Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Bezpieczeństwo pojazdów przewożących materiały niebezpieczne | Znakowanie opakowań - materiały niebezpieczne | Sposób przewozu towarów niebezpiecznych

Bezpieczeństwo dotyczące pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych


Zgodnie z umową ADR, wszystkie przedsiębiorstwa uczestniczące w przewozie towarów niebezpiecznych, (tzn. nadawcy, spedytorzy, przewoźnicy, odbiorcy itd.), powinni opracować, wdrożyć i stosować plan ochrony towarów niebezpiecznych. Wszystkie osoby uczestniczące w działalności związanej z przewozem towarów niebezpiecznych powinny być świadome zagrożenia stwarzanego przez towary niebezpieczne i odpowiednio do swoich obowiązków przestrzegać przepisów dotyczących zabezpieczenia towarów niebezpiecznych.

Pakowanie (umowa ADR, część 4 i 6)
Opakowanie stosowane do przewozu materiałów niebezpiecznych oraz samo pakowanie jest ważnym czynnikiem zapewniającym bezpieczeństwo w transporcie samochodowym towarów niebezpiecznych.
Materiały niebezpieczne przewozi się w sztukach przesyłki, luzem (np. materiał stały bez opakowania w kontenerze) lub w cysternach. Sztuka przesyłki – to opakowanie transportowe zawierające materiał niebezpieczny lub przedmiot. Termin ten obejmuje również naczynia do gazów oraz przedmioty, które z różnych powodów mogą być przewożone bez opakowania albo np. w klatkach.
W umowie ADR dokładnie określono wymagania dotyczące konstrukcji opakowań, rodzajów opakowań, badania opakowań oraz ich oznakowania.
Zarówno opakowania nowe jak i wtórne powinny być w dobrym stanie i czyste. Każde opakowanie wykazujące oznaki zmniejszenia wytrzymałości nie powinno być dłużej używane albo powinno być poddane takiej renowacji, aby przeszło z wynikiem pozytywnym stosowne badania.
Opakowanie powinno być wykonane i zamykane w taki sposób, aby uniemożliwiało jakikolwiek ubytek zawartości w normalnych warunkach przewozu wskutek drgań, zmian temperatury, wilgotności czy ciśnienia, jak również, aby chroniło zawartość przed zanieczyszczeniem.
W przypadku opakowania napełnianego cieczami, należy pozostawić wolną przestrzeń tak, aby nie nastąpił wyciek cieczy ani odkształcenie opakowania w wyniku zmiany objętości cieczy w warunkach podwyższonej temperatury. Jeśli w opakowaniu może nastąpić niekontrolowany wzrost ciśnienia w wyniku wydzielania się gazu z materiału znajdującego się w nim, to opakowanie to powinno być wyposażone w urządzenie do odpowietrzania, pod warunkiem, że wydzielane gazy nie stwarzają zagrożenia pożarowego lub toksycznego. Ponadto, urządzenie to powinno uniemożliwiać wyciek cieczy oraz dostawanie się do wewnątrz obcych materiałów.
Stosuje się również opakowanie kombinowane w przypadku, którego jednostkowe opakowanie kruche, np. ze szkła, kamionki, umieszcza się w opakowaniu zewnętrznym, z zastosowaniem odpowiedniego materiału amortyzującego czy obojętnego materiału pochłaniającego.
Należy przestrzegać zasady, że w opakowaniu kombinowanym umieszcza się materiały tej samej klasy lub podklasy (punktu). Niekiedy jednak stosuje się odstępstwa, jeśli nie jest to zabronione w przepisach szczególnych dotyczących pakowania razem. W takiej sytuacji materiały powinny być takie, aby nie reagowały ze sobą niebezpiecznie i nie powodowały np.:

  • spalania lub wydzielania się znacznych ilości ciepła,

  • wydzielania gazów palnych, duszących czy trujących,

  • tworzenia substancji żrących.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP