Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version

CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5 listopada 2002 r.

w sprawie nadania Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy statusu państwowego instytutu badawczego.

(Dz. U. Nr 192, poz. 1606)

Na podstawie art. 12a ust. 5 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy z siedzibą w m.st. Warszawie,
utworzonemu na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 1950 r. o utworzeniu
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (Dz. U. Nr 17, poz. 139), zwanemu dalej
"Instytutem", nadaje się status państwowego instytutu badawczego.

2. Instytut używa nazwy "Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy
Instytut Badawczy".

3. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw pracy.

§ 2. 1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i
prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.

2. Do zadań Instytutu należy:
 1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz realizacja innych zadań ustalonych dla Instytutu przez Radę Ministrów w programach wieloletnich, ustanawianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, , Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 156, poz. 1300);


 2. prowadzenie innych niż określone w pkt 1 badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, a także wdrażanie ich wyników do praktyki w celu eliminacji lub ograniczenia przyczyn powodujšcych wypadki przy pracy i choroby zawodowe;


 3. upowszechnianie wyników prac, o których mowa w pkt 1, przez wydawnictwa, publikacje, konkursy, wystawy, konferencje naukowe, sympozja i seminaria;


 4. podejmowanie działalności w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych;


 5. tworzenie programów i pomocy edukacyjnych dla systemu edukacji narodowej oraz prowadzenie szkoleń i kształcenia podyplomowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;


 6. opracowywanie i opiniowanie standardów w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, a także warunków przestrzegania tych standardów;


 7. prowadzenie certyfikacji w zakresie uzyskanych akredytacji oraz wykonywanie badań laboratoryjnych do celów certyfikacji;


 8. prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej oraz własności przemysłowej i intelektualnej;


 9. opracowywanie analiz, ocen i ekspertyz;


 10. wykonywanie innych zadań zlecanych przez organ
  nadzorujący.
§ 3. Źródłem finansowania zadań Instytutu są środki finansowe:
 1. ustalane w ustawach budżetowych na realizację zadań programów wieloletnich, których głównym wykonawcą lub koordynatorem jest Instytut, ustanawianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych; dysponentem środków budżetowych ustalanych na realizację zadań programów wieloletnich:

  1. w części dotyczącej badań naukowych i prac rozwojowych - jest minister właściwy do spraw nauki,


  2. w części dotyczącej zadań innych niż określone w lit. a - jest minister właściwy do spraw pracy;

 2. przyznawane Instytutowi przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę;


 3. pochodzące z przychodów uzyskiwanych przez Instytut ze źródeł określonych w przepisach dotyczących warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.
§ 4. W księgach rachunkowych Instytut wyodrębnia ewidencję kosztów ponoszonych na realizację zadań programu wieloletniego, w sposób umożliwiający rozliczanie otrzymanych środków finansowych z ich dysponentami, oraz ewidencję kosztów ponoszonych na pozostałą działalność.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP