Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Nielaserowe promieniowanie optyczne | Stan prawny | Źródła ekspozycji | Zasady oceny narażenia i metody badań | Profilaktyka techniczna i organizacyjna | Słowniczek | Artykuły do pobrania | Książki | Wykaz norm | Wykaz rozporządzeń | Materiały szkoleniowe i prezentacje multimedialne

SŁOWNICZEK

Promieniowanie optyczne

Część widma promieniowania elektromagnetycznego o długościach fal z przedziału 100 nm ÷ 1mm.

Promieniowanie nadfioletowe (UV)

Promieniowanie optyczne o długościach fal – 100-400 nm. Wyróżnia się następujące zakresy nadfioletu:

- UV-A (nadfiolet bliski) o długościach fali 315 ÷ 400 nm,

- UV-B (nadfiolet średni) o długościach fali 280 ÷ 315 nm,

- UV-C (nadfiolet daleki) o długościach fali 100 ÷ 280 nm.

Promieniowanie widzialne – światło (VIS)

Promieniowanie optyczne zdolne do bezpośredniego wywoływania wrażeń wzrokowych, z których wynika widzenie. Granice widmowego przedziału promieniowania widzialnego nie są ściśle określone i ogólnie przyjmuje się dolną granicę przedziału między 360 i 400 nm a górną między 760 i 830 nm. Najczęściej przyjmuje się jednak jako zakres promieniowania widzialnego przedział o długości fali od 380 nm do 780 nm

Promieniowanie podczerwone (IR)

Promieniowanie optyczne o długości fali od 780 nm do 1 mm. Promieniowanie to, dzieli się na następujące zakresy:

- IR-A (podczerwień bliska) o długościach fali l1 ok. 780 ÷ 1 400 nm,

- IR-B (podczerwień średnia) o długościach fali l ok. 1 400 ÷ 3 000 nm,

- IR-C (podczerwień daleka) o długościach fali l ok. 3 000 nm ÷ 1 mm.

Rozkład widmowy skuteczności biologicznej promieniowania optycznego (względna skuteczność widmowa)

Rozkład widmowy promieniowania charakterystyczny dla danego rodzaju skutku biologicznego (np. rozkład widmowy skuteczności biologicznej promieniowania powodującego uszkodzenie fotochemiczne siatkówki oka ludzkiego).

Natężenie napromienienia (w danym punkcie powierzchni) - (E)

Iloraz strumienia energetycznego DFe padającego na elementarną powierzchnię, zawierającą dany punkt, do jej pola powierzchni DS, czyli inaczej jest to gęstość powierzchniowa strumienia energetycznego

Jednostka: W×m-2.

Napromienienie(H)

Iloczyn natężenia napromienienia (E) i czasu jego trwania (t)

H = E·t

Jednostka: J×m-2.

Luminancja energetyczna (radiancja) (Le) (w określonym kierunku i punkcie powierzchni)

Iloraz strumienia energetycznego (DFe) wysyłanego przez daną powierzchnię (DA) w określonym kierunku (q) do iloczynu rzutu tej powierzchni na płaszczyznę prostopadłą względem kierunku promieniowania i objętego nim kąta bryłowego (w)

gdzie:

q - kąt między normalną do powierzchni a kierunkiem rozchodzenia się wiązki promieniowania.

Jednostka: W×m-2×sr-2.

Skuteczne natężenie napromienienia (Es)

Natężenie napromienienia promieniowaniem z zakresu długości fal od λ1 do λ2, ważone według określonego rozkładu widmowego skuteczności biologicznej promieniowania, określone wzorem:

gdzie:

El– natężenie napromienienia promieniowania o długości fali λ,

Xλ – względna skuteczność widmowa promieniowania,

Dλ – przedział długości fal promieniowania.

Jednostka: W×m-2.

Skuteczne napromienienie (Hs)

Napromienienie w danym przedziale długości fal od λ1 do λ2 ważone według określonego rozkładu widmowego skuteczności biologicznej promieniowania, określone wzorem :

lub

Hs = Es·t

gdzie:

ti – czas jednorazowej ekspozycji

t – całkowity czas ekspozycji na promieniowanie

Jednostka: J×m-2.

Skuteczna luminancja energetyczna źródła (skuteczna radiancja) (Ls)

Luminancja energetyczna źródła w danym przedziale długości fal od λ1 do λ2 ważona według określonego rozkładu widmowego skuteczności biologicznej promieniowania, określona wzorem:

gdzie:

Lλ – luminancja energetyczna promieniowania o długości fali λ.

Jednostka: W×m-2×sr-1.

Całkowite natężenie napromienienia (Ec) (natężenie napromienienia nieselektywne)

Natężenie napromienienia promieniowaniem z zakresu długości falod λ1 do λ2 określone wzorem:

Jednostka: W×m-2.

Całkowite napromienienie (Hc) (napromienienie nieselektywne)

Napromienienie promieniowaniem z zakresu długości fal od λ1 do λ2 określone wzorem:

gdzie:

n – liczba ekspozycji

ti– czas jednorazowej ekspozycji na promieniowanie.

Jednostka: J×m-2.

Czas jednorazowej ekspozycji na promieniowanie

Czas pojedynczej ekspozycji oka lub skóry na promieniowanie widzialne lub podczerwone, podczas wykonywania określonych czynności

Całkowity czas ekspozycji na promieniowanie

Łączny czas ekspozycji oka lub skóry na promieniowanie optyczne podczas wykonywania określonych czynności, w ciągu całej zmiany roboczej

 

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP