Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wymagania ogólne | Wymagania dotyczące pomieszczeń pracy | Wymagania dotyczące pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych

                     Wymagania dotyczące pomieszczeń pracy

   Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W szczególności powierzchnia i wysokość pomieszczeń pracy powinny być dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy, stosowanych technologii oraz czasu przebywania pracowników w tych pomieszczeniach.
Powierzchnia i wysokość pomieszczeń pracy powinny być uzależnione od rodzaju wykonywanej pracy.
     Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy (tj. takich, w których pracownicy przebywają powyżej 4 godzin) powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2m2 wolnej powierzchni podłogi (nie zajętej przez ma- szyny i inne wyposażenie stanowisk pracy).
Wysokość pomieszczeń stałej pracy nie może być mniejsza niż 3m w świetle. Dopuszcza się obniżenie wysokości tych pomieszczeń do 2,5m w świetle, jeżeli w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie więcej niż 4 pracowników, a na każdego z nich przypada co najmniej po 15m3 wolnej objętości pomieszczenia; a także w przypadku zastosowania w tych pomieszczeniach klimatyzacji - pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
   Natomiast wysokość pomieszczeń, w których pracownicy przebywający jedynie
od 2 do 4 godzin w ciągu doby - nie może być mniejsza niż 2,2m.

Pomieszczenia magazynowe powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa, stosownie do rodzaju i właściwości składowanych w nich materia- łów lub wyrobów.

Przy składowaniu materiałów należy:

  • określić dla każdego rodzaju składowanego materiału lub wyrobu miejsce, sposób i dopuszczalną wysokość składowania;
  • zapewnić, aby masa składowanego ładunku nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania (regałów, podestów itp.);
  • zapewnić, aby masa składowanego ładunku, łącznie z masą urządzeń przeznaczonych do jego składowania i transportu, nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia podłóg i stropów, na których odbywa się składowanie;
  • wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń przeznaczonych do składowania.

      Magazyny: główny mąki, produkcyjny i surowców dodatkowych należy sytuować w bezpośrednim sąsiedztwie. Przy magazynie głównym mąki powinna znajdować się zadaszona rampa surowcowa do przyjmowania mąki i surowców dodatkowych. Magazyn produkcyjny powinien być usytuowany na jednym poziomie z magazynem głównym mąki i połączony traktem komunikacyjnym z magazynem surowców dodatkowych.
      Trzepalnie worków powinny znajdować się, w zależności od miejsca przechowywania wytrzepanych worków, w sąsiedztwie magazynu produkcyjnego lub magazynu worków. Istnieje potrzeba wyposażania piekarni w elektryczną trzeparkę do worków z miejscowym odciągiem pyłów.
      Ciastownia powinna być usytuowana w ciągu technologicznym pomiędzy pomieszczeniem zbiorników produkcyjnych mąki (silosów) a odrabialnią.
Ciastownia, odrabialnia i magazyn produkcyjny powinny mieć bezpośrednie i dogodne połączenie.
    Przed maszynami do mieszania ciasta z przetaczanymi dzieżami powinna być wolna przestrzeń o szerokości co najmniej 3,5m. Odstęp pomiędzy skrajnymi brzegami mieszarek powinien wynosić minimum 1,5m, a między mieszarką a ścianą - 1m.
        Hale wypiekowe mogą stanowić jedną całość z odrabialnią i ciastownią lub
znajdować się w oddzielnych pomieszczeniach mających bezpośrednią łączność z odrabialnią.
    Hala wypieku powinna mieć co najmniej 4,2m długości przed frontem pieców. Minimalny odstęp pomiędzy tylną ścianą pieca a tylną ścianą hali wypiekowej, który służy jako przejście dla obsługi, powinien wynosić 1,2m. Przejście to powinno prowadzić na zewnątrz budynku oraz przed front pieców.
Odległość przedniej części paleniska pieca piekarskiego od przeciwległej ściany nie może być mniejsza niż 1,5m, a pomiędzy przeciwległymi paleniskami pieców rurowych nie mniejsza niż 2m.
        Ekspedycja pieczywa powinna znajdować się na jednym poziomie z halą wypiekową i być połączona bezpośrednio z jej częścią znajdującą się przed frontem pieców. Przy pomieszczeniu ekspedycji należy urządzić bez-pośrednio z nią połączoną myjnię koszy ekspedycyjnych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP