5]10--
2712-Metoksyetanol (metoksyetylowy alkohol)[109-86-4]1560-
272(2-Metoksymetyloetoksy)propanol[34590-94-8]240480-
2731-Metoksypropan-2-ol[107-98-2]180360-
2744,4'-Metylenobis(fenyloizocyjanian)(metyleno-bis-fenyloizocyjanian) [101-68-8]0,05-0,2
275Metyloamina[74-89-5]515-
276N-Metyloanilina[100-61-8]2--
2773-Metylobutan-1-ol[123-51-3]200400-
278Metylocykloheksan[108-87-2]1.6003.000-
279Metylocykloheksanol - mieszanina izomerów [25639-42-3]70--
2802-Metylocykloheksanon[583-60-8]50340-
2812-Metylo-4,6-dinitrofenol (dwunitro-o-krezol, DNOC)[534-52-1]0,050,4-
2825-Metyloheptan-3-on[541-85-5]50100-
2835-Metyloheksan-2-on[110-12-3]95--
284Metylohydrazyna[60-34-4]0,020,1-
285N-Metylomorfolina[109-02-4]1530-
2861-Metylonaftalen[90-12-0]30--
2872-Metylopentano-2,4-diol (glikol heksylenu) [107-41-5]--120
2884-Metylopentan-2-ol(izobutylometylokarbinol) [108-11-2]100160-
2894-Metylopentan-2-on (metyloizobutyloketon, hekson)[108-10-1]83200-
2904-Metylopent-3-en-2-on (mezytylu tlenek)[141-79-7]20100-
2911-Metylo-2-pirolidon[872-50-4]120240-
2922-Metylopropan-1-ol (izobutylowy alkohol) [78-83-1]100200-
2932-Metylopropan-2-ol (tert-butylowy alkohol) [75-65-0]300450-
294Miedź [7440-50-8] i jej związki - w przeliczeniu na Cu:   
a) dymy tlenków i sole rozpuszczalne0,10,3-
b) pyły tlenków i sole nierozpuszczalne12-
295Molibden [7439-98-7] i jego związki - w przeliczeniu na Mo410-
296Morfolina (czterowodoro-1,4-oksazyna)[110-91-8]70100-
297Mrówczan etylu[109-94-4]250500-
298Nadtlenek dibenzoilowy (benzoilu nadtlenek) [94-36-0]510-
299Nadtlenek wodoru[7722-84-1]1,54-
300Nafta[8008-20-6]100300-
301Naftalen[91-20-3]2075-
302Naftalenu pochodne chlorowane[-]0,51,5-
3031-Naftyloamina (a-naftyloamina) [134-32-7]00-
3042-Naftyloamina (b-naftyloamina) [91-59-8]00-
305Nikiel [7440-02-0] i jego związki, z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu (niklu karbonylku) - w przeliczeniu na Ni0,25--
306Nikotyna[54-11-5]0,51,5-
3072-Nitroanilina (o-nitroanilina) [88-74-4]310-
3083-Nitroanilina (m-nitroanilina) [99-09-2]310-
3094-Nitroanilina (p-nitroanilina) [100-01-6]310-
310Nitrobenzen[98-95-3]310-
311Nitroetan[79-24-3]30240-
312Nitrometan[75-52-5]30240-
313Nitropropan - mieszanina izomerów[25322-01-4]3070-
3143-Nitrotoluen12[99-08-1]39-
3154-Nitrotoluen13[99-99-0]39-
316Octan 2-butoksyetylu[112-07-2]100300-
317Octan butylu (n-butylu octan) [123-86-4]200950-
318Octan sec-butylu[105-46-4]900900-
319Octan tert-butylu[540-88-5]900900-
320Octan 1,3-dimetylobutylu[108-84-9]300--
321Octan 2-etoksyetylu[111-15-9]20--
322Octan etylu[141-78-6]200600-
323Octan izobutylu[110-19-0]200400-
324Octan izopentylu[123-92-2]250500-
325Octan izopropylu[108-21-4]6001.000-
326Octan 2-metoksyetylu (metoksyetylu octan) [110-49-6]25100-
327Octan 2-metoksy-1-metyloetylu[108-65-6]260520-
328Octan 2-metoksypropylu[70657-70-4]100200-
329Octan metylu[79-20-9]250600-
330Octan pentan-2-ylu[626-38-0]250500-
331Octan pentan-3-ylu[620-11-1]250500-
332Octan pentylu (octan n-amylu) [628-63-7]250 500-
333Octan tert-pentylu[625-16-1]250500-
334Octan propylu[109-60-4]200400-
335Octan winylu[108-05-4]1030-
3362,2'-Oksydietanol (glikol dwuetylenowy) - aerozol [111-46-6]10--
337Oktan (n-oktan) [111-65-9]1.0001.800-
338Oleje mineralne - (faza ciekła aerozolu)[-]510-
339Ołów [7439-92-1] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Pb0,05--
340Ortokrzemian tetraetylu (etylu krzemian)[78-10-4]80250-
341Ozon[10028-15-6]0,15--
342Paration metylowy - tiofosforan(V)O,O-dimetylu-O-4-nitrofenylu (metyloparation)[298-00-0]0,10,6-
343Pentachlorek fosforu[10026-13-8]0,71,4-
344Pentachlorofenol[87-86-5]0,51,5-
345Pentafluorek bromu[7789-30-2]0,51-
346Pentan (n-pentan)[109-66-0]1.8002.300-
347Pentan-1-ol14 (alkohol amylowy) [71-41-0]100450-
348Pentan-2-on (metylopropyloketon, pentanon) [107-87-9]100800-
349Pentatlenek wanadu [1314-62-1]:   
a) dymy0,050,1-
b) pyły0,050,5-
350Peroksodisiarczan(VI) potasu - pyły[7727-21-1]0,1--
351Piperazyna[110-85-0]0,10,3-
3522-Pirydyloamina (2-aminopirydyna) [504-29-0]2--
353Pirydyna[110-86-1]530-
354Platyna metaliczna[7440-06-4]1--
355Polichlorowane bifenyle (dwufenylu pochodne chlorowane)1--
356Propan[74-98-6]1.800--
357Propan-1-ol (propylowy alkohol) [71-23-8]200600-
358Propan-2-ol (izopropylowy alkohol) [67-63-0]9001.200-
359Propano-3-lakton (b-propiolakton) [57-57-8]1--
360Prop-2-en-1-ol (allilowy alkohol) [107-18-6]210-
361Propoksur(metylokarbamian 2-izopropoksyfenylu) [114-26-1]0,52-
362Propyn (metyloacetylen) [74-99-7]1.5002.000-
363Prop-2-yn-1-ol[107-19-7]3--
364Pyretryny[8003-34-7]5--
365Rezorcynol (rezorcyna) [108-46-3]4590-
366Rtęć [7439-97-6] i jej związki - w przeliczeniu na Hg:   
a) organiczne0,010,03-
b) nieorganiczne0,050,15-
c) pary rtęci0,0250,2-
367Selan (selenowodór) - w przeliczeniu na Se [7783-07-5]0,050,1-
368Selen [7782-49-2] i jego związki, z wyjątkiem selanu - w przeliczeniu na Se0,10,3-
369Siarczan(VI) dimetylu(dwumetylowy siarczan)[77-78-1]0,51-
370Siarkowodór[7783-06-4]1020-
371Srebro - dymy i pyły [7440-22-4]0,05--
372Srebra związki nierozpuszczalne - w przeliczeniu na Ag0,05--
373Srebra związki rozpuszczalne - w przeliczeniu na Ag0,01--
374Stiban (antymonowodór) [7803-52-3]0,51,5-
375Strychnina[57-24-9]0,15--
376Styren[100-42-5]50200-
377Sulfotep - ditiopirofosforan O,O,O,O-tetraetylu [3689-24-5]0,1--
378Tal [7440-28-0] i jego związki - w przeliczeniu na TI0,10,3-
379Tantal[7440-25-7]5--
380Tellur [13494-80-9] i jego związki - w przeliczeniu na Te0,010,03-
381Terpentyna[8006-64-2]300840-
3821,3,5,7-Tetraazaadamantan(sześciometylenoczteroamina)[100-97-0]4--
3831,1,2,2-Tetrabromoetan[79-27-6]4--
384Tetrachlorek węgla[56-23-5]20100-
3851,1,2,2-Tetrachloroetan[79-34-5]535-
386Tetrachloroeten (czterochloroetylen, perchloroetylen)[127-18-4]60480-
387Tetraetyloplumban (ołowiu czteroetylek)[78-00-2]0,050,1-
388Tetrafluorek siarki[7783-60-0]0,51-
389Tetrafosfor (fosfor żółty) [7723-14-0]0,030,24-
390Tetrahydrofuran[109-99-9]150300-
3911,2,3,4-Tetrahydronaftalen(tetralina)[119-64-2]100300-
392Tetranitrometan[509-14-8]0,04--
393Tetratlenek osmu - w przeliczeniu na Os[20816-12-0]0,0020,006-
394Tiuram - disulfid tetrametylotiuramu [137-26-8]0,52-
395Tlenek cynku - w przeliczeniu na Zn - dymy[1314-13-2]510-
396Tlenek magnezu:   
a) dymy5--
b) pyły[1309-48-4]10--
397Tlenek wapnia - pyły [1305-78-8]26-
398Tlenek węgla[630-08-0]30180-
399Tlenki azotu[10102-43-9, 10102-44-0, 63907-41-5]510-
400Tlenki żelaza - w przeliczeniu na Fe - dymy [1309-37-1]510-
4012-Toliloamina (o-toluidyna) [95-53-4]39-
402Toluen[108-88-3]100350-
403Tolueno-2,4-diamina (toluenodwuamina)[95-80-7]0,040,1-
4041,3,5-Triazinano-2,4,6-trion 1,3,5-triazyno-2,4,6-triol (cyjanurowy kwas) - pyły [108-80-5]10--
405Triazotan(V) glicerolu (nitrogliceryna) [55-63-0]0,51-
406Tribromek boru[10294-33-4]--10
407Trichlorek fosforu[7719-12-2]12-
408Trichlorfon - 2,2,2-trichloro-1-hydroksyetylofosfonian dimetylu [52-68-6]0,52-
409Trichlorobenzen - mieszanina izomerów (1,2,3-,1,2,4- i 1,3,5-) [87-61-6; 120-82-1; 108-70-3]1530-
4101,1,1-Trichloroetan[71-55-6]300600-
4111,1,2-Trichloroetan[79-00-5]45100-
412Trichloroeten (trójchloroetylen) [79-01-6]50400-
413Trichlorofluorometan (Freon 11, fluorotrójchlorometan) [75-69-4]--5.600
414Trichloronaftalen - mieszanina izomerów[1321-65-9]5--
415Trichloronitrometan (chloropikryna) [76-06-2]0,51,5-
4162,4,6-Trichloro-1,3,5-triazyna (cyjanurowy chlorek) - pary i aerozole [108-77-0]0,050,1-
417Trietyloamina[121-44-8]39-
418Trimetyloamina[75-50-3]1224-
419Trimetylobenzen - mieszanina izomerów (1,2,3-, 1,2,4- i 1,3,5-) [526-73-8; 95-63-6; 108-67-8; 25551-13-7]100170-
4202,5,5-Trimetylocykloheks-2-en-1-on(izoforon) [78-59-1]510-
4212,4,6-Trinitrotoluen (trójnitrotoluen, TNT)[118-96-7]13-
4221,3,5-Trinitro-1,3,5-triazinan (heksogen, cyklotrójmetylenotrójnitroamina) [121-82-4]13-
4231,3,5-Trioksan[110-88-3]1575-
424Tritlenek diboru (borowy tlenek) - pyły[1303-86-2]10--
425Tritlenek glinu (glinu tlenek) [1344-28-1]216-
426Tritlenek siarki[7446-11-9]13-
427Tytan [7440-32-6] i jego związki - w przeliczeniu na Ti1030-
428Uran [7440-61-1] i jego związki - w przeliczeniu na U:   
a) związki nierozpuszczalne0,0750,6-
b) związki rozpuszczalne0,0150,12-
429Węglan wapnia - pyły15 [471-34-1]10--
430Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) - jako suma iloczynów stężeń i współczynników rakotwórczości 9 rakotwórczych WWA16 [-]0,002--
4314-Winylocykloheksen[100-40-3]10--
432Winylotoluen - mieszanina izomerów[25013-15-4]100300-
433Wodorek litu[7580-67-8]0,025--
434Wodorotlenek potasu[1310-58-3]0,51-
435Wodorotlenek sodu[1310-73-2]0,51-
436Wodorotlenek wapnia[1305-62-0]2--
437Wolfram - dymy i pyły [7440-33-7]5--
438Wolframu związki nierozpuszczalne - w przeliczeniu na W5--
439Wolframu związki rozpuszczalne - w przeliczeniu na W1--
440Zieleń kwasowa V (1-{[4-(dietyloamino) fenylo][4-(dietyloimino)cykloheksa- 2,5-dien-1-ylideno]metylo}-6-sulfonianonaftaleno- 3-sulfonian sodu)[12768-78-4]10--
441Żelazowanad - pyły [12604-58-9]13-


