Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wulkanizacja i bieżnikowanie

Sprzęt spawalniczy


Palniki do spawania gazowego. W czasie pracy nie należy dopuszczać do powstawania zjawiska cofania lub uderzania płomienia m.in. przez częściowe zatknięcie wylotu palnika.

Reduktory – urządzenia służące do obniżania ciśnienia gazu pobieranego z butli. Mocowanie reduktorów na butlach uzależnione jest od rodzaju gazu w butli. Nie ma możliwości zamocowania reduktora dostosowanego do danego gazu na butli z innym gazem. Każdy reduktor posiada zamocowane dwa manometry, jeden wskazujący ciśnienie gazu w butli, drugi ciśnienie zredukowane (obniżone).

Niewłaściwe użytkowanie reduktora może spowodować samozapłon, np. w przypadku: zanieczyszczenia wewnętrznych części reduktora oliwą lub ogrzewania reduktora płomieniem w celu jego rozmrożenia.

Butle gazowe podlegają badaniom dozoru technicznego, co najmniej raz na 5 lat. W jednym pomieszczeniu magazynowym nie wolno składować razem butli z gazami reagującymi ze sobą. Ładowanie, wyładowywanie i przenoszenie butli powinno być wykonywane z należytą ostrożnością, przez co najmniej 2 przeszkolonych w tym zakresie pracowników.

Butle acetylenowe służą do bezpiecznego przechowywania acetylenu rozpuszczonego a acetonie, która to ciecz znajduje się w naczyniach włoskowatych masy porowatej stanowiącej wypełniacz butli.

Butla acetylenowa zapewnia bezpieczeństwo pod następującymi warunkami:
wypełniacz porowaty powinien wypełniać całkowitą objętość butli. Z tego względu konieczne jest szczególnie ostrożne obchodzenie się z butlami acetylenowymi, chronienie ich przed wstrząsami mogącymi powodować ubicie wypełniacza;
butlę z acetylenem należy chronić przed nadmiernym nagrzewaniem. Temperatura butli nie powinna przekroczyć w żadnym wypadku 35oC. Najczęstszą przyczyną rozerwania butli jest jej przegrzanie.

Stałe spawalnice transformatorowe (spawalnice prądu zmiennego) i przetwornice (spawalnice prądu stałego) muszą być umieszczone w oddzielnych pomieszczeniach lub w miejscach odgrodzonych. Przewody zasilające jak i uziemiające nie mogą posiadać żadnych uszkodzeń. Przewody uziemiające powinny być zakończone zaciskami zapewniającymi zetknięcie się ze sobą części przewodzących prąd. Przewód spawalniczy należy dobierać odpowiednio do wartości prądu przewidzianego do spawania oraz do długości przewodu, gdyż źle dobrane ulegają przegrzaniu i mogą uszkodzić izolację, a w konsekwencji doprowadzić do porażenia spawacza.

W czasie pracy należy przestrzegać pewnych zasad:
napięcie na zaciskach prądnicy lub przetwornicy zasilającej instalacji do spawania w  chwili zapalenia łuku nie może przekraczać 100 V dla prądu zmiennego,
nie dotykać niezaizolowanych części uchwytu i nie zakładać elektrod gołą ręką
nie kłaść uchwytu na częściach metalowych.

Lutownice - w czasie ich oczyszczania chlorkiem amonowym (salmiakiem) wydzielają się gazy trujące, których wdychanie jest bardzo szkodliwe. Przy lutowaniu obficie wydzielają się także szkodliwe pary kwasów, ługów i chlorku amonowego, dlatego w pomieszczeniu gdzie się wykonuje te pracę, musi być silna wentylacja nawiewno-wywiewna. Może to być to wentylacja miejscowa lub ogólna.

Nagrzane kolby lutownicze należy kłaść na specjalne podstawki, palniki za zawieszać na specjalnych uchwytach.

Szczególnie niebezpieczne jest lutowanie naczyń, jeśli przechowywano w nich substancje palne. Pary tych substancji wraz ze znajdującym się w naczyniu powietrzem tworzą niebezpieczną mieszaninę, która może wybuchnąć nagrzawszy się od kolby lub lampy lutowniczej.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP