Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wymagania ogólne | Wymagania dotyczące pomieszczeń pracy | Wymagania dotyczące organizacji stanowiska pracy | Wymagania dotyczące parku maszynowego

Wymagania dotyczące organizacji stanowiska pracy

Stanowisko pracy powinno mieć dostateczną powierzchnię umożliwiającą swobodne wykonywanie przez pracownika czynności związanych z obróbką plastyczną metali. Na stanowisku powinno być miejsce na maszynę wraz z jej wyposażeniem i stołem warsztatowym oraz wolną przestrzenią zapewniającą pracownikowi swobodę ruchu niezbędną do wykonania powierzonego zadania w sposób bezpieczny i z uwzględnieniem wymagań ergonomii. Na stanowisku powinno być przewidziane miejsce na składowanie półfabrykatów i gotowych wyrobów, itp.. W przypadku instalowania maszyn blisko siebie należy zachować odległości bezpieczeństwa pomiędzy nimi tak, aby nie ograniczać swobody ruchów pracownika. Przejścia między maszynami, a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń powinny być szerokość co najmniej 0,75 m; jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy, szerokość ich powinna wynosić co najmniej 1 m. Ponadto pomiędzy tymi maszynami powinny być zainstalowane osłony (np.: ekrany zamocowane do maszyn lub wolno stojące) chroniące innych pracowników przed wyrzucanymi uszkodzonymi elementami (przedmiotami lub narzędziami) oraz płynami chłodniczymi. Wysokość stanowiska pracy na całej długości nie powinna być mniejsza niż 2m. Jeżeli wysokość ta nie może być spełniona (np.: ze względów konstrukcyjnych maszyny i innych urządzeń technicznych) dopuszcza się zmniejszenie jej do 1,8 m przy odpowiednim zabezpieczeniu i oznakowaniu znakami bezpieczeństwa. – wg rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. nr 169, poz.1650).

Wyznaczenie miejsca składowania narzędzi, półfabrykatów i gotowych wyrobów w dużej mierze zależy od rodzaju realizowanego procesu (np. produkcji seryjnej lub jednostkowej). Przy produkcji seryjnej wskazane jest ustawienie pojemników na półwyroby i wyroby gotowe bliżej obrabiarki, a szafkę narzędziową w pewnym oddaleniu. Uzasadnione jest tym, że przy produkcji masowej obsługujący wybiera przed rozpoczęciem pracy wszystkie niezbędne dla danej operacji narzędzia i rozkłada je na stole. Eliminuje to potrzebę częstego sięgania po narzędzia do szafki.

W przypadku, gdy praca wykonywana przez pracownika nie wymaga stale pozycji stojącej w procesie obróbki metali, na stanowisku pracy należy przewidzieć siedzisko dla pracownika. Natomiast przy wykonywaniu pracy wymagającej stale pozycji stojącej lub chodzenia przy maszynie należy zapewnić pracownikowi możliwość odpoczynku w pobliżu miejsca pracy w pozycji siedzącej.


Ogólne wymagania dotyczące stanowisk pracy do obróbki plastycznej

 • operatorzy maszyn do obróbki plastycznej przed rozpoczęciem samodzielnej pracy powinni odbyć szkolenie wstępne (ogólne i instruktaż stanowiskowy), w przypadku zmiany wyposażenia ich stanowiska pracy lub procesu technologicznego powinni ponownie odbyć co najmniej instruktaż stanowiskowy,

 • dojście do stanowiska pracy powinno być bezpieczne i wygodne, przy czym wysokość dojścia na całej długości nie powinna być mniejsza niż 2 m. Jeżeli wysokość ta nie może być spełniona (np.: ze względów konstrukcyjnych maszyny i innych urządzeń technicznych) dopuszcza się zmniejszenie jej do 1,8 m przy odpowiednim zabezpieczeniu i oznakowaniu znakami bezpieczeństwa. Przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń powinny mieć szerokość, co najmniej 0,75 m, jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy, szerokość ich powinna wynosić, co najmniej 1 m,

 • szerokość dróg transportowych powinna być dostosowana do potrzeb panujących w zakładzie, lecz nie węższych niż 1,2 m,

 • przemieszczanie przedmiotów przeznaczonych do obróbki i ich odbiór po wykonanej obróbce powinno być tak zorganizowane, aby nie powodowało zagrożenia bezpieczeństwa dla ruchu pieszego,

 • narzędzia pomocnicze i pomiarowe stosowane w procesie obróbki metali powinny być oddzielone od miejsca składowania przedmiotów przed i po obróbce (np.: trzymane na stole warsztatowym, stole, wózku warsztatowym),

 • zabezpieczyć miejsca składowania gorących materiałów obrabianych,

 • utrzymywać porządek w miejscu pracy wpływający na bezpieczeństwo wykonywanej pracy (zapobiegający możliwości potknięcia, poślizgnięcia, poparzenia, itp.),

 • odpady powstające podczas pracy maszyn powinny być odprowadzane z pomieszczenia lub hali fabrycznej na składowisko zakładowe,

 • w przypadku gdy obsługa maszyny wymaga kilku pracowników, o jej uruchomieniu i przebiegu procesu obróbki powinien decydować pracownik odpowiedzialny za całość procesu. Jego stanowisko pracy powinno być usytuowane w takim miejscu, aby mógł on bez przeszkód obserwować pracę nadzorowanych maszyn,

 • stanowisko pracy przy maszynie powinno znajdować się na powierzchni równej, przyczepnej i bez progów,

 • stanowisko wokół maszyny powinno być utrzymane w czystości,

 • przedmioty po obróbce powinny być składowane w miejscach wyznaczonych,

 • maszyny do obróbki plastycznej zainstalowane przy ciągu komunikacyjnym (pieszym lub transportowym) lub ustawione obok siebie, powinny być odpowiednio zabezpieczone przed zagrożeniami (wynikającymi z realizacji procesu obróbki) stwarzanymi dla sąsiednich stanowisk pracy, ruchu pieszego lub transportu,

 • przemieszczanie półproduktów, produktów oraz podnoszenie i zakładanie przedmiotów przeznaczonych do obróbki lub części zamiennych maszyn, o dużej masie, powinno być wykonywane przy użyciu urządzeń transportowych (np.: żurawi, suwnic, wciągników, wciągarek, wózków jezdniowych z odpowiednim wyposażeniem, itp.) zmniejszających wysiłek pracownika,

 • użytkowane ww. urządzenia transportowe do przemieszczania produktów, powinny być obsługiwane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje.


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP