Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version

CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Status prawny | Struktura organizacyjna i kompetencje | Akty prawne | Załatwianie spraw | Majątek

Organizacja:

strukturę i zasady organizacji oraz merytoryczny zakres działalności i odpowiedzialności  poszczególnych komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady naukowej oraz zakładowych organizacji związkowych. Strukturę organizacyjną tworzą:

  1) Dyrektor,
  2) Rada Naukowa,
  3) Zastępca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń,
  4) Zastępca Dyrektora ds. Systemów Zarządzania i Certyfikacji,
  5) Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych,
  6) Główny Księgowy,
  7) zakłady naukowo-badawcze,
  8) ośrodki,
  9) działy,
10) pracownie,
11) laboratoria,
12) sekcje,
13) zespoły,
14) redakcje,
15) biblioteka,
16) Centrum Edukacyjne,
17) Pełnomocnicy Dyrektora,
18) samodzielne stanowiska pracy.

[więcej informacji na temat struktury organizacyjnej Instytutu ... ]

Przedmiot działania i kompetencje:

1. Instytut prowadzi działalność nie nastawioną na zysk. Środki finansowe przeznacza na realizację celów statutowych.

2. Przedmiotem działania Instytutu jest:
  1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach
      a) nauk technicznych, w tym w dyscyplinie inżynieria środowiska
      b) nauk przyrodniczych
      c) nauk społecznych i humanistycznych
    - prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie
     ochrony pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
  2) przystosowywanie wyników prowadzonych badań i prac do potrzeb praktyki
      w celu  eliminacji lub ograniczenia zagrożeń w środowisku pracy i życia;
  3) wdrażanie i upowszechnianie uzyskanych wyników;
  4) wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych do osiągnięcia celów polityki
      społeczno-gospodarczej państwa w zakresie ochrony pracy.

3. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska.

[Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie nadania Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. Nr 192, poz. 1606)];

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Organami Instytutu są dyrektor i rada naukowa.
Kierownictwo

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. 2010, nr 96, poz. 618)

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93