1
CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) jest oznaczeniem numerycznym substancji pozwalającym jednoznacznie zidentyfikować substancję chemiczną.
2
Czysta substancja ma nazwę zwyczajową HHDN, a produkt zawierający 85% HHDN nosi nazwę aldryna.
3
Obowiązuje równoległe oznaczanie stężeń benzenu w powietrzu.
4
NDS dotyczy również mieszaniny izomerów: 1,2- i 1,4-dichlorobenzenu.
5
Patrz przypis 4.
6
NDSCh dotyczy 1,1-dichloroetenu.
7
Czysta substancja ma nazwę zwyczajową HEOD, a produkt zawierający 85% HEOD nosi nazwę dieldryna.
8
NDS dotyczy również mieszaniny izomerów diizocyjanianów tolueno-2,4-diylu i tolueno-2,6-diylu [26471-62-5].
9
Patrz przypis 8.
10
NDS i NDSCh nie dotyczy środowiska pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.
11
Możliwych jest 5 stereoizomerów: a,b,g,s,e. Pestycyd będący ich mieszaniną wg Polskiej Normy nazywa się zwyczajowo HCH, izomery - gamma-HCH, a produkt zawierający minimum 99% gamma-HCH nosi nazwę zwyczajową lindan.
12
NDS dotyczy również mieszaniny izomerów: 3- i 4-nitrotoluenu.
13
Patrz przypis 12.
14
NDS dotyczy również 3-metylobutan-1-olu (alkoholu izoamylowego) [123-51-3] oraz pozostałych izomerycznych alkoholi.
15
Pył całkowity zawierający wolną krystaliczną krzemionkę poniżej 2%.
16
Wartości współczynników rakotwórczości (k) wynoszą: dla dibenzo[a,h]antracenu - 5, benzo[a]pirenu - 1, benzo[a]antracenu - 0,1, benzo[b]fluoroantenu - 0,1, benzo[k]fluoroantenu - 0,1, indeno[1,2,3-c,d]pirenu - 0,1, antracenu - 0,01, benzo[g,h,i]perylenu - 0,01 i chryzenu - 0,01.
UWAGI
- Jeżeli NDS dotyczy mieszaniny izomerów, to w przypadku występowania w środowisku pracy jednego z nich, należy stosować tę samą wartość NDS (podany numer CAS dotyczy mieszaniny).
- Definicje pyłów, dymów i aerozoli są określone w Polskich Normach.
B. Pyły


Lp.Nazwa i nr CAS czynnika szkodliwego dla zdrowiaNajwyższe dopuszczalne stężenie
mg/m3włókien w cm3
1234
1Pyły zawierające wolną (krystaliczną) krzemionkę powyżej 50% [14808-60-7], [14464-46-1], [15468-32-3]  
a) pył całkowity12-
b) pył respirabilny20,3-
2Pyły zawierające wolną (krystaliczną) krzemionkę od 2% do 50% [14808-60-7], [14464-46-1], [15468-32-3]  
a) pył całkowity14-
b) pył respirabilny21-
3Pyły zawierające azbest:  
a) pyły zawierające azbest chryzotylowy oraz pyły zawierające azbest chryzotylowy i inne minerały włókniste oraz pyły zawierające inne minerały włókniste, z wyjątkiem krokidolitu, np. antygoryt włóknisty [1332-21-4]  
- pył całkowity11-
- włókna respirabilne3-0,2
b) pyły zawierające krokidolit: [12001-28-4]  
- pył całkowity10,5-
włókna respirabilne3-0,2
4Pyły grafitu[7782-42-5], [7440-44-0]  
a) pyły grafitu naturalnego:  
- pył całkowity14-
- pył respirabilny21-
b) pyły grafitu syntetycznego:  
- pył całkowity16-
5Inne nietrujące pyły przemysłowe - w tym zawierające wolną (krystaliczną) krzemionkę poniżej 2%[-]  
- pył całkowity110-
6Pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego:[-]  
a) zawierające 10% lub więcej wolnej krzemionki:  
- pył całkowity12-
- pył respirabilny21-
b) zawierające poniżej 10% wolnej krzemionki:  
- pył całkowity14-
- pył respirabilny22-
7Pyły talku i talku zawierającego włókna mineralne (w tym azbest): [14807-96-6]  
a) talk niezawierający włókien mineralnych (w tym azbestu)  
- pył całkowity14-
- pył respirabilny21-
b) talk zawierający włókna mineralne (w tym azbest):  
- pył całkowity11-
- włókna respirabilne3-0,5
8Pyły sztucznych włókien mineralnych: [-]  
a) pyły sztucznych włókien mineralnych, z wyjątkiem włókien ceramicznych  
- pył całkowity12,0-
- włókna respirabilne3-1,0
b) pyły włókien ceramicznych  
- pył całkowity11,0-
- włókna respirabilne3-0,5
c) pyły włókien ceramicznych w mieszaninie z innymi sztucznymi włóknami mineralnymi  
- pył całkowity11,0-
- włókna respirabilne3-0,5
9Pyły cementów portlandzkiego i hutniczego:[65997-15-1]  
- pył całkowity16-
- pył respirabilny22-
10Pyły apatytów i fosforytów zawierające wolną krystaliczną krzemionkę poniżej 2% [-]  
- pył całkowity16-
- pył respirabilny22-
Pyły apatytów i fosforytów zawierające wolną krystaliczną krzemionkę powyżej 2%  
- pył całkowity14-
- pył respirabilny21-
11Pyły sadzy technicznej4 [1333-86-4]  
- pył całkowity14-
12Pyły węgla kamiennego i brunatnego: [-]  
a) zawierające wolną krystaliczną krzemionkę powyżej 50%  
- pył całkowity11-
- pył respirabilny20,3-
b) zawierające wolną krystaliczną krzemionkę powyżej 10% do 50%  
- pył całkowity12-
- pył respirabilny21-
c) zawierające wolną krystaliczną krzemionkę od 2% do 10%  
- pył całkowity14-
- pył respirabilny22-
d) zawierające wolną krystaliczną krzemionkę poniżej 2%  
- pył całkowity110-
13Pyły drewna: [-]  
a) pyły drewna, z wyjątkiem pyłów drewna twardego, takiego jak buk i dąb  
- pył całkowity14-
b) pyły drewna twardego, takiego jak buk i dąb  
- pył całkowity12-
c) pyły drewna mieszane zawierające pył drewna twardego, takiego jak buk i dąb  
- pył całkowity12-
14Pyły krzemionek bezpostaciowych i syntetycznych  
a) ziemia okrzemkowa (diatomit) niekalcynowana [61790-53-2]  
- pył całkowity110-
- pył respirabilny22-
b) ziemia okrzemkowa (diatomit) kalcynowana5 [68855-54-9]  
- pył całkowity12-
- pył respirabilny21-
c) krzemionka bezpostaciowa syntetyczna (strącona i żel) [112926-00-8]  
- pył całkowity110-
- pył respirabilny22-
d) krzemionka stopiona (szkło kwarcowe) [60676-86-0]  
- pył całkowity12-
- pył respirabilny21-
15Pyły węglika krzemu niewłóknistego o zawartości wolnej krystalicznej krzemionki poniżej 2%[409-20-2]  
- pył całkowity110-
16Pyły gipsu zawierające wolną krystaliczną krzemionkę poniżej 2% i niezawierające azbestu[7778-18-9]  
- pył całkowity110-
17Pyły dolomitu zawierające wolną krystaliczną krzemionkę poniżej 2% i niezawierające azbestu [-]  
- pył całkowity110-
18Pyły kaolinu zawierające wolną krystaliczną krzemionkę poniżej 2% i niezawierające azbestu[1332-58-7]  
- pył całkowity110-
19Pyły ditlenku tytanu zawierające wolną krystaliczną krzemionkę poniżej 2% i niezawierające azbestu [13463-67-7]  
- pył całkowity110-


1
Pył całkowity - zbiór wszystkich cząstek otoczonych powietrzem w określonej objętości powietrza.
2
Pył respirabilny - zbiór cząstek przechodzących przez selektor wstępny o charakterystyce przepuszczalności według wymiarów cząstek opisanej logarytmiczno-normalną funkcją prawdopodobieństwa ze średnią wartością średnicy aerodynamicznej 3,5 ± 0,3 mm i z geometrycznym odchyleniem standardowym 1,5 ± 0,1.
3
Włókna respirabilne - włókna o długości powyżej 5 mm o maksymalnej średnicy poniżej 3 mm i o stosunku długości do średnicy > 3.
4
Dotyczy sadzy technicznej niezawierającej więcej benzo[a]pirenu niż 35 mg w 1 kg sadzy.
5
Poddana obróbce termicznej powyżej 800°C.

Załącznik nr 2


WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH NATĘŻEŃ FIZYCZNYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY


A. Hałas, hałas infradźwiękowy i hałas ultradźwiękowy
1. Hałas

1.1. Hałas w środowisku pracy jest charakteryzowany przez:
- poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy i odpowiadającą mu ekspozycję dzienną lub poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy i odpowiadającą mu ekspozycję tygodniową (wyjątkowo w przypadku hałasu oddziałującego na organizm człowieka w sposób nierównomierny w poszczególnych dniach w tygodniu),
- maksymalny poziom dźwięku A,
- szczytowy poziom dźwięku C.
1.2. Dopuszczalne ze względu na ochronę słuchu wartości hałasu obowiązują jednocześnie i nie mogą przekraczać wartości podanych w pkt 1.3-1.5.
1.3. Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy nie może przekraczać 85 dB, a odpowiadająca mu ekspozycja dzienna nie może przekraczać wartości 3,64 x 103 Pa2 x s lub poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy nie może przekraczać wartości 85 dB, a odpowiadająca mu ekspozycja tygodniowa nie może przekraczać wartości 18,2 x 103 Pa2 x s.
1.4. Maksymalny poziom dźwięku A nie może przekraczać wartości 115 dB.
1.5. Szczytowy poziom dźwięku C nie może przekraczać wartości 135 dB.
1.6. W przypadku gdy ze względów technicznych nie ma możliwości zmniejszenia hałasu poniżej wartości określonych w pkt 1.3-1.5, pracownicy są obowiązani stosować ochronniki słuchu dobrane do wielkości charakteryzujących hałas. Strefy pracy wymagające stosowania ochronników słuchu należy oznakować i odgrodzić, a dostęp do nich ograniczyć.
1.7. Wartości podane w pkt 1.3-1.5 stosuje się, jeżeli inne szczegółowe przepisy nie określają wartości niższych.
1.8. Definicje pojęć i metody pomiaru określają Polskie Normy.
2. Hałas infradźwiękowy

2.1. Hałas infradźwiękowy na stanowiskach pracy jest charakteryzowany przez:
- równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G odniesiony do tygodnia pracy (wyjątkowo w przypadku oddziaływania hałasu infradźwiękowego na organizm człowieka w sposób nierównomierny w poszczególnych dniach w tygodniu),
- szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego.
2.2. Równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub tygodnia pracy nie może przekraczać wartości 102 dB.
2.3. Szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego nie może przekraczać wartości 145 dB.
2.4. Wartości podane w pkt 2.2 i 2.3 obowiązują jednocześnie.
2.5. Podane wyżej wartości stosuje się, jeżeli inne szczegółowe przepisy nie określają wartości niższych.
2.6. Definicje pojęć i metody pomiaru określają odpowiednie Polskie Normy.
3. Hałas ultradźwiękowy

3.1. Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy jest charakteryzowany przez:
- równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 do 40 kHz odniesione do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 do 40 kHz odniesione do tygodnia pracy (wyjątkowo w przypadku oddziaływania hałasu ultradźwiękowego na organizm człowieka w sposób nierównomierny w poszczególnych dniach w tygodniu),
- maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 do 40 kHz.
3.2. Równoważne poziomy ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy, odniesione do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub tygodnia pracy, oraz maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mogą przekraczać wartości podanych w tabeli 1.

Tabela 1


Częstotliwość środkowa pasm tercjowych kHzRównoważny poziom ciśnienia akustycznego odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub tygodnia pracy dBMaksymalny poziom ciśnienia akustycznego dB
10; 12,5; 1680100
2090110
25105125
31,5; 40110130


3.3. Wartości podane w tabeli 1 obowiązują jednocześnie.
3.4. Wartości podane w tabeli 1 stosuje się, jeżeli inne szczegółowe przepisy nie określają wartości niższych.
3.5. Definicje pojęć i metody pomiaru określają Polskie Normy.
B. Drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne i drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka
1. Drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne

1.1. Drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne są charakteryzowane przez sumę wektorową skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych X, Y, Z.
1.2. Wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych X, Y i Z nie może przekraczać 2,8 m/s2, przy 8-godzinnym działaniu drgań na organizm człowieka.
1.3. Dla ekspozycji trwających 30 minut i krócej maksymalna dopuszczalna wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych X, Y i Z nie może przekraczać 11,2 m/s2.
1.4. Wartości podane w pkt 1.2 i 1.3 stosuje się, jeżeli inne szczegółowe przepisy nie określają wartości niższych.
1.5. Definicje pojęć i metody pomiaru określają Polskie Normy.
2. Drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka

2.1. Drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka są charakteryzowane przez sumę wektorową skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych X, Y i Z .
2.2. Wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych X, Y i Z nie może przekraczać 0,8 m/s2 przy 8-godzinnym działaniu drgań na organizm człowieka.
2.3. Dla ekspozycji trwających 30 minut i krócej maksymalna dopuszczalna wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych X, Y i Z nie może przekraczać 3,2 m/s2.
2.4. Wartości podane w pkt 2.2 i 2.3 stosuje się, jeżeli inne szczegółowe przepisy nie określają wartości niższych.
2.5. Definicje pojęć i metody pomiaru określają Polskie Normy.
C. Mikroklimat
1. Mikroklimat gorący

1.1. Mikroklimat gorący na stanowiskach pracy jest charakteryzowany przez wskaźnik obciążenia termicznego WBGT w °C.
1.2. Dopuszczalne wartości wskaźnika obciążenia termicznego WBGT, umożliwiające realizację podstawowych funkcji przez pracownika na danym stanowisku pracy, nie mogą przekraczać wartości podanych w tabeli 2.

Tabela 2


Poziom ciężkości  pracyPoziom metabolizmu (M)*) w stosunku do powierzchni skóry [W/m2]Dopuszczalne wartości WBGT w °C
osoba zaaklimatyzowana w środowisku gorącymosoba niezaaklimatyzowana w środowisku gorącym
SpoczynekM £ 653332
Praca lekka65 <M £ 1303029
Praca umiarkowana130 < M £ 2002826
Praca ciężka200< M £ 260nieodczuwalny ruch powietrza 25odczuwalny ruch powietrza 26nieodczuwalny ruch powietrza 22odczuwalny ruch powietrza 23
Praca bardzo ciężkaM > 26023251820


*)
Poziom metabolizmu organizmu pracownika w czasie wykonywania czynności roboczych wzrasta wraz z ciężkością pracy.
1.3. W przypadku stanowisk pracy chronionej wartości podane w tabeli 2 należy obniżyć zgodnie z zaleceniami lekarza lub innymi przepisami szczegółowymi.
2. Mikroklimat zimny

2.1. Miejscowe działanie zimnego środowiska termicznego należy oceniać za pomocą wskaźnika siły chłodzącej powietrza WCI.
2.2. Dozwolony czas ekspozycji umożliwiający realizację podstawowych funkcji przez pracownika na danym stanowisku pracy należy przyjąć zgodnie z wartościami podanymi w tabeli 3.D. Promieniowanie optyczne
1. Promieniowanie podczerwone (nielaserowe)

1.1. Zagrożenie pracowników promieniowaniem podczerwonym rozpatruje się z punktu widzenia możliwości uszkodzenia termicznego skóry oraz siatkówki, soczewki i rogówki oka.
1.2. Zagrożenie uszkodzeniem termicznym skóry charakteryzowane jest przez wartości bezwzględne napromienienia w całym istotnym zakresie długości fal.
1.3. Maksymalne jednorazowe napromienienie skóry N, wyznaczone zgodnie z pkt 1.4, dla jednorazowej ekspozycji krótszej niż 10 s nie może przekraczać wartości określonej zależnością:
N = 20.000 x t1/4 J x m-2
Jeśli czas jednorazowej ekspozycji przekracza 10 s, należy stosować wskaźnik obciążenia termicznego WBGT.
1.4. Definicje pojęć i metody pomiaru określają Polskie Normy.
1.5. Oceny zagrożenia termicznego siatkówki dokonuje się dla zakresu promieniowania 380-1.400 nm na podstawie pomiarów wartości skutecznych luminancji energetycznej źródła.
1.6. Najwyższą dopuszczalną wartość skuteczną luminancji energetycznej źródła określa zależność:gdzie:
Ll - gęstość widmowa luminancji energetycznej,
Rl - względna skuteczność widmowa wywoływania termicznych uszkodzeń siatkówki,
Dl - szerokość pasma promieniowania,
a - wymiar kątowy źródła promieniowania,
t - czas jednorazowej ekspozycji, który może przyjmować wartość z przedziału 10
µs-10s.
W przypadku jednorazowej ekspozycji dłuższej niż 10 s wartość skutecznej luminancji energetycznej jest stała i równa wartości dla t = 10 s.
1.7. W przypadku ekspozycji oczu przez czas dłuższy niż 10 sekund napromieniowanie źródeł emitujących głównie IR-A (780-1.400 nm), skuteczna luminancja energetyczna źródła nie może przekraczać wartości określonej zależnością:W przypadku bardzo dużych źródeł promieniowania, gdy ich wymiar kątowy a przekracza 100 mrad, należy przyjąć wartość jak dla kąta 100 mrad.
1.8. Rozkład widmowy wartości skutecznych zagrożenia termicznego siatkówki oka Rl określa Polska Norma.
1.9. W celu ochrony przed termicznym uszkodzeniem (oparzeniem) rogówki oraz w celu ograniczenia ryzyka powstania zaćmy, maksymalne bezwzględne natężenie napromieniania oczu E promieniowaniem podczerwonym wynosi:
a) dla zakresu widmowego 780-3.000 nm i czasów ekspozycji t ³ 1.000 s

E = 100 [W x m-2]


przy czym w przypadku niskiej temperatury otoczenia powyższe wartości mogą ulec podwyższeniu do 400 W/m2, gdy temperatura powietrza wynosi 0°C, i do około 300 W/m2, gdy temperatura powietrza wynosi 10°C w sytuacji, gdy źródła podczerwieni stosuje się do ogrzewania pomieszczeń,
b) dla całego zakresu podczerwieni i czasów ekspozycji t < 1.000 s

E = 18.000 t-3/4 [W x m-2]


2. Promieniowanie nadfioletowe (nielaserowe)

2.1. Zagrożenie pracowników promieniowaniem nadfioletowym charakteryzowane jest przez wartości skuteczne napromienienia oka i skóry.
2.2. Najwyższa dopuszczalna wartość skuteczna napromienienia oka i skóry w ciągu dobowego wymiaru czasu pracy, bez względu na długość jego trwania, wynosi 30 J x m-2.
2.3. Dodatkowo, najwyższe dopuszczalne całkowite (nieselektywne) napromienienia oka promieniowaniem pasma 315-400 nm wynosi 10.000 J x m-2 w ciągu dobowego wymiaru czasu pracy.
2.4. Wartość skuteczną napromienienia oka i skóry promieniowaniem nadfioletowym należy mierzyć według rozkładu widmowego skuteczności Sl, określonego w Polskiej Normie.
3. Promieniowanie widzialne (nielaserowe)

3.1. Zagrożenia pracowników promieniowaniem widzialnym rozpatruje się z punktu widzenia możliwości uszkodzenia fotochemicznego i termicznego siatkówki oka.
3.2. Zagrożenie uszkodzeniem fotochemicznym jest charakteryzowane przez wartości skuteczne luminancji energetycznej źródła, natężenia napromienienia i czas ekspozycji.
3.3. Zagrożenie uszkodzeniem termicznym siatkówki oka jest charakteryzowane przez wartość skuteczną luminacji energetycznej źródła.
3.4. Dopuszczalne wartości ekspozycji oka na promieniowanie widzialne określa tabela 4.

Tabela 4


Rodzaj zagrożenia siatkówkiCzas ekspozycjiWymiar kątowy źródła a [mrad]Oceniana wielkośćNajwyższe dopuszczalne natężenie ocenianej wielkości
Fotochemicznet £ 10.000 sa ³ 11100 J x cm-2 x sr-1
t > 10.000 s0,01 W x cm-2 x sr-1
t £ 10.000 sa < 110,01 J x cm-2
t > 10.000 s1 µW x cm-2
Termiczne10µs £ ti £ 10 s1,7 ¸ 100*)


*)
Gdy a przekracza 100 mrad, należy przyjąć wartość jak dla kąta 100 mrad.
Gdzie:
Les - skuteczna luminacja energetyczna źródła,
Ns - napromienienie skuteczne,
Ees - skuteczne natężenie napromienienia,
Ll - gęstość widmowa luminancji energetycznej,
El, - gęstość widmowa natężenia napromienienia,
Bl - względna skuteczność widmowa wywoływania fotochemicznych uszkodzeń
siatkówki,
Rl - względna skuteczność widmowa wywoływania termicznych uszkodzeń siatkówki,
Dl - szerokość pasma promieniowania,
a - wymiar kątowy źródła promieniowania,
t - łączny czas trwania ekspozycji w odniesieniu do dobowego wymiaru czasu pracy
bez względu na długość jego trwania,
ti - czas jednorazowej ekspozycji.
3.5. Rozkład widmowy wartości skutecznych zagrożenia fotochemicznego Bl oraz termicznego Rl siatkówki oka oraz definicje pojęć i metody pomiaru określają odpowiednie Polskie Normy.
4. Promieniowanie laserowe

4.1. Oddziaływanie promieniowania laserowego na organizm człowieka jest zależne przede wszystkim od długości fali promieniowania, czasu i rodzaju ekspozycji, rodzaju eksponowanej tkanki, wielkości napromienienia i luminancji energetycznej zintegrowanej.
4.2. Maksymalne dopuszczalne ekspozycje MDE oka na promieniowanie laserowe źródeł punktowych określa tabela 5, a maksymalne dopuszczalne ekspozycje oka na promieniowanie laserowe źródeł rozciągłych określa tabela 6.
4.3. Maksymalne dopuszczalne ekspozycje skóry na promieniowanie laserowe określa tabela 7.
4.4. W przypadku źródeł laserowych emitujących promieniowanie impulsowe powtarzalne lub promieniowanie zmodulowane maksymalną dopuszczalną ekspozycję oka i skóry określają następujące warunki:
a) ekspozycja na dowolny pojedynczy impuls w ciągu impulsów nie powinna przekraczać wartości dozwolonych dla pojedynczego impulsu, podanych w tabelach 5, 6 i 7,
b) średnia ekspozycja dla ciągu impulsów o czasie trwania T nie powinna przekraczać wartości dozwolonych dla ekspozycji o czasie trwania T, podanych w tabelach 5, 6 i 7,
c) dla promieniowania laserowego o długości fali zawartej w przedziale 400-1.400 nm powinien być spełniony dodatkowo następujący warunek:
maksymalna dozwolona ekspozycja na dowolny pojedynczy impuls z ciągu impulsów MDEimp nie powinna przekraczać wartości MDE miarodajnej dla pojedynczego impulsu podanej w tabelach 5, 6 i 7, pomnożonej przez liczbę impulsów N działających na oczy lub skórę, podniesioną do potęgi minus 1/4:
MDEimp = MDE x (N)-1/4

Współczynniki korekcyjne C1-C4 i punkty czasowe T1 i T2 stosowane w tabelach 5-7


ParametrZakres widmowy
C1 = 5,6 x 10 3 x t 0,25302,5 do 400 nm
T1 = 10 0,8( l-295) x 10 -15s302,5 do 315 nm
C2 = 10 0,2(l-295)302,5 do 315 nm
T2 = 10 x 10 0,02(l-550)s550 do 700 nm
C3 = 10 0,015(l-550)550 do 700 nm
C4 = 10 (l-700)/500700 do 1.050 nm


Wartości kąta granicznego amin


ParametrCzas ekspozycji t
amin = 0,008 rad< 10 -9s
amin = 0,00025 x t -0,17 rad10 -9 do 1,8 x 10 -5s
amin = 0,015 x t 0,21 rad1,8 x 10 -5s do 10s
amin = 0,024 rad>10s


Uwaga

Dla 1.050 nm £ l £ 1.400 i dla t < 5 x 10-5s, amin należy zwiększyć 1,4 razy.
E. Pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 Hz-300 GHz
1. Pola i promieniowanie elektromagnetyczne na stanowiskach pracy charakteryzowane są jednocześnie przez następujące wielkości normatywne:

- widmo częstotliwości, f w Hz,
- natężenie pola magnetycznego o ogólnym działaniu na organizm człowieka (w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 3 GHz), H w A/m,
- natężenie pola elektrycznego o ogólnym działaniu na organizm człowieka (w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz), E w V/m,
- natężenie pola magnetycznego o działaniu miejscowym na kończyny pracownika - ręce do łokci i nogi do kolan (w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 800 kHz), H w A/m,
- doza rzeczywista pola magnetycznego strefy zagrożenia, o ogólnym działaniu na organizm człowieka, DH w (A/m)2h,
- doza rzeczywista pola elektrycznego strefy zagrożenia, o ogólnym działaniu na organizm człowieka, DE w (V/m)2h,
- wskaźnik ekspozycji dla dozy rzeczywistej pola elektrycznego i dozy rzeczywistej pola magnetycznego w strefie zagrożenia, W.
2.1. W otoczeniu źródeł pól elektromagnetycznych należy wyznaczyć i oznakować, zgodnie z Polską Normą, obszary występowania silnych pól elektromagnetycznych jako zasięg trzech stref ochronnych:
- niebezpiecznej - rozumianej jako obszar, w którym przebywanie pracowników jest zabronione,
- zagrożenia - rozumianej jako obszar, w którym dopuszczone jest przebywanie pracowników zatrudnionych przy źródłach przez czas ograniczony zgodnie z zasadami podanymi w pkt 4,
- pośredniej - rozumianej jako obszar, w którym dopuszczone jest przebywanie pracowników zatrudnionych przy źródłach w ciągu całej zmiany roboczej.
2.2. Obszar poza zasięgiem stref ochronnych jest obszarem strefy bezpiecznej.
3.1. Wyróżnia się trzy graniczne wartości natężenia pola elektrycznego E0(f), E1(f), E2(f) i magnetycznego H0(f), H1(f), H2(f), o ogólnym działaniu na organizm człowieka, określone w poszczególnych zakresach częstotliwości (tabele 8 i 9):
- E0(f) i H0(f) - natężenia pól o częstotliwości f, rozgraniczające strefę pośrednią od strefy bezpiecznej,
- E1(f) i H1(f) - natężenia pól o częstotliwości f, rozgraniczające strefę zagrożenia od strefy pośredniej,
- E2(f) i H2(f) - natężenia pól o częstotliwości f, rozgraniczające strefę niebezpieczną od strefy zagrożenia.
3.2. Pomiędzy wartościami granicznymi obowiązują następujące zależności:
E2(f) = 10 E1(f); E0(f) = E1(f)/3; H2(f) = 10 H1(f); H0(f) = H1(f)/3,
z wyjątkiem pól elektrycznych o częstotliwościach od 0 Hz do 300 Hz, dla których:
E2 = 2 E1(f), a E0(f) = E1(f)/2.
4. W strefie zagrożenia ekspozycja ma spełniać jednocześnie następujące warunki:

- DE(f) < DdE(f),
- DH(f) < DdH(f),
- W < 1,
gdzie:
DE(f) - doza rzeczywista pola elektrycznego o częstotliwości f, w przypadku ekspozycji guasi-stacjonarnej na pole elektryczne o częstotliwości f i natężeniu E(f), które występuje w czasie t, wyrażona wzorem: DE(f) = [E(f)]2t;
DH(f) - doza rzeczywista pola magnetycznego o częstotliwości f, w przypadku ekspozycji stacjonarnej na pole magnetyczne o częstotliwości f i natężeniu H(f), które występuje w czasie t, wyrażona wzorem: DH(f) = [H(f)]2t;
DdE(f) i DdH(f) - doza dopuszczalna pola elektrycznego i magnetycznego o częstotliwości f (tabele 8 i 9);
W - wskaźnik ekspozycji dla dozy rzeczywistej pola elektrycznego i dozy rzeczywistej pola magnetycznego (doza pola magnetycznego dotyczy tylko zakresu częstotliwości do 3 GHz), w przypadku ekspozycji quasi-stacjonarnej, która występuje w czasie t na pole elektryczne o częstotliwości f i natężeniu E(f) oraz pole magnetyczne o częstotliwości f i natężeniu H(f), wyrażony wzorem:
W = [DE(f)/DdE(f)] + [DH(f)/DdH(f)].
5.1. Gdy ekspozycja o działaniu miejscowym dotyczy wyłącznie kończyn, dopuszcza się zwiększone ich narażenie na pola magnetyczne o natężeniach 5 razy większych, od dopuszczalnych dla całego ciała, z równoczesnym dopuszczeniem dozy dla kończyn 25 razy większej od dozy dla całego ciała (dopuszczalne zwiększenie narażenia kończyn na pole magnetyczne dotyczy tylko pola magnetycznego z zakresu częstotliwości 800 kHz).
5.2. Przebywanie pracowników w strefie niebezpiecznej jest dopuszczalne pod warunkiem stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
5.3. Dopuszczalne wartości natężenia pola elektrycznego E1(f) na granicy strefy zagrożenia i pośredniej oraz doza dopuszczalna pola elektrycznego DdE(f) określone są w tabeli 8.

Tabela 8


Lp.Zakres częstotliwościE1(f) [V/m]DdE(f)
10 Hz £ f £ 0,5 Hz20.0003.200 (kV/m)2 x h
20,5 Hz < f £ 300 Hz10.000800 (kV/m)2 x h
30,3 kHz < f £ 1 kHz100/f0,08/f2 (kV/m)2 x h
41 kHz < f £ 3 MHz1000,08 (kV/m)2 x h
53 MHz < f £ 15 MHz300/f0,72/f2 (kV/m)2 x h
615 MHz < f £ 3 GHz203.200 (V/m)2 x h
73 GHz < f £ 300 GHz0,16 f + 19,5(f/2 + 55)2 (V/m)2 x h


- f - częstotliwość w jednostkach podanych w kolumnie "zakres częstotliwości";
- wartości E1(f) oznaczają natężenia pól elektrycznych charakteryzowane wielkościami:
- wartością skuteczną natężenia pola - dla częstotliwości do 1 kHz oraz powyżej 3 MHz,
- wartością równoważną natężenia pola - w zakresie częstotliwości od 1 kHz do 3 MHz,
- wartością uśrednioną w okresie repetycji impulsów i kącie, w którym emitowane jest promieniowanie, w przypadku promieniowania elektromagnetycznego o zmiennym okresowo rozkładzie przestrzennym natężenia pola;
- DdE(f) - doza dopuszczalna pola elektrycznego o częstotliwości f, dla ekspozycji w ciągu całej zmiany roboczej.
5.4. Gdy ekspozycja dotyczy pól impulsowych, dodatkowo powinien być spełniony warunek:
Emax imp < 4,5 kV/m w zakresie częstotliwości 0,1 GHz < f < 3 GHz;
Emax imp < 0,43f + 3,2 kV/m w zakresie częstotliwości 3 GHz < f < 10 GHz
oraz Emax imp < 7,5 kV/m w zakresie częstotliwości 10 GHz < f < 300 GHz,
gdzie Emax imp - maksymalna wartość natężenia pola w impulsie; f w GHz.
5.5. Dopuszczalne wartości natężenia pola magnetycznego H1(f) na granicy strefy zagrożenia i pośredniej oraz doza dopuszczalna pola magnetycznego DdH(f) określone są w tabeli 9.

Tabela 9


Lp.Zakres częstotliwościH1(f) [A/m]DdH(f)
10 Hz £ f £ 0,5 Hz8.000512 (kA/m)2 x h
20,5 Hz < f £ 50 Hz2000,32 (kA/m)2 x h
30,05 kHz < f £ 1 kHz10/f800/f2 (A/m)2 x h
41 kHz < f £ 800 MHz10800 (A/m)2 x h
50,8 MHz < f £ 150 MHz8/f512/f2 (A/m)2 x h
60,15 GHz < f £ 3 GHz0,0530,022 (A/m)2 x h


- f - częstotliwość w jednostkach podanych w kolumnie "zakres częstotliwości";
- wartości H1(f) oznaczają natężenia pól magnetycznych charakteryzowane wielkościami:
- wartością skuteczną natężenia pola - dla częstotliwości do 1 kHz oraz powyżej 800 kHz,
- wartością równoważną natężenia pola - w zakresie częstotliwości od 1 kHz do 800 kHz,
- wartością uśrednioną w okresie repetycji impulsów i kącie bryłowym, w którym emitowane jest promieniowanie, w przypadku promieniowania elektromagnetycznego o zmiennym okresowo rozkładzie przestrzennym natężenia pola;
- DdH(f) - doza dopuszczalna pola magnetycznego o częstotliwości f, dla ekspozycji w ciągu całej zmiany roboczej.

6. Definicje pojęć i metody pomiaru określają Polskie Normy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP