CIOP
.. | Informacje ogólne | Patronaty | Partnerzy kampanii | Jak się włączyć | Materiały do pobrania | Materiały dla prasy


CZY WIESZ, ŻE…

  • Ośmiu na dziesięciu  europejskich pracowników uważa, że liczba osób cierpiących z powodu stresu  związanego z pracą, w ciągu najbliższych pięciu lat wzrośnie (80%), przy czym  aż 52% spodziewa     się znaczącego wzrostu tej liczby.*
  • W Polsce, aż 73% pracowników  uważa, że liczba osób uskarżających się na stres związany z wykonywaną pracą, wzrośnie  w ciągu najbliższych pięciu lat.*
  • 79% europejskich menedżerów  uważa, że stres stanowi równie poważny problem w miejscu pracy, co wypadki.**
  • Długa praca (ponad 8 godzin  dziennie) niezależnie od tego czy elastyczna, czy nie, jest związana z pogorszeniem subiektywnie ocenianego zdrowia w grupie młodszych kobiet (19-27  lat). Powoduje dolegliwości zdrowotne typowe dla sytuacji stresu, a więc  bezsenność, bóle brzucha, bóle głowy, bóle kręgosłupa, itp.****
  • W sytuacji niskiej kontroli  nad długim czasem pracy (nieelastyczny, długi czas pracy), młodsze kobiety  charakteryzują się istotnie wyższym poziomem depresji w porównaniu do innych  grup wiekowych. Wynik ten jest związany z poważnym konfliktem pomiędzy koniecznością utrzymania  (intensywnej, absorbującej) pracy, a potrzebą założenia rodziny.****
  • Dwa elementy autentycznego  przywództwa: moralność oraz otwartość na informację zwrotną, stanowią skuteczną  profilaktykę stresu, a także narażenia na mobbing wśród pracowników dotkniętych  problemem intensyfikacji pracy w postaci wydłużonego czasu pracy. ****
  • Przemoc fizyczna dotyczy w  UE 7% kobiet i 5% mężczyzn, mobbing  11%  kobiet i 9% mężczyzn.*****
  • Wskaźniki uzyskane w  badaniach GUS-u zrealizowanych  w 2007 r. pokazują, że w Polsce na 6 699 000  pracujących kobiet, 3,3% (ponad 220 tys.) doświadcza przemocy w pracy.  Szczególnie narażone są kobiety zatrudnione w takich sektorach jak:  przetwórstwo przemysłowe (ponad 40 tys. doświadcza tego problemu), handel i  naprawy (blisko 37 tys.), administracja publiczna, obrona narodowa oraz  obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (ponad 21 tys.), ochrona zdrowia i pomoc  społeczna (ponad 43 tys.) oraz edukacja (ponad 25 tys.)
  • Wg  Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),  ochrona zdrowia ludzi pracujących powinna skupiać się nie tylko na chronieniu  zdrowia, ale także na jego promowaniu, na wspieraniu  potencjału zawodowego pracujących, poprawie  warunków środowiska pracy oraz metod pracy sprzyjających utrzymaniu zdrowia i  bezpieczeństwa w pracy. Powinno dążyć się do   tworzenia  warunków sprzyjających  prawidłowej atmosferze w miejscu pracy i wpływających na wzrost wydajności  przedsiębiorstwa.

Źródła danych:

* Ogólnoeuropejskie badanie  opinii publicznej na temat bezpieczeństwa i higieny pracy 2011/2012   przeprowadzone w imieniu EU-OSHA przez firmę  Ipsos MORI.
** Europejskie badanie  przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER) przeprowadzono wiosną 2009  r.
****  Najnowsze badania własne, przeprowadzone przez Centralny Instytut Ochrony Pracy  – Państwowy Instytut Badawczy, 2011.
***** Badania EU-OSHA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa  i Zdrowia w Pracy) 2007
****** Wypadki przy pracy i problemy  zdrowotne związane z pracą, GUS 2008

Na górę strony

Wyszukiwarka
Linia

Patronat:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Business Centre Club
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93