Wydanie: 1Data wydania: 2005-01-01BHP-02 Identyfikacja zagrożeń

    Brak wersji archiwalnych.

I. CEL PROCESU
Celem procesu jest identyfikacja i aktualizacja informacji dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa i higieny występujących na terenie Firmy.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCESU
Zakres obowiązywania procesu: dotyczy wszystkich komórek organizacyjnych. Przedmiotem procesu są zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi występujące zarówno na stanowiskach pracy jak i na terenie całej Firmy.

III. TERMINOLOGIA
1. Terminologia stosowana w niniejszej procedurze jest zgodna z terminologią określoną w normie PN-N-18001:2004.
2. Stosowane skróty nazw poszczególnych komórek organizacyjnych są zgodne z obowiązującym schematem organizacyjnym.


IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SPOSÓB POSTĘPOWANIA
 Funkcja  Stanowisko  Opis postępowania
Zgłosić wystąpienie nowego zagrożenia Pracownik firmy Brak opisu
Zaplanować i przeprowadzić przegląd warunków pracy Zespół ds. BHP Czas realizacji: raz na kwartał.
Zapoznać się i zatwierdzić protokół z przeglądu warunków pracy Dyrektor Generalny (D) Brak opisu
Zarejestrować zgłoszenie zagrożenia Bezpośredni przełożony;

Społeczny Inspektor Pracy;

Pracownik służby BHP
Brak opisu
Zidentyfikować zagrożenia Zespół ds. ORZ 1. Identyfikować zagrożenia można poprzez:

- rozmowy z pracownikami,

- przegląd stanowiska pracy,

- obserwację pracy wykonywanej przez pracowników,

- analizę czynności i sposobu ich wykonywania,

- analizę dokumentacji techniczno - ruchowej oraz literatury fachowej.2. W przypadku utworzenia nowego stanowiska pracy należy przeanalizować przede wszystkim:

- zakres czynności na danym stanowisku pracy,

- stosowane narzędzia pracy i wyposażenia stanowiska pracy,

- wymagania prawne i inne.


3. Po wystąpieniu wypadku i otrzymaniu dokumentacji powypadkowej należy przeanalizować zapisane w protokole przyczyny i okoliczności wypadku. Analiza powinna wykazać czy występuje zagrożenie, które nie zostały zidentyfikowane podczas wcześniejszej oceny ryzyka zawodowego.


4. Zidentyfikowane zagrożenia należy opisać w notatce, która zostanie przekazana do służby BHP.UWAGA

Notatka może mieć dowolną formę np. raportu, sprawozdania, protokółu.
Zaktualizować wykaz zagrożeń Pracownik służby BHP Brak opisu

V. ZAPISY
Lp.Nazwa dokumentuUmiejscowienieForma przechowywaniaOkres przechowywaniaPostępowanie z dokumentem po okresie przechowywania
1BHP-02-01 Zgłoszenie zagrożenia Dział BHP Papierowa lub elektroniczna 1 rokNiszczenie
2Notatka z identyfikacji zagrożeń Zespół ds. BHP Papierowa 5 latNiszczenie
3Protokół z przeglądu warunków pracy Dział BHP Papieorwa 5 latArchiwizacja
4Rejestr zgłoszeń Dział BHP Elektroniczna Bezterminowo---
5Wykaz zagrożeń Dział BHP Papierowa i elektroniczna Bezterminowo---

VI. ZAŁĄCZNIKI
 • Brak

VII. REJESTRY
 • Rejestr zgłoszeń
 • Wykaz zagrożeń

VIII. DOKUMENTY ZWIĄZANE
 • BHP-06-01 Rejestr sytuacji potencjalnie awaryjnych lub wypadkowych
 • Dokumentacja dotycząca wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • DTR maszyn i innego wyposażenia
 • Instrukcje stanowiskowe
 • Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych
 • PN-N-18002:2000
 • Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych
 • Wykaz stanowisk pracy
 • Zarządzenie wewnętrzne dotyczące Zespołu ds. BHP

IX. UCZESTNICY PROCESU
 Lp. Uczestnik
 1 Bezpośredni przełożony
 2 Dyrektor Generalny (D)
 3 Pracownik firmy
 4 Pracownik służby BHP
 5 Społeczny Inspektor Pracy
 6 Zespół ds. BHP
 7 Zespół ds. ORZ

X. TABELA ZMIAN
 Lp. Treść zmiany Data
 1  
  Opracował Sprawdził Zatwierdził
 Tomasz Izydorczyk Małgorzata Pęciłło ---
 14-10-2004 26-11-2004