CIOP
.. | Informacje ogólne | Patronaty | Partnerzy kampanii | Jak się włączyć | Materiały do pobrania | Materiały dla prasy


Czy wiesz, jakie są statystyki  dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych?

Polska

 • W każdym tygodniu  zdarza się w Polsce średnio ok. 2 tys. wypadków przy pracy.
 • W każdym tygodniu  ginie w Polsce w wypadkach przy pracy ok. 10 osób.
 • W 2010 r. ogółem wydarzyło się ponad 94 tys.  wypadków przy pracy, w 2011 r. ponad 97 tys. wypadków.
 • W każdym roku ma miejsce ponad 400 wypadków  śmiertelnych i ponad 600 ciężkich.
 • Wskaźniki wypadków są najwyższe dla  województw: dolnośląskiego, warmińsko – mazurskiego, wielkopolskiego o  lubuskiego, najniższe dla mazowieckiego i małopolskiego.
 • Liczba dni niezdolności do pracy wynosiła w  2010 r. ok 3,4 mln, w 2011 r. – ponad 3,5 mln.
 • Koszty wynikające z nieodpowiednich warunków pracy  są w Polsce niebagatelne. Można je ocenić przede wszystkim przez pryzmat  świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2011 r. całkowite  wypłaty z  funduszu ubezpieczenia  wypadkowego wyniosły 5 mld 374,7 mln PLN.
 • Istotną część nieodpowiednich warunków pracy stanowią koszty  wypadków przy pracy. Z oszacowań dokonanych dla 2007 r., na podstawie  wcześniejszych badań przeprowadzonych przez CIOP–PIB wynika, iż najwyższe  społeczne koszty wypadków przy pracy dotyczą wypadków śmiertelnych, których  przeciętny koszt wynosił około 550 tys. zł. oraz wypadków powodujących trwałą  niezdolność do pracy i przyznanie renty – około 580 tys. zł.


Źródło informacji: GUS, badania CIOP-PIB


Unia Europejska
 • Co 3,5 minuty jedna osoba w Unii Europejskiej traci życie wskutek  wypadku w miejscu pracy lub choroby zawodowej.
 • W 2007 r. – ostatnim roku, z którego dostępne są porównywalne dane  statystyczne dla UE-27 – z powodu co najmniej jednego wypadku przy pracy  ucierpiało ok. 7 mln osób. Ponadto kilka milionów więcej pracowników w Europie  cierpi na problemy zdrowotne związane z pracą.
 • Najbardziej narażoną na wypadki grupą osób są ludzie młodzi, w  wieku 18-24 lat, którym zdarzają się one znacznie częściej niż osobom starszym.  Odwrotnie kształtuje sytuacja, jeśli weźmiemy pod uwagę wypadki śmiertelne  -  najczęściej zdarzają się one wśród  osób w wieku 55-64 lata.
 • Wyższa liczba wypadków ma miejsce w małych i średnich firmach -  najczęściej są to firmy budowlane.
 • Wypadki wiążą się ze znacznymi kosztami dla pracowników i ich  rodzin, dla pracodawców i dla całego społeczeństwa. Zgodnie z badaniem  sondażowym przeprowadzonym wśród pracowników w 2007 r.  73% wypadków przy pracy skutkuje zwolnieniem  lekarskim trwającym co najmniej jeden dzień, zaś 22% zwolnieniem lekarskim  trwającym co najmniej jeden miesiąc. Takie odsetki zachorowań i problemów  zdrowotnych związanych z pracą mają bezpośredni wpływ na wzrost gospodarczy i  zatrudnienie w całej Europie. Każdego roku traci się w ten sposób co najmniej  450 mln dni roboczych. Dostępne są różne dane szacunkowe na temat kosztów  ponoszonych z tego tytułu przez gospodarkę UE, wypadki i choroby zawodowe  kosztują jednak Unię co najmniej 490 mld EUR rocznie.
 • Choroby skóry są drugim najczęstszym problemem zdrowotnym  związanym z pracą w Europie. Stanowią one ponad 7% wszystkich chorób zawodowych  i są jednym z najważniejszych pojawiających się zagrożeń związanych z  narażeniem na działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych.  Fakt, że nie ma dostatecznie dobrej metody pomiaru narażenia organizmu na ryzyko  poprzez kontakt skórny, zwiększa wagę rozpoznania czynników ryzyka i  opracowanie metod oceny poziomu ekspozycji i kontrolowania jej. Ponad 7%  mężczyzn i ponad 5% kobiet zgłasza problemy skórne - najczęściej kontaktowe  zapalenie skóry. Najwyższe wskaźniki zachorowań tego typu związanych z pracą są  rejestrowane w górnictwie i kopalnictwie oraz w produkcji i budownictwie.
 • Badania pokazują, że większości wypadków przy pracy i chorób  zawodowych można zapobiec


Źródło  informacji: EU-OSHA

Na górę strony

Wyszukiwarka
Linia

Patronat:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Business Centre Club
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93