Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Lista kontrolnaLista kontrolna


Lp.

PYTANIE

ODPOWIEDŹ

tak

nie

nie
dotyczy
UWAGI

1.

Czy powierzchnie placów, podwórzy, przejść i dróg w obrębie gospodarstwa są utwardzone, równe i dobrze oświetlone?

 

 

 

2.

Czy studnie oraz otwory studzienek i kanałów są przykryte mocnymi pokrywami?

 

 

 

3.

Czy w magazynach nie używa się otwartego ognia i nie pali papierosów?

 

 

 

4.

Czy materiały łatwopalne są składowane w oddzielnym budynku?

 

 

 

5.

Czy zapewniono właściwą wentylację magazynów, pomieszczeń gospodarskich oraz zbiorników gnojowicy i silosów?

 

 

 

6.

Czy w gospodarstwie jest podręczny sprzęt gaśniczy i są umiejący go stosować (przeszkoleni) ludzie?

 

 

 

7.

Czy jest możliwość szybkiego wezwania pomocy (telefon, syrena alarmowa itd.)?

 

 

 

8.

Czy w gospodarstwie wydzielono osobne pomieszczenie wyposażone w apteczkę, w którym można umyć ręce i przebrać się?

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Czy są stosowane rękawice ochronne, ubrania robocze i obuwie, odpowiednie do pory roku i wykonywanej pracy?

 

 

 

10.

Czy środki chemiczne są oznakowane, używane wyłącznie do określonego celu, magazynowane oddzielnie i chronione przed dostępem dzieci i osób niepowołanych oraz zwierząt?

 

 

 

11.

Czy środki chemiczne są rozcieńczane
z dala od odkrytych ujęć wodnych,
w oddzielnych, przeznaczonych do tego naczyniach, z zachowaniem środków ostrożności podanych na opakowaniu przez producenta, a przygotowana ciecz niepozostawiana w zbiorniku bez nadzoru?

 

 

 

12.

Czy pracujący zabierają ze sobą do pracy w polu czystą wodę oraz mydło do mycia rąk i twarzy przed przerwą na posiłek lub odpoczynek?

 

 

 

13.

Czy pracujący zabierają ze sobą do pracy w polu telefon komórkowy?

 

 

 

14.

Czy do prac jest używana odpowiednia odzież, tj. obcisła lecz niekrępująca ruchów, chroniąca przed nadmiernym chłodem i wysokimi temperaturami?

 

 

 

15.

Czy używane buty chronią nogę w kostce, umożliwiają wymianę powietrza
i mają dobry protektor zabezpieczający przed poślizgnięciem?

 

 

 

16.

Czy pracujący w słońcu noszą nakrycie głowy oraz okulary przeciwsłoneczne
z filtrem UV?

 

 

 

17.

Czy opylanie oraz nawożenie nawozami mineralnymi są prowadzone tylko w dni pogodne, bezwietrzne, rano lub wieczorem, przy średnich lub niskich temperaturach dodatnich?

 

 

 

18.

Czy do prac związanych z obsługą siewników nawozowych oraz podczas załadunku i wyładunku nawozów nie są dopuszczane dzieci?

 

 

 

19.

Czy są robione przerwy na odpoczynek i posiłki regeneracyjne?

 

 

 

20.

Czy przed posiłkami oraz po pracy
z trującymi substancjami chemicznymi pracujący zmieniają ubranie i ręczniki, starannie myją ręce i twarz oraz płuczą jamę ustną i nos czystą wodą?

 

 

 

21.

Czy po wykonaniu zabiegów chemizacyjnych uprawy są znakowane czytelną tabliczką z nazwą zastosowanego środka, klasą toksyczności, datą opryskiwania,
a także okresem karencji i prewencji (podanymi przez producenta na opakowaniu)?

 

 

 

22.

Czy po zakończeniu pracy opryskiwacz jest myty z zewnątrz, najlepiej przed wyjazdem na drogi publiczne, a jego zbiornik co najmniej trzykrotnie płukany w małej ilości wody, wypryskiwanej następnie na chronione pole?

 

 

 

23.

Czy opakowania po środkach chemicznych są odstawiane do miejsca utylizacji lub do punktu sprzedaży, w którym środki te były zakupione?

 

 

 

24.

Czy jest przestrzegany zakaz wypalania ściernisk, ugorów i zarośli?

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Czy kupowana nowa maszyna ma dołączoną deklarację zgodności WE i jest oznakowana znakiem CE?

 

 

 

26.

Czy kupowana maszyna używana ma potwierdzenie spełniania minimalnych wymagań dyrektywy 2009/104/WE (zastępującej dyrektywę 89/655/EWG) albo rozporządzenia ministra gospodarki (Dz.U 2002, nr 191, poz. 1596)?

 

 

 

27.

Czy maszyny są przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach, osłonięte lub odgrodzone w sposób uniemożliwiający okaleczenie ludzi i zwierząt?

 

 

 

28.

Czy pracujący znają instrukcję obsługiwanej przez siebie maszyny i przestrzegają zawartych w niej zaleceń?

 

 

 

29.

Czy wyjeżdżając do pracy w polu ciągnikiem bądź kombajnem, pracujący zabierają gaśnicę oraz apteczkę pierwszej pomocy?

 

 

 

30.

Czy obsługa i agregowanie maszyn są wykonywane wyłącznie przez osoby przeszkolone?

 

 

 

31.

Czy ciągnik jest wyposażony w długą, mocną linę przeznaczoną do wyciągania sprzętu w razie jego ugrzęźnięcia?

 

 

 

32.

Czy ruchome części maszyn są osłonięte osłonami?

 

 

 

33.

Czy wszelkie czynności obsługowe są wykonywane po odłączeniu napędu i zabezpieczeniu maszyny lub urządzenia przed uruchomieniem oraz przemieszczeniem?

 

 

 

34.

Czy ciągnik ma kabinę lub ramę chroniącą kierującego nim w razie wywrócenia?

 

 

 

35.

Czy stopnie maszyn są oczyszczone z błota?

 

 

 

36.

Czy przed wyjazdem na drogę publiczną zestaw jest zabezpieczany przed samoczynnym opadaniem lub rozkładaniem?

 

 

 

37.

Czy podczas jazdy po drodze publicznej są stosowane trójkąty wyróżniające, tablice ostrzegawcze oraz oświetlenie?

 

 

 

38.

Czy cofanie i wykonywanie nawrotów jest wykonywane z agregatem podniesionym z położenia roboczego?

 

 

 

39.

Czy po dojechaniu na miejsce wykonywania prac polowych pracujący zjeżdżają z drogi w miejscu, gdzie nie grozi wywrócenie?

 

 

 

40.

Czy w miejscu wykonywania prac polowych uniesione doczepy są podpierane podporą stałą, a koła przyczepy lub maszyny blokowane klinami?

 

 

 

41.

Czy ludzie, zwłaszcza dzieci, zachowują właściwą odległość od pracujących maszyn (w przypadku kosiarek rotacyjnych minimalna odległość wynosi 50 m)?

 

 

 

42.

Czy pracujący pamiętają, aby nie przegarniać ręcznie ziarna, nawozu itp. w skrzyniach ładunkowych w czasie pracy maszyny?

 

 

 

43.

Czy podczas prac pod liniami energetycznymi jest zachowana szczególna ostrożność ze względu na ryzyko porażenia prądem?

 

 

 

44.

Czy odchodząc od maszyny pracujący wyłączają ją i zabierają kluczyki?

 

 

 

45.

Czy opony ciągnika są oczyszczane z resztek roślinnych i błota przed zjazdem z pola?

 

 

 

46.

Czy jest przestrzegana zasada nieprzewożenia ludzi na ładunkach objętościowych?

 

 

 

47.

Czy ładunki są zabezpieczone przed przemieszczaniem się (podwyższone burty, pasy)?

 

 

 

48.

Czy przy wchodzeniu na załadowaną przyczepę i schodzeniu z niej jest używana drabina, będąca częścią wyposażenia przyczepy?

 

 

 

49.

Czy do prac związanych z załadunkiem nawozów chemicznych i nawożeniem nie są dopuszczane kobiety, dzieci i młodzież oraz osoby cierpiące na choroby oczu, skóry i dróg oddechowych?

 

 

 

50.

Czy prace na zewnątrz są natychmiast przerywane w przypadku burzy, opadów, silnych wiatrów i innych niesprzyjających okoliczności?

 

 

 

51.

Czy ostre narzędzia są przechowywane w pomieszczeniu niedostępnym dla dzieci?

 

 

 

52.

Czy w czasie przerw w pracy narzędzia mają zabezpieczane ostrza i są zostawiane w miejscach widocznych i pod kontrolą?

 

 

 

53.

Czy rany zanieczyszczone glebą lub obornikiem są natychmiast dezynfekowane i zgłaszane lekarzowi?

 

 

 

54.

Czy stosowane w gospodarstwie drabiny mają wystarczającą wysokość, są statecznie oparte, zabezpieczone przed przewróceniem lub ześlizgnięciem?

 

 

 

55.

Czy nieużywane w danym momencie drabiny są zabezpieczone przed dostępem dzieci, np. osłonięte lub odstawione albo odłożone na bok?

 

 

 

56.

Czy prace wewnątrz zbiorników asekurują osoby przebywające na zewnątrz?

 

 

 

UWAGA: Gdy odpowiedź na pytanie brzmi „nie”, należy dążyć do zwiększającej bezpieczeństwo zmiany aktualnego stanu.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP