Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Urządzenia transportowe

Zasady bezpieczeństwa przy przemieszczaniu materiałów, wyrobów, półfabrykatów z użyciem urządzeń transportowych


 • urządzenia transportowe powinny być obsługiwane i użytkowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje (wykaz urządzeń technicznych przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji przedstawiono w załączniku 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. (Dz. U. 2001r. nr 79 poz.849 wraz z późniejszą zmianą Dz. U. 2003 nr 50 poz. 426) ),
 • urządzenia transportowe powinny mieć oznakowanie określające ich dopuszczalny udźwig,
 • niedopuszczalne jest przekraczanie maksymalnego udźwigu urządzenia podczas użytkowania,
 • krążki, wielokrążki i wciągniki stosowane do przemieszczania ładunków powinny być przymocowane do posiadających odpowiednią wytrzymałość belek, haków, dźwigów lub innych konstrukcji - w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy,
 • stosowane krążki i liny powinny być tak dobrane, by niemożliwe było zakleszczenie lub zsunięcie się liny,
 • elementy układów cięgnowych stosowanych podczas przemieszczenia ładunków powinny spełniać wymagania określone w polskich normach,
 • niedopuszczalne jest używanie lin i łańcuchów uszkodzonych lub o niedostatecznej wytrzymałości albo niewłaściwie zamocowanych,
 • długość liny lub łańcucha powinna być dobrana tak, aby po rozwinięciu, niezbędnym do przemieszczenia ładunku, pozostały na bębnie dwa zwoje,
 • przebywanie pracowników pod zawieszonym ładunkiem jest niedopuszczalne,
 • sposób zamocowania ładunku na haku powinien zapobiegać jego upadkowi lub gwałtownej zmianie położenia,
 • podnoszenie lub opuszczanie ładunków w miejscu przebywania pracowników powinno być poprzedzone sygnałem ostrzegawczym.


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP