Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
tytuł dział€ Wstecz O poziom wyżej
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Porozumieniu | Obowiązki członków | Członkowie | Instytucje współpracujące | Regulamin Porozumienia PJN | Spotkania Porozumienia PJN | Kontakt | Linki


REGULAMIN POROZUMIENIA POLSKICH JEDNOSTEK NOTYFIKOWANYCH
W OBSZARZE DYREKTYWY 89/686/EWG DOTYCZĄCEJ
ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Wydanie z dnia 06.08.2009 r.


 1. Przedmiot i obszar zastosowania

  Regulamin ustala zasady funkcjonowania Porozumienia Polskich Jednostek Notyfikowanych w zakresie koordynacji działań związanych z prowadzeniem oceny zgodności środków ochrony indywidualnej w obszarze dyrektywy 89/686/EWG wdrożonej do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).
  Regulamin określa również rolę CIOP-PIB jako jednostki koordynującej współpracę pomiędzy polskimi jednostkami notyfikowanymi w tym obszarze.


 2. Członkowie Porozumienia Polskich Jednostek Notyfikowanych

  2.1. W skład Porozumienia Polskich Jednostek Notyfikowanych, zwanego dalej "Porozumieniem", wchodzą polskie jednostki notyfikowane działające w obszarze dyrektywy 89/686/EWG wprowadzonej do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

  2.2. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy koordynuje współpracę pomiędzy polskimi jednostkami notyfikowanymi i prowadzi sekretariat Porozumienia.


 3. Obowiązki członków Porozumienia Polskich Jednostek Notyfikowanych

  3.1. Jednostki notyfikowane są zobowiązane uczestniczyć w uzgadnianiu reguł technicznych mających na celu wprowadzenie w życie obowiązujących przepisów prawnych, a zwłaszcza w:

  • uzgadnianiu specyfikacji technicznych odpowiadających zasadniczym wymaganiom w przypadku braku norm zharmonizowanych,

  • określaniu zawartości dokumentacji wymaganej do dostarczenia przez producenta w ramach procesu oceny zgodności,

  • przygotowaniu projektów dokumentów stosowanych przez jednostki notyfikowane w celu wspólnej interpretacji norm lub przepisów.

  Ponadto członkowie Porozumienia są zobowiązani do stosowania w procesie oceny zgodności postanowień Komitetu Horyzontalnego ds. Współpracy Jednostek Notyfikowanych w UE w Zakresie Środków Ochrony Indywidualnej i uzgodnień pomiędzy Krajowymi Jednostkami Notyfikowanymi.


 4. 3.2. Koszty związane z funkcjonowaniem Sekretariatu Porozumienia oraz reprezentowaniem Porozumienia na posiedzeniach Komitetu Horyzontalnego ds. Współpracy Jednostek Notyfikowanych w UE w Zakresie Środków Ochrony Indywidualnej są ponoszone przez wszystkie jednostki notyfikowane w częściach równych. Wysokość tych kosztów jest corocznie uzgadniana ze wszystkimi członkami Porozumienia.

 5. Funkcjonowanie Porozumienia Polskich Jednostek Notyfikowanych

  4.1. Spotkania Porozumienia Polskich Jednostek Notyfikowanych odbywają się co najmniej dwa razy w roku. W spotkaniach biorą udział wydelegowani i pisemnie upoważnieni przez najwyższe kierownictwo przedstawiciele jednostek notyfikowanych, którzy czynnie uczestniczą w pracach Porozumienia. W spotkaniach tych biorą również udział w charakterze obserwatora przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki. Spotkaniom przewodniczy przedstawiciel CIOP-PIB.

  4.2. Na spotkania Porozumienia są zapraszani przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organów wyspecjalizowanych prowadzących nadzór rynku w zakresie środków ochrony indywidualnej i organów celnych dopuszczających na rynek wspólnotowy środki ochrony indywidualnej oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających producentów i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej.

  4.3. Zaproszeni przedstawiciele organizacji i instytucji, o których mowa w pkt. 4.2, mogą przedstawiać, w formie pisemnej na etapie uzgadniania terminu spotkania Porozumienia, swe spostrzeżenia i uwagi wynikające z zakresu prowadzonej działalności dotyczące produkcji i warunków wprowadzania do obrotu środków ochrony indywidualnej, nadzoru rynku i warunków dopuszczania środków ochrony indywidualnej na rynek wspólnotowy oraz zgłaszać wnioski do rozpatrzenia na spotkaniach.

  4.4. Zaproszeni przedstawiciele organizacji i instytucji, o których mowa w pkt. 4.2. nie biorą udziału w głosowaniach przeprowadzanych podczas spotkań.

  4.5. W zależności od potrzeb w ramach Porozumienia mogą być powoływane grupy robocze składające się z przedstawicieli jednostek notyfikowanych, posiadających kompetencje w ramach tej samej dziedziny technicznej.

  4.6  Przedmiotem obrad podczas spotkań Porozumienia mogą być między innymi następujące   zagadnienia:

  • ustalanie wspólnego stanowiska w stosunku do dokumentów przedstawianych przez Komitet Horyzontalny ds. Współpracy Jednostek Notyfikowanych w UE w Zakresie Środków Ochrony Indywidualnej,

  • przedstawianie i uzgadnianie dokumentów stosowanych przez jednostki notyfikowane w celu wspólnej interpretacji norm lub przepisów oraz przekazywanie ich odpowiednim organom na poziomie krajowym i europejskim,

  • podejmowanie decyzji o powołaniu grup roboczych,

  • dyskusja i ustalanie stanowiska nt. wniosków składanych przez przedstawicieli organizacji i instytucji, o których mowa w pkt. 4.2.

  4.7. Dokumenty przyjęte i uzgodnione podczas spotkania Porozumienia oraz protokół ze spotkania są przekazywane przez CIOP-PIB wszystkim członkom Porozumienia, przedstawicielom Ministerstwa Gospodarki oraz pozostałym osobom uczestniczącym w spotkaniu, o których mowa w pkt. 4.2.

  4.8. Omawiane na posiedzeniu Porozumienia dokumenty uważa się za uzgodnione, jeżeli są przyjęte jednogłośnie, głosami wszystkich przedstawicieli jednostek notyfikowanych uczestniczących w spotkaniu Porozumienia przy obecności przedstawicieli co najmniej 50% członków.


 6. Rola CIOP-PIB w Porozumieniu Polskich Jednostek Notyfikowanych

  5.1. CIOP-PIB jest koordynatorem działań Porozumienia Polskich Jednostek Notyfikowanych w obszarze dyrektywy 89/686/EWG.

  5.2. CIOP-PIB zapewnia funkcjonowanie sekretariatu Porozumienia.

  5.3. Upoważniony pracownik CIOP-PIB zajmuje się organizacją wszystkich spotkań odbywających się w ramach Porozumienia. Do jego obowiązków należy:

  • zbieranie informacji od krajowych jednostek notyfikowanych w zakresie potrzebnym do wypracowania wspólnego stanowiska,

  • protokołowanie przebiegu spotkań i upowszechnienie protokołu ze spotkań wśród członków Porozumienia,

  • opracowanie i upowszechnienie innych niezbędnych dokumentów.

  5.4. Przedstawiciel CIOP-PIB prezentuje wspólnie wypracowane stanowisko Porozumienia w kontaktach z Komitetem Horyzontalnym ds. Współpracy Jednostek Notyfikowanych w UE w Zakresie Środków Ochrony Indywidualnej.

  5.5. CIOP-PIB przekazuje informacje dotyczące ustaleń Komitetu Horyzontalnego wszystkim członkom Porozumienia i referuje je na spotkaniach.

  5.6. Na stronie internetowej CIOP-PIB www.ciop.pl znajduje się link do serwisu informacyjnego Porozumienia, na którym prezentowane są aktualne informacje oraz archiwalne materiały dotyczące prac Porozumienia. Serwis ten umożliwia członkom Porozumienia bezpośrednią współpracę oraz bieżącą, interaktywną wymianę opinii i materiałów.


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP