Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

 • Dz.U. 2013 nr 77 poz. 492
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
  Zostaje uchylone z dniem 2013-10-24
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

 • Dz.U. 2013 nr 54 poz. 376
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1954 nr 15 poz. 58
  Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi
  Uchylone z dniem 2013-04-04
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 marca 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi

 • t.j. Dz.U. 2013 nr 18 poz. 133
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

 • Dz.U. 2013 nr 0 poz. 82
 • Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

 • Dz.U. 2012 nr 220 poz. 1289
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 • t.j. Dz.U. 2012 nr 217 poz. 1265
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2007 nr 125 poz. 874_
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

 • Dz.U. 2012 nr 215 poz. 1256
 • Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2012 nr 206 poz. 1202
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych

 • t.j. Dz.U. 2012 nr 200 poz. 1155
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o czasie pracy kierowców

 • t.j. Dz.U. 2012 nr 198 poz. 1137
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2005 nr 108 poz. 908
  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dz.U. 2012 nr 173 poz. 1110
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. sygn. akt K 27/11

 • Dz.U. 2012 nr 191 poz. 1109
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

 • Dz.U. 2012 nr 183 poz. 1068
 • Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.

 • t.j. Dz.U. 2012 nr 182 poz. 1059
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2006 nr 89 poz. 625
  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne.

 • Dz.U. 2012 nr 175 poz. 1022
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2005 nr 21 poz. 173
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej.

 • Dz.U. 2012 nr 170 poz. 997
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dz.U. 2012 nr 166 poz. 986
 • Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2012 nr 163 poz. 968
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

 • Dz.U. 2012 nr 159 poz. 951
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

 • Dz.U. 2012 nr 145 poz. 909
 • Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia

 • Dz.U. 2012 nr 150 poz. 908
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

 • Dz.U. 2012 nr 147 poz. 890
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1356
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
  Dz.U. 2004 nr 280 poz. 2771
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

 • Dz.U. 2012 nr 147 poz. 892
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • Dz.U. 2012 nr 132 poz. 800
 • Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

 • Dz.U. 2012 nr 132 poz. 804
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

 • Dz.U. 2012 nr 131 poz. 787
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne

 • Dz.U. 2012 nr 128 poz. 769
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dz.U. 2012 nr 123 poz. 739
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2011 nr 31 poz. 158
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
  Dz.U. 2006 nr 56 poz. 397
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

 • Dz.U. 2012 nr 123 poz. 742
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

 • Dz.U. 2012 nr 116 poz. 691
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2004 nr 222 poz. 2256
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2004 r. w sprawie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej
  Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1654
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

 • Dz.U. 2012 nr 112 poz. 661
 • Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

 • Dz.U. 2012 nr 112 poz. 662
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych.

 • Dz.U. 2012 nr 112 poz. 663
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób

 • Dz.U. 2012 nr 112 poz. 666
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1514
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

 • Dz.U. 2012 nr 111 poz. 655
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1667
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2005 r. w sprawie formularza listy kontrolnej
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli

 • Dz.U. 2012 nr 110 poz. 648
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 • Dz.U. 2012 nr 107 poz. 637
 • Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

 • Dz.U. 2012 nr 103 poz. 619
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2005 nr 187 poz. 1571
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
  Uwaga: par. 2 i 3 oraz par. 6 ust. 2 i 3 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2012 r. par. 10 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012 r.

 • Dz.U. 2012 nr 102 poz. 611
 • Ustawa z dnia 10 maja 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

 • Dz.U. 2012 nr 101 poz. 601
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne.

 • Dz.U. 2012 nr 92 poz. 525
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dz.U. 2012 nr 85 poz. 482
 • Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania

 • Dz.U. 2012 nr 82 poz. 470
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

 • Dz.U. 2012 nr 82 poz. 471
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej

 • Dz.U. 2012 nr 82 poz. 472
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2012 nr 82 poz. 460
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
  Uwaga: art. 1 pkt 14 i 18 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2012 r., art. 1 pkt 3 w zakresie art. 86b i art. 1 pkt 11 w zakresie art. 92b ust. 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

 • Dz.U. 2012 nr 77 poz. 439
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania

 • t.j. Dz.U. 2012 nr 72 poz. 404
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

 • Dz.U. 2012 nr 55 poz. 285
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

 • t.j. Dz.U. 2012 nr 52 poz. 264
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2007 nr 42 poz. 276
  Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. PRAWO ATOMOWE.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe.
  Tekst jednolity nie obejmuje art. 130 i art. 134-137 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. PRAWO ATOMOWE.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe.
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 150 poz. 908
  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.


 • M.P. 2012 nr 33 poz. 131
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II i III kwartale 2012 r.

 • M.P. 2012 nr 32 poz. 127
 • Obwieszczenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • Dz.U. 2012 nr 35 poz. 191
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

 • Dz.U. 2012 nr 35 poz. 192
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2002 nr 237 poz. 2011
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

 • Dz.U. 2012 nr 34 poz. 184
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2006 nr 62 poz. 439
  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz, blacharz samochodowy, koszykarz-plecionkarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter kadłubów okrętowych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik pożarnictwa, technik technologii wyrobów skórzanych i złotnik-jubiler
  (Zostaje uchylone z dniem 2012-09-01)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

 • Dz.U. 2012 nr 19 poz. 113
 • Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym
  Uwaga: art. 2 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2012 r.

 • Dz.U. 2012 nr 17 poz. 96
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1720
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym
  Dz.U. 2007 nr 168 poz. 1184
  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r.w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

 • Dz.U. 2012 nr 13 poz. 72
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej

 • Dz.U. 2012 nr 6 poz. 24
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

 • Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1706
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

 • Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1707
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

 • Dz.U. 2011 nr 276 poz. 1633
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.
  Uwaga: par. 1 pkt 4 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 • Dz.U. 2011 nr 274 poz. 1621
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 • M.P. 2011 nr 113 poz. 1151
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2012 r.

 • Dz.U. 2011 nr 246 poz. 1470
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 • Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1453
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1150
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie postępowania w razie wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2011 r. w sprawie trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji

 • Dz.U. 2011 nr 244 poz. 1454
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1392
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2011 nr 233 poz. 1381
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

 • Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1378
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.
  art. 4 pkt 1 - 6, art. 5 pkt 2, art. 7 pkt 2, art. 23 wchodzą w życie 1 stycznia 2013 r.

 • Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2007 nr 107 poz. 742
  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia
  Dz.U. 2003 nr 161 poz. 1567
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne
  Dz. U. 2002 nr 199 poz. 1671
  Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
  Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1733
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2005 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania
  Dz.U. 2004 nr 88 poz. 839
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 244 poz. 1454
  Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw


 • Dz.U. 2011 nr 228 poz. 1368
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2000 nr 109 poz. 1156 (Uchylony)
  Ustawa z dnia 9 listopada 2000 o bezpieczeństwie morskim
  Dz.U. 2009 nr 63 poz. 519
  Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim.
  t.j. Dz.U. 2006 nr 99 poz. 693
  Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim.
  Tekst jednolity nie obejmuje art. 55-58 i 60 ustawy o bezpieczeństwie morskim
 • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 183 poz. 1068
  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.


 • Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1341
 • Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

 • Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1321
 • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  Uwaga: art. 1 pkt 9 w zakresie art. 64h oraz art. 5 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 18 października 2011 r.

 • t.j. Dz.U. 2011 nr 212 poz. 1263
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2006 nr 122 poz. 851
  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 82 poz. 460
  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
  Uwaga: art. 1 pkt 14 i 18 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2012 r., art. 1 pkt 3 w zakresie art. 86b i art. 1 pkt 11 w zakresie art. 92b ust. 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

    - Dz.U. 2012 nr 147 poz. 892
  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej


 • Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1243
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 • Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1244
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

 • Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240
 • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

 • Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1241
 • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

 • Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1208
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1210
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1223
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji

 • Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1195
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

 • Dz.U. 2011 nr 197 poz. 1170
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw

 • M.P. 2011 nr 84 poz. 882
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 7 września 2011 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2011 r.

 • Dz.U. 2011 nr 185 poz. 1092
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

 • Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1060
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

 • Dz.U. 2011 nr 175 poz. 1043
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

 • Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dz.U. 2011 nr 171 poz. 1016
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników o płatników oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2011 nr 168 poz. 1005
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym

 • Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2005 nr 228 poz. 1947
  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze
  Zostaje uchylone z dniem 2012-01-01
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

 • Dz.U. 2011 nr 161 poz. 968
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 • Dz.U. 2011 nr 159 poz. 945
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych.
  UWAGA: Art. 1 pkt 2 i 15 wchodzą w życie z dniem 1 września 2011 r.

 • Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
  UWAGA: art. 9 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 9 sierpnia 2011 r., art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9x ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3, art. 9y ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3 oraz art. 9z ust. 1-3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9z ust. 4 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

 • Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  UWAGA: art. 77 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., art. 241 wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 2011 r.

 • Dz.U. 2011 nr 144 poz. 855
 • Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

 • Dz.U. 2011 nr 142 poz. 829
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2011 nr 140 poz. 820
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
  Data uchylenia: 2013-01-19

 • Dz.U. 2011 nr 138 poz. 808
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2011 nr 138 poz. 809
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach

 • Dz.U. 2011 nr 134 poz. 780
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym.
  UWAGA: art. 1 pkt 20, 21 i 28 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 • Dz.U. 2011 nr 133 poz. 772
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

 • Dz.U. 2011 nr 132 poz. 766
 • Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw.
  UWAGA: art. 1 pkt 11, pkt 21, pkt 29 lit. a, pkt 30, pkt 41, pkt 46 i pkt 50-53 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 • M.P. 2011 nr 50 poz. 559
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2011 r.

 • Dz.U. 2011 nr 128 poz. 728
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 • t.j. Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2010 nr 214 poz. 1407
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 171 poz. 1016
  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników o płatników oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1243
  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

    - Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1244
  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

    - Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1707
  Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

    - Dz.U. 2012 nr 166 poz. 986
  Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw


 • Dz.U. 2011 nr 124 poz. 701
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn

 • Dz.U. 2011 nr 124 poz. 702
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

 • Dz.U. 2011 nr 122 poz. 695
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

 • Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
  UWAGA: art. 11, art. 17-23, art. 41 ust. 1-5 i 8, art. 48 ust. 1-6, art. 63 pkt 26, art. 67, art. 68 ust. 2 i 3, art. 71, art. 74, art. 79 i art. 80 wchodzą w życie z dniem 28 czerwca 2011 r., natomiast art. 63 pkt 13 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.

 • Dz.U. 2011 nr 117 poz. 678
 • Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.
  UWAGA: art. 1 pkt 5 lit. b wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2012 r.

 • Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
  UWAGA: art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 11 oraz art. 50 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2014 r.

 • Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
  UWAGA: art. 17 ust. 2 i 3, art. 25, art. 88 ust. 3, art. 106 ust. 2 zdanie trzecie, ust, 3 pkt 13, ust. 4 pkt 11 i ust. 5, art. 148 pkt 6 oraz art. 172 pkt 10 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 • Dz.U. 2011 nr 109 poz. 633
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów.
  par. 1 pkt 1 lit. d w części dotyczacej kodów tytułu ubezpieczenia 04 30 i 04 31 oraz pkt 2 wchodzą w zycie z dniem 1 października 2011 r.

 • Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622
 • Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
  UWAGA: art. 36 pkt 3 i 4 wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2011 r.

 • Dz.U. 2011 nr 104 poz. 607
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dz.U. 2011 nr 103 poz. 593
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dz.U. 2011 nr 102 poz. 585
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
  Uwaga: art. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 4, art. 6 oraz art. 7 wchodzą w życie z dniem 18 maja 2011 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.

 • Dz.U. 2011 nr 102 poz. 586
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2008 nr 38 poz. 215
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one zasadniczych lub innych wymagań.
  Zostaje uchylone z dniem 2011-11-19
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw.
  Uwaga: art. 1 pkt 33-35, art. 3 pkt 3 wchodzą w życie z dniem 19 listopada 2011 r.

 • Dz.U. 2011 nr 99 poz. 569
 • Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

 • Dz.U. 2011 nr 99 poz. 573
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

 • Dz.U. 2011 nr 94 poz. 551
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej
  Uwaga: patrz art. 48 i 49 w zakresie obowiązywania i wejścia w życie przepoisów ustawy

 • Dz.U. 2011 nr 92 poz. 530
 • Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

 • Dz.U. 2011 nr 89 poz. 508
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

 • Dz.U. 2011 nr 88 poz. 496
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie

 • Dz.U. 2011 nr 88 poz. 503
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

 • Dz.U. 2011 nr 87 poz. 488
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Dz.U. 2011 nr 85 poz. 466
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1256
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych
  Dz.U. 2004 nr 276 poz. 2738
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych

 • Dz.U. 2011 nr 83 poz. 454
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2045
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek
  UWAGA: Par. 4 ust. 1 oraz par. 17 tracą moc z dniem 19 lipca 2013 r.
  Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1480
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek.
  UWAGA: par. 17 traci moc z dniem 19 lipca 2013 r.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek

 • Dz.U. 2011 nr 80 poz. 432
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe
  art. 63 wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2011 r.

 • Dz.U. 2011 nr 75 poz. 398
 • Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
  UWAGA: art. 2 pkt 1, art. 3 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3, pkt 5 i pkt 6, art. 4 pkt 1-12, pkt 13 lit. b i c, pkt 14-25, pkt 27, pkt 28, pkt 29 lit. a, pkt 30-33, pkt 34 lit. a, pkt 35-39, pkt 42-44 i pkt 46-50, art. 31 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 • Dz.U. 2011 nr 75 poz. 401
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1993 nr 50 poz. 229
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej.
  Dz. U. 1970 nr 12 poz. 113
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 kwietnia 1970 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej.
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej.

 • Dz.U. 2011 nr 73 poz. 390
 • Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2009 nr 53 poz. 439
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych
  Dz. U. 2003 nr 171 poz. 1666
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych
  Dz.U. 2010 nr 125 poz. 851
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne.
  Dz.U. 2002 nr 142 poz. 1187
  Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych.
  Dz.U. 2010 nr 109 poz. 721
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona.
  Dz.U. 2010 nr 27 poz. 140
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacją i oznakowaniem
  t.j. Dz.U. 2009 nr 152 poz. 1222
  Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach i preparatach chemicznych.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 150 poz. 908
  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.


 • M.P. 2011 nr 22 poz. 236
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2011 r.

 • Dz.U. 2011 nr 51 poz. 265
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.
  Uwaga: par. 9 ust. 12 pkt 2 oraz ust. 16 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 10 września 2011 r.
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 82 poz. 470
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.


 • M.P. 2011 nr 18 poz. 187
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • Dz.U. 2011 nr 48 poz. 247
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym.
  Uwaga: art. 1 pkt 4 wchodzi w życie z dniem 7 marca 2011 r.

 • Dz.U. 2011 nr 48 poz. 252
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej.

 • Dz.U. 2011 nr 47 poz. 242
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
  Uwaga: art. 6 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., art. 50-53 wchodzą w życie z dniem 1 października 2011 r. , art. 62 i 63 wchodzą w życie z dniem 3 marca 2011 r., art. 64 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 4 marca 2012 r.

 • Dz.U. 2011 nr 40 poz. 211
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych

 • Dz.U. 2011 nr 36 poz. 181
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

 • Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U 2005 Nr 73 poz. 645
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  Obowiązuje do dnia 2011-03-03
  Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1772 Obowiazuje do dnia 2011-03-03
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 • Dz.U. 2011 nr 32 poz. 159
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2011 nr 31 poz. 158
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2006 nr 213 poz. 1568
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
  Dz.U. 2008 nr 30 poz. 187
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

 • Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
  Uwagi: art. 125 pkt 9 wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2011 r., art. 110 wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2013 r.
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 92 poz. 530
  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

    - Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622
  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
  UWAGA: art. 36 pkt 3 i 4 wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2011 r.

    - Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1210
  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367
  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

    - Dz.U. 2011 nr 244 poz. 1454
  Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2012 nr 19 poz. 113
  Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym
  Uwaga: art. 2 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2012 r.

    - Dz.U. 2013 nr 0 poz. 82
  Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami


 • Dz.U. 2011 nr 22 poz. 114
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2011 nr 20 poz. 102
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym

 • Dz.U. 2011 nr 20 poz. 106
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze

 • Dz.U. 2011 nr 20 poz. 108
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej

 • Dz.U. 2011 nr 17 poz. 79
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

 • Dz.U. 2011 nr 13 poz. 66
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa i Straży Granicznej

 • Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1876
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest

 • Dz.U. 2011 nr 5 poz. 13
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

 • Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1700
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

 • Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1725
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1726
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1656
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym

 • Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1657
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

 • Dz.U. 2010 nr 247 poz. 1652
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym

 • t.j.Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118
  t.j. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 32 poz. 159
  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235
  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
  Uwaga: art. 6 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., art. 50-53 wchodzą w życie z dniem 1 października 2011 r. , art. 62 i 63 wchodzą w życie z dniem 3 marca 2011 r., art. 64 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 4 marca 2012 r.

    - Dz.U. 2011 nr 94 poz. 551
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej
  Uwaga: patrz art. 48 i 49 w zakresie obowiązywania i wejścia w życie przepoisów ustawy

    - Dz.U. 2011 nr 142 poz. 829
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 185 poz. 1092
  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

    - Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377
  Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

    - Dz.U. 2012 nr 82 poz. 472
  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2012 nr 159 poz. 951
  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

    - Dz.U. 2012 nr 215 poz. 1256
  Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw


 • Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1600
 • Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym

 • Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1611
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

 • Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 • Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1578
 • Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

 • M.P. 2010 nr 97 poz. 1136
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2011 r.

 • Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1511
 • Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

 • Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1498
 • Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

 • Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1466
 • Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1474
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2010 r. sygn. akt P 29/09

 • Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1475
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2009 nr 109 poz. 913
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych.
  Obowiązuje do dnia wygaśnięcia: 2014-07-01
 • Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych ustaw.
  Uwaga: art. 1 pkt 10 lit. b wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 r., art. 1 pkt 5 i 8 wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 r., art. 1 pkt 4 i 14 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 • Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1480
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek.
  UWAGA: par. 17 traci moc z dniem 19 lipca 2013 r.

 • Dz.U. 2010 nr 224 poz. 1459
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2010 nr 219 poz. 1443
 • Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2010 nr 218 poz. 1440
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

 • Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1427 ze zm. (5)
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

 • Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1408
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 • t.j. Dz.U. 2010 nr 214 poz. 1407
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 • t.j. Dz.U. 2010 nr 214 poz. 1407
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2008 nr 14 poz. 92
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
    ze zm.
    - Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1427 ze zm. (5)
  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

    - Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1475
  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych ustaw.
  Uwaga: art. 1 pkt 10 lit. b wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 r., art. 1 pkt 5 i 8 wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 r., art. 1 pkt 4 i 14 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

    - Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1578
  Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

    - Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1700
  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

    - Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1726
  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw


 • Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1396
 • Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1365
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2010 r. sygn. akt P 25/09

 • Dz.U. 2010 nr 203 poz. 1351
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. o sprostowaniu błędu

 • Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1655
 • Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

 • 2010 nr 187 poz. 1253
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego, wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia

 • Dz.U. 2010 nr 187 poz. 1257
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

 • t.j. Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251
  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach
    ze zm.
    - Dz.U. 2010 nr 203 poz. 1351
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. o sprostowaniu błędu

    - Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622
  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
  UWAGA: art. 36 pkt 3 i 4 wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2011 r.

    - Dz.U. 2011 nr 117 poz. 678
  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.
  UWAGA: art. 1 pkt 5 lit. b wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2012 r.

    - Dz.U. 2011 nr 138 poz. 809
  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach

    - Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897
  Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
  UWAGA: art. 9 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 9 sierpnia 2011 r., art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9x ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3, art. 9y ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3 oraz art. 9z ust. 1-3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9z ust. 4 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

    - Dz.U. 2011 nr 171 poz. 1016
  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników o płatników oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2012 nr 159 poz. 951
  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.


 • Dz.U. 2010 nr 184 poz. 1240
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1982 nr 29 poz. 205
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 września 1982 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach artystycznych
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk.

 • Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

 • Dz.U. 2010 nr 171 poz. 1156
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej.

 • M.P. 2010 nr 65 poz. 845
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2010 r.

 • Dz.U. 2010 nr 164 poz. 1107
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym

 • Dz.U. 2010 nr 163 poz. 1103
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych

 • Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

 • Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1018
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
  Uwaga:art. 1 pkt 10 lit. d-i wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2011 r., art. 4 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2012 r.

 • Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1019
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

 • Dz.U. 2010 nr 151 poz. 1013
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

 • Dz.U. 2010 nr 149 poz. 1002
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. z 1997 nr 120 poz. 768
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania
  Dz. U. 2003 nr 37 poz. 328
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2003 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów.

 • Dz.U. 2010 nr 147 poz. 989
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

 • Dz.U. 2010 nr 145 poz. 978
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej.

 • Dz.U. 2010 nr 145 poz. 979
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Dz.U. 2010 nr 142 poz. 951
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2003 nr 65 poz. 601
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach żelaza.
  (Data uchylenia: 2010-11-10
  Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1202
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach żelaza.
  (Data uchylenia: 2010-11-10
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutnictwie żelaza i stali.

 • Dz.U. 2010 nr 142 poz. 957
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne funkcjonariuszom Służby Więziennej

 • Dz.U. 2010 nr 141 poz. 950
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 • Dz.U. 2010 nr 137 poz. 917
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych.

 • Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2006 nr 121 poz. 836
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.
  (Data uchylenia: 2010-10-31)
  Dz. U. 2003 nr 107 poz. 1004
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.(Data uchylenia: 2010-10-31)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

 • t.j. Dz.U. 2010 nr 138 poz. 935
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t. j. Dz. U. 2004 nr 204 poz. 2087
  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności.
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 102 poz. 586
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw.
  Uwaga: art. 1 pkt 33-35, art. 3 pkt 3 wchodzą w życie z dniem 19 listopada 2011 r.

    - Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367
  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych


 • t.j. Dz.U. 2010 nr 136 poz. 914
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225
  Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
    ze zm.
    - Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228
  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

    - Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1511
  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

    - Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622
  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
  UWAGA: art. 36 pkt 3 i 4 wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2011 r.

    - Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696
  Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
  UWAGA: art. 11, art. 17-23, art. 41 ust. 1-5 i 8, art. 48 ust. 1-6, art. 63 pkt 26, art. 67, art. 68 ust. 2 i 3, art. 71, art. 74, art. 79 i art. 80 wchodzą w życie z dniem 28 czerwca 2011 r., natomiast art. 63 pkt 13 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.

    - Dz.U. 2011 nr 171 poz. 1016
  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników o płatników oraz niektórych innych ustaw


 • Dz.U. 2010 nr 135 poz. 907
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1953 nr 35 poz. 151
  Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 czerwca 1953 w sprawie higieny pracy w zakładach wytwarzających papę smołowcową i używających paku i smoły pogazowej przy produkcji
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca r. uchylające rozporządzenie w sprawie higieny pracy w zakładach wytwarzających papę smołowcową i używających paku i smoły pogazowej przy produkcji.

 • Dz.U. 2010 nr 135 poz. 912
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2010 r. sygn. akt P 4/10

 • Dz.U. 2010 nr 134 poz. 903
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2010 r. sygn. akt P 31/09

 • Dz.U. 2010 nr 133 poz. 891
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 163 poz. 968
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego


 • Dz.U. 2010 nr 130 poz. 871
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 • Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

 • Dz.U. 2010 nr 126 poz. 855
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

 • Dz.U. 2010 nr 125 poz. 843
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one zasadniczych lub innych wymagań
  Zostaje uchylone z dniem 2011-11-19

 • Dz.U. 2010 nr 125 poz. 851
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne.

 • Dz.U. 2010 nr 122 poz. 827
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Dz.U. 2010 nr 121 poz. 809
 • Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

 • Dz.U. 2010 nr 119 poz. 804
 • Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziałaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

 • Dz.U. 2010 nr 113 poz. 745
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw.

 • Dz.U. 2010 nr 110 poz. 731
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2002 nr 137 poz. 1156
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej.

 • Dz.U. 2010 nr 110 poz. 736
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych.

 • Dz.U. 2010 nr 109 poz. 708
 • Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

 • Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

 • Dz.U. 2010 nr 109 poz. 721
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona.

 • Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679
 • Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 102 poz. 586
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw.
  Uwaga: art. 1 pkt 33-35, art. 3 pkt 3 wchodzą w życie z dniem 19 listopada 2011 r.


 • Dz.U. 2010 nr 106 poz. 675
 • Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

 • Dz.U. 2010 nr 105 poz. 655
 • Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 • Dz.U. 2010 nr 105 poz. 668
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2010 r. sygn. akt P 29/08

 • M.P. 2010 nr 44 poz. 630
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2010 r.

 • Dz.U. 2010 nr 100 poz. 643
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne.
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 131 poz. 787
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne


 • Dz.U. 2010 nr 88 poz. 577
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

 • Dz.U. 2010 nr 88 poz. 580
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych.

 • Dz.U. 2010 nr 82 poz. 537
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2007 nr 106 poz. 728
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
  Dz.U. 2004 nr 265 poz. 2644
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania.

 • Dz.U. 2010 nr 81 poz. 529
 • Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 • Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

 • Dz.U. 2010 nr 79 poz. 523 ze zm. (6)
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

 • Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489 ze zm. (1)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

 • Dz.U. 2010 nr 75 poz. 474
 • Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dz.U. 2010 nr 65 poz. 411
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

 • Dz.U. 2010 nr 64 poz. 398
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 • Dz.U. 2010 nr 57 poz. 353
 • Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

 • Dz.U. 2010 nr 50 poz. 304
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

 • Dz.U. 2010 nr 47 poz. 278
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dz.U. 2010 nr 43 poz. 246
 • Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dz.U. 2010 nr 40 poz. 223
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • Dz.U. 2010 nr 40 poz. 224
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dz.U. 2010 nr 40 poz. 227
 • Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska.
  Uwaga: art. 1 pkt 1, 6, 8 i 9 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2010 r.

 • Dz.U. 2010 nr 40 poz. 230
 • Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

 • Dz.U. 2010 nr 32 poz. 174
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania.

 • M.P. 2010 nr 10 poz. 103
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • Dz.U. 2010 nr 28 poz. 145
 • Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
  Uwagi: art. 1 pkt 26 lit. a, pkt 38 lit. a tiret 1, art. 2 pkt 1 oraz art. 4 pkt 13, 14, 15 i 18 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., art. 1 pkt 38 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

 • Dz.U. 2010 nr 28 poz. 146
 • Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.
  Uwaga: art. 1 pkt 27 wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r., art. 3 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

 • Dz.U. 2010 nr 27 poz. 140
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1674
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacją i oznakowaniem

 • M.P. 2010 nr 9 poz. 82
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2010 r.

 • Dz.U. 2010 nr 21 poz. 104
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2010 nr 21 poz. 105
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1993 nr 115 poz. 513
  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 pa?dziernika 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych
  (Data uchylenia: 2010-04-09)
  Dz. U. 1993 nr 83 poz. 392
  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych. (Data uchylenia: 2010-04-09)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego.

 • M.P. 2009 nr 81 poz. 1030
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2010 r.

 • Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1783
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

 • Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1690
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społeczny

 • Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1704
 • Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

 • Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1706
 • Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych.

 • Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1664
 • Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2009 nr 205 poz. 1584
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

 • t.j. Dz.U. 2009 nr 205 poz. 1585
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2007 nr 11 poz. 74
  Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  ze zm. (29)
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
    ze zm.
    - Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1690
  Ustawa z dnia 3 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społeczny

    - Dz.U. 2010 nr 105 poz. 668
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2010 r. sygn. akt P 29/08

    - Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228
  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

    - Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1474
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2010 r. sygn. akt P 29/09

    - Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1700
  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

    - Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1725
  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235
  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
  Uwaga: art. 6 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., art. 50-53 wchodzą w życie z dniem 1 października 2011 r. , art. 62 i 63 wchodzą w życie z dniem 3 marca 2011 r., art. 64 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 4 marca 2012 r.

    - Dz.U. 2011 nr 75 poz. 398
  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
  UWAGA: art. 2 pkt 1, art. 3 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3, pkt 5 i pkt 6, art. 4 pkt 1-12, pkt 13 lit. b i c, pkt 14-25, pkt 27, pkt 28, pkt 29 lit. a, pkt 30-33, pkt 34 lit. a, pkt 35-39, pkt 42-44 i pkt 46-50, art. 31 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

    - Dz.U. 2011 nr 138 poz. 808
  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 171 poz. 1016
  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników o płatników oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 197 poz. 1170
  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175
  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

    - Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1378
  Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.
  art. 4 pkt 1 - 6, art. 5 pkt 2, art. 7 pkt 2, art. 23 wchodzą w życie 1 stycznia 2013 r.

    - Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1706
  Ustawa z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

    - Dz.U. 2012 nr 102 poz. 611
  Ustawa z dnia 10 maja 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

    - Dz.U. 2012 nr 107 poz. 637
  Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

    - Dz.U. 2012 nr 128 poz. 769
  Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


 • Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1460
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2199
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych.

 • Dz. U. 2009 nr 186 poz. 1444
 • Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 109 poz. 633
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów.
  par. 1 pkt 1 lit. d w części dotyczacej kodów tytułu ubezpieczenia 04 30 i 04 31 oraz pkt 2 wchodzą w zycie z dniem 1 października 2011 r.


 • Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1412
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych

 • Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1405
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych

 • t.j. Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz. U. 2002 nr 147 poz. 1229
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
    ze zm.
    - Dz.U. 2010 nr 57 poz. 353
  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

    - Dz.U. 2012 nr 150 poz. 908
  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.


 • Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1323
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej.

 • t.j. Dz.U. 2009 nr 167 poz. 1322
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
    ze zm.
    - Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1725
  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235
  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
  Uwaga: art. 6 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., art. 50-53 wchodzą w życie z dniem 1 października 2011 r. , art. 62 i 63 wchodzą w życie z dniem 3 marca 2011 r., art. 64 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 4 marca 2012 r.

    - Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696
  Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
  UWAGA: art. 11, art. 17-23, art. 41 ust. 1-5 i 8, art. 48 ust. 1-6, art. 63 pkt 26, art. 67, art. 68 ust. 2 i 3, art. 71, art. 74, art. 79 i art. 80 wchodzą w życie z dniem 28 czerwca 2011 r., natomiast art. 63 pkt 13 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.

    - Dz.U. 2011 nr 138 poz. 808
  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2012 nr 107 poz. 637
  Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.


 • Dz.U. 2009 nr 165 poz. 1316
 • Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

 • Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1278
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1279
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  Art. 5 ust. 4a oraz art. 5(2) ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2009 r.

 • Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1271
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych

 • Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1276
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2009 r. sygn. akt P 46/08

 • Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1241
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

 • t.j. Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2004 nr 39 poz. 353 ze zm. (16)
  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
    ze zm.
    - Dz.U. 2010 nr 40 poz. 224
  Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

    - Dz.U. 2010 nr 134 poz. 903
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2010 r. sygn. akt P 31/09

    - Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1365
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2010 r. sygn. akt P 25/09

    - Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1578
  Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

    - Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1726
  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 75 poz. 398
  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
  UWAGA: art. 2 pkt 1, art. 3 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3, pkt 5 i pkt 6, art. 4 pkt 1-12, pkt 13 lit. b i c, pkt 14-25, pkt 27, pkt 28, pkt 29 lit. a, pkt 30-33, pkt 34 lit. a, pkt 35-39, pkt 42-44 i pkt 46-50, art. 31 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


 • t.j. Dz.U. 2009 nr 152 poz. 1222
 • Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach i preparatach chemicznych.
    ze zm.
    - Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679
  Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

    - Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228
  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych


 • Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1130
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 • Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1076
 • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym

 • Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1081
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

 • Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1082
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1321
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

 • Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1070
 • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

 • Dz.U. 2009 nr 126 poz. 1043
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2002 nr 19 poz. 192
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych.

 • Dz.U. 2009 nr 123 poz. 1024
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2005 nr 60 poz. 527
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa drobiowego
  Dz. U. 2004 nr 156 poz. 1636
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2004 w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa drobiowego
  Zostaje uchylone z dniem 2010-01-01
  Dz. U. 2004 nr 158 poz. 1655
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku
  Zostaje uchylone z dniem 2010-01-01
  Dz.U. 2005 nr 37 poz. 333
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku
  Dz.U. 2005 nr 43 poz. 420
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2009 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego.

 • Dz.U. 2009 nr 122 poz. 1007
 • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

 • Dz.U. 2009 nr 118 poz. 992
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt

 • Dz.U. 2009 nr 115 poz. 958
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

 • Dz.U. 2009 nr 115 poz. 971
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

 • Dz.U. 2009 nr 110 poz. 915
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego, wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
    ze zm.
    - 2010 nr 187 poz. 1253
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego, wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia


 • Dz.U. 2009 nr 109 poz. 913
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych.
  Obowiązuje do dnia wygaśnięcia: 2014-07-01

 • Dz.U. 2009 nr 108 poz. 907
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

 • Dz.U. 2009 nr 107 poz. 891
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 • Dz.U. 2009 nr 105 poz. 869
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2002 nr 132 poz. 1115
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 112 poz. 662
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych.


 • Dz.U. 2009 nr 105 poz. 870
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1998 nr 115 poz. 744
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy
  Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy
  Dz.U. 2006 nr 215 poz. 1582
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

 • Dz.U. 2009 nr 105 poz. 873
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

 • Dz.U. 2009 nr 104 poz. 868
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1960 nr 38 poz. 228
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 27 czerwca 1960 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejskich przedsiębiorstwach (zakładach) oczyszczania
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

 • Dz.U. 2009 nr 98 poz. 818
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym

 • Dz.U. 2009 nr 99 poz. 825
 • Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2009 nr 98 poz. 817
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych

 • Dz.U. 2009 nr 97 poz. 800
 • Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

 • Dz.U. 2009 nr 97 poz. 802
 • Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2009 nr 97 poz. 803
 • Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dz.U. 2009 nr 93 poz. 765
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz wykazu chorób będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej

 • Dz.U. 2009 nr 92 poz. 753
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie

 • Dz.U. 2009 nr 92 poz. 753 ze zm. (1)
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

 • Dz.U. 2009 nr 91 poz. 739
 • Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

 • Dz.U. 2009 nr 86 poz. 720
 • Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2009 nr 87 poz. 727
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

 • Dz.U. 2009 nr 85 poz. 716
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

 • M.P. 2009 nr 34 poz. 509
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2009 r.

 • Dz.U. 2009 nr 79 poz. 663
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.
  Art. 11 ust. 2 i 3, art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 48, art. 49, art. 77, art. 86, art. 87 i art. 99 wchodzą w życie z dniem 28 sierpnia 2009 r.
  Art. 9 ust. 4 wchodzi w życie z dniem 26 września 2009 r. art. 17-26 i art. 79 wchodzą w życie z dniem 1 października 2009 r.
  Art. 30, art. 32-43, art. 53-56, art. 65, art. 69, art. 72, art. 80, art. 82-85, art. 89, art. 90, art. 100, art. 111 pkt 1-13 i 15-20 oraz art. 114 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
  Art. 111 pkt 14 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 r.
  Art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 wchodzą w życie z dniem 26 września 2011 r.
  Art. 66-68 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1060
  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

    - Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897
  Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
  UWAGA: art. 9 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 9 sierpnia 2011 r., art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9x ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3, art. 9y ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3 oraz art. 9z ust. 1-3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9z ust. 4 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.


 • Dz.U. 2009 nr 79 poz. 667
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  (Wchodzi w życie z dniem 2009-10-01)

 • Dz.U. 2009 nr 79 poz. 670
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców

 • Dz.U. 2009 nr 75 poz. 639
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dz.U. 2009 nr 71 poz. 610
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności

 • Dz.U. 2009 nr 69 poz. 586
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

 • Dz.U. 2009 nr 69 poz. 595
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw.
  Uwaga:Art. 1 pkt 8 w części dotyczącej art. 29 ust. 2 wchodzi w życie 08.11.2009 r.

 • Dz.U. 2009 nr 65 poz. 553
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 50/07

 • Dz.U. 2009 nr 63 poz. 519
 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim.

 • Dz.U. 2009 nr 59 poz. 489
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

 • Dz.U. 2009 nr 58 poz. 485
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2009 r. sygn. akt K 28/08

 • Dz.U. 2009 nr 57 poz. 472
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych
  Obowiązuje do dnia wygaśnięcia: 2014-07-01

 • Dz.U. 2009 nr 56 poz. 458 ze zm. (3)
 • Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Uwagi: par. 1 pkt 33 wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2009 r.

 • Dz.U. 2009 nr 56 poz. 462
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

 • Dz.U. 2009 nr 53 poz. 439
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2004 nr 260 poz. 2595
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
  Dz. U. 2003 nr 173 poz. 1679
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych. (zawiera wzory znaków ostrzegawczych, które powinny być umieszczane na etykiecie lub bezpośrednio na opakowaniu substancji lub preparatu niebezpiecznego)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych

 • M.P. 2009 nr 16 poz. 202
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2009 r.

 • Dz.U. 2009 nr 43 poz. 350
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

 • Dz.U. 2009 nr 43 poz. 353
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych

 • M.P. 2009 nr 12 poz. 149
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • Dz.U. 2009 nr 31 poz. 206
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

 • Dz.U. 2009 nr 22 poz. 124
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego

 • Dz.U. 2009 nr 20 poz. 106
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2005 nr 251 poz. 2119
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych
  Dz.U. 2005 nr 16 poz. 138
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe
  Dz.U. 2007 nr 161 poz. 1144
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne
  Dz.U. 2003 nr 50 poz. 437
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych danych wymaganych w dokumentacji przedstawianej przez zgłaszającego substancję nową, niezbędnych do oceny ryzyka stwarzanego przez taką substancję dla zdrowia człowieka i środowiska
  Dz. U. 2003 nr 232 poz. 2343
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych
  Dz.U. 2007 nr 215 poz. 1588
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki
  Dz.U. 2007 nr 160 poz. 1140
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych danych wymaganych w dokumentacji przedstawianej przez zgłaszającego substancję nową, niezbędnych do oceny ryzyka stwarzanego przez taką substancję dla zdrowia człowieka i środowiska
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym

 • Dz.U. 2009 nr 18 poz. 97
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2009 nr 14 poz. 80
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2672
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.
  Data uchylenia: 2009-02-06
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.
    ze zm.
    - Dz.U. 2010 nr 218 poz. 1440
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.


 • Dz.U. 2009 nr 11 poz. 59
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2009 nr 9 poz. 46
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania.
  Data uchylenia: 2013-01-19

 • Dz.U. 2009 nr 6 poz. 33 ze zm. (1)
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  Art. 39 wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r., art. 1 pkt 75 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r., art. 1 pkt 49 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

 • t.j. Dz.U. 2009 nr 12 poz. 68
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

 • Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

 • Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1652
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 • Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1653
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

 • Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1654
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o mianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1656
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 75 poz. 398
  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
  UWAGA: art. 2 pkt 1, art. 3 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3, pkt 5 i pkt 6, art. 4 pkt 1-12, pkt 13 lit. b i c, pkt 14-25, pkt 27, pkt 28, pkt 29 lit. a, pkt 30-33, pkt 34 lit. a, pkt 35-39, pkt 42-44 i pkt 46-50, art. 31 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

    - Dz.U. 2011 nr 138 poz. 808
  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 171 poz. 1016
  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników o płatników oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2012 nr 107 poz. 637
  Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.


 • Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2007 nr 203 poz. 1467
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie rodzaju biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, okoliczności dokonywania zgłoszeń oraz trybu ich przekazywania
  Dz. U. 2004 nr 31 poz. 273
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej
  Dz.U. 2006 nr 132 poz. 928
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby
  Dz.U. 2006 nr 133 poz. 939
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 147 poz. 892
  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej


 • Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1573
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - prawo o ruchu drogowym

 • Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1574
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1596
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

 • Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1507
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych

 • Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1514
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 • Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505 ze zm. (5)
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

 • Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505_
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

 • Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1490
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1339
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
  Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1740
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2003 w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

 • M.P. 2008 nr 95 poz. 825
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2009 r.

 • Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1460
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1996 nr 62 poz. 288
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

 • Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1461
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1462
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1463
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

 • Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1464
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1473
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Więziennej

 • Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1411
 • Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1416
 • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy

 • Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1426
 • Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1391
 • Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  Art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się od dnia 1 lipca 2011 r. Art 3 pkt 1 lit. b wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2009 r. Art. 3 pkt 2-11 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

 • Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1398
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

 • Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1368
 • Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1346
 • Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2008 nr 209 poz. 1320
 • Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  wykaz art. wchodzących w życie 1 stycznia 2009 r. patrz: art. 15 odesłanie do przepisów UE: rozp. Komisji (EWG) nr 2454/93, rozp. Rady (EWG) nr 2913/92, rozp. Rady (WE) nr 1798/2003

 • Dz.U. 2008 nr 210 poz. 1321
 • Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy - Prawo budowlane

 • Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1287
 • Ustawa z dnia 8 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane

 • Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1270
 • Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa.

 • Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1275
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych

 • Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1514
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie


 • Dz.U. 2008 nr 200 poz. 1235
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest

 • Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 • Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2170
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa
  Uchylone z dniem 2009-12-29
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 124 poz. 701
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn


 • Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1163
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów

 • Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1112
 • Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób

 • Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1115
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1997 nr 145 poz. 979
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1997 w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków oraz zakresu ich obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 • Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1055
 • Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich.
  art. 18 oraz art. 31 ust. 1 weszły w życie z dniem 24 grudnia 2008 r.

 • Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1056
 • Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej

 • Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1015
 • Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1020
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1968 nr 1 poz. 2
  Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 15 grudnia 1967 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz w zakładach przemysłu paszowego
  Dz. U. 1973 nr 45 poz. 267
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 6 października 1973 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zakładaniu i konserwacji zieleni oraz produkcji materiału roślinnego
  Dz. U. 1974 nr 12 poz. 75
  Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 marca 1974 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących ocet i musztardę
  Dz. U. 1966 nr 22 poz. 142
  Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 9 kwietnia 1966 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach gastronomicznych i przemysłu garmażeryjnego
  Dz. U. 1968 nr 20 poz. 125
  Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 czerwca 1968 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu jajczarsko-drobiarskiego
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2008 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przy zakładaniu i konserwacji zieleni oraz produkcji materiału roślinnego.

 • Dz.U. 2008 nr 157 poz. 976
 • Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2008 nr 154 poz. 958
 • Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2008 nr 145 poz. 914
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane

 • Dz.U. 2008 nr 144 poz. 908
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

 • Dz.U. 2008 nr 138 poz. 865
 • Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych
    ze zm.
    - Dz.U. 2010 nr 28 poz. 145
  Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
  Uwagi: art. 1 pkt 26 lit. a, pkt 38 lit. a tiret 1, art. 2 pkt 1 oraz art. 4 pkt 13, 14, 15 i 18 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., art. 1 pkt 38 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

    - Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.


 • Dz.U. 2008 nr 126 poz. 813
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

 • Dz.U. 2008 nr 124 poz. 805
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

 • Dz.U. 2008 nr 122 poz. 783
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1974 nr 12 poz. 76
  Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 marca 1974 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg.

 • Dz.U. 2008 nr 122 poz. 786
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2006 nr 161 poz. 1138
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od służby oraz rozkładu czasu służby żołnierzy zawodowych
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych

 • Dz.U. 2008 nr 120 poz. 775
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej

 • Dz.U. 2008 nr 116 poz. 740
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2008 r. sygn. akt P 23/07.

 • Dz.U. 2008 nr 111 poz. 708
 • Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

 • Dz.U. 2008 nr 110 poz. 702
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1975 nr 21 poz. 117
  Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 3 czerwca 1975 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących wyroby szczotkarskie
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 czerwca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących wyroby szczotkarskie

 • Dz.U. 2008 nr 110 poz. 703
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek

 • Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dz.U. 2008 nr 102 poz. 655
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni

 • Dz.U. 2008 nr 100 poz. 649
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2008 r. sygn. akt P 4/06

 • Dz.U. 2008 nr 95 poz. 605
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

 • Dz.U. 2008 nr 94 poz. 598
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach

 • Dz.U. 2008 nr 93 poz. 586
 • Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. zmieniająca ustawę - Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z dnia 30 maja 2008 r.)

 • Dz.U. 2008 nr 93 poz. 595
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych

 • Dz.U. 2008 nr 91 poz. 570
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

 • Dz. U. 2008 nr 80 poz. 474
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1961 nr 4 poz. 21
  Rozporządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 15 grudnia 1960 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien syntetycznych poliamidowych
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien syntetycznych poliamidowych.

 • Dz. U. 2008 nr 90 poz. 551
 • Rozporządzenie z dnia 9 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 • Dz. U. 2008 nr 73 poz. 436
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

 • Dz.U. 2008 nr 70 poz. 416
 • Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2008 nr 67 poz. 411
 • Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2008 nr 67 poz. 413
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

 • Dz.U. 2008 nr 60 poz. 371
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych

 • Dz.U. 2008 nr 93 poz. 583
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe (Dz. U. z dnia 30 maja 2008 r.)

 • Dz.U. 2008 nr 53 poz. 321
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji

 • Dz.U. 2008 nr 51 poz. 295
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej

 • t.j. Dz.U. 2008 nr 50 poz. 291
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 67 poz. 411
  Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2008 nr 70 poz. 416
  Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1112
  Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób

    - Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505_
  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

    - Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1507
  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych

    - Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1654
  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o mianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1656
  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych

    - Dz.U. 2009 nr 69 poz. 595
  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw.
  Uwaga:Art. 1 pkt 8 w części dotyczącej art. 29 ust. 2 wchodzi w życie 08.11.2009 r.

    - Dz.U. 2009 nr 79 poz. 667
  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  (Wchodzi w życie z dniem 2009-10-01)

    - Dz.U. 2009 nr 97 poz. 800
  Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych


 • Dz. U. 2008 nr 48 poz. 288
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

 • M.P. 2008 nr 22 poz. 219
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • Dz.U. 2008 nr 38 poz. 215
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one zasadniczych lub innych wymagań.
  Zostaje uchylone z dniem 2011-11-19
    ze zm.
    - Dz.U. 2010 nr 125 poz. 843
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one zasadniczych lub innych wymagań
  Zostaje uchylone z dniem 2011-11-19


 • Dz.U. 2008 nr 37 poz. 214
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2008 r. sygn. akt K 30/07

 • Dz. U. 2008 nr 30 poz. 177
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1961 nr 4 poz. 22
  Rozporządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 15 grudnia 1960 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien sztucznych wiskozowych
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien sztucznych wiskozowych.

 • Dz.U. 2008 nr 30 poz. 187
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

 • t.j. Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2006 nr 129 poz. 902
  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 111 poz. 708
  Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

    - Dz.U. 2008 nr 138 poz. 865
  Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych

    - Dz.U. 2008 nr 154 poz. 958
  Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1056
  Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej

    - Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227
  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

    - Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1464
  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505 ze zm. (5)
  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

    - Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100
  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym

    - Dz.U. 2009 nr 20 poz. 106
  Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666
  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.
  Art. 11 ust. 2 i 3, art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 48, art. 49, art. 77, art. 86, art. 87 i art. 99 wchodzą w życie z dniem 28 sierpnia 2009 r.
  Art. 9 ust. 4 wchodzi w życie z dniem 26 września 2009 r. art. 17-26 i art. 79 wchodzą w życie z dniem 1 października 2009 r.
  Art. 30, art. 32-43, art. 53-56, art. 65, art. 69, art. 72, art. 80, art. 82-85, art. 89, art. 90, art. 100, art. 111 pkt 1-13 i 15-20 oraz art. 114 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
  Art. 111 pkt 14 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 r.
  Art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 wchodzą w życie z dniem 26 września 2011 r.
  Art. 66-68 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

    - Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1070
  Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

    - Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1664
  Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2010 nr 21 poz. 104
  Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2010 nr 28 poz. 145
  Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
  Uwagi: art. 1 pkt 26 lit. a, pkt 38 lit. a tiret 1, art. 2 pkt 1 oraz art. 4 pkt 13, 14, 15 i 18 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., art. 1 pkt 38 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

    - Dz.U. 2010 nr 40 poz. 227
  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska.
  Uwaga: art. 1 pkt 1, 6, 8 i 9 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2010 r.

    - Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489 ze zm. (1)
  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

    - Dz.U. 2010 nr 119 poz. 804
  Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziałaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

    - Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1018
  Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
  Uwaga:art. 1 pkt 10 lit. d-i wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2011 r., art. 4 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2012 r.

    - Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1019
  Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

    - Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228
  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

    - Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1498
  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

    - Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1657
  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

    - Dz.U. 2011 nr 32 poz. 159
  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322
  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

    - Dz.U. 2011 nr 94 poz. 551
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej
  Uwaga: patrz art. 48 i 49 w zakresie obowiązywania i wejścia w życie przepoisów ustawy

    - Dz.U. 2011 nr 99 poz. 569
  Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

    - Dz.U. 2011 nr 122 poz. 695
  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

    - Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897
  Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
  UWAGA: art. 9 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 9 sierpnia 2011 r., art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9x ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3, art. 9y ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3 oraz art. 9z ust. 1-3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9z ust. 4 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

    - Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1060
  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

    - Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1341
  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

    - Dz.U. 2012 nr 82 poz. 460
  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
  Uwaga: art. 1 pkt 14 i 18 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2012 r., art. 1 pkt 3 w zakresie art. 86b i art. 1 pkt 11 w zakresie art. 92b ust. 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

    - Dz.U. 2012 nr 159 poz. 951
  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.


 • Dz.U. 2008 nr 17 poz. 101
 • Ustawa z dnia 11 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
    ze zm.
    - Dz.U. 2009 nr 11 poz. 59
  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw


 • Dz.U. 2008 nr 17 poz. 113
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1215
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne
  Dz.U. 2004 nr 145 poz. 1544
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 • t.j. Dz.U. 2008 nr 14 poz. 92
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1463
  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

    - Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505 ze zm. (5)
  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

    - Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1652
  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

    - Dz.U. 2009 nr 6 poz. 33 ze zm. (1)
  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  Art. 39 wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r., art. 1 pkt 75 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r., art. 1 pkt 49 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

    - Dz.U. 2009 nr 97 poz. 802
  Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 98 poz. 817
  Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych

    - Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1241
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

    - Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1706
  Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych.

    - Dz.U. 2010 nr 28 poz. 146
  Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.
  Uwaga: art. 1 pkt 27 wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r., art. 3 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

    - Dz.U. 2010 nr 40 poz. 223
  Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


 • Dz.U. 2008 nr 8 poz. 51
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni

 • Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1870
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 1983 nr 19 poz. 83
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 1983 r. w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru i kontroli warunków pracy z Państwową Inspekcją Pracy.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu i form współdziałania niektórych organów z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia

 • Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
    ze zm.
    - Dz.U. 2009 nr 59 poz. 489
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)


 • Dz. U. 2007 nr 247 poz.1844
 • Wyrok trybunału konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2007 r.

 • Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1835
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1996 nr 62 poz. 290
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 87 poz. 488
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.


 • Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1810
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  Obowiązuje do dnia wygaśnięcia: 2014-07-01
    ze zm.
    - Dz.U. 2009 nr 107 poz. 891
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

    - Dz.U. 2010 nr 64 poz. 398
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

    - Dz.U. 2012 nr 110 poz. 648
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.


 • Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1772 Obowiazuje do dnia 2011-03-03
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

 • Dz.U. 2007 nr 240 poz. 1753
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

 • Dz.U. 2007 nr 219 poz. 1629
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych

 • Dz.U. 2007 nr 215 poz. 1588
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2002 nr 140 poz. 1171
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego.
  Dz.U. 2005 nr 2 poz. 8
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki

 • Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1528
 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 • Dz.U. 2007 nr 208 poz. 1506
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 • Dz.U. 2007 nr 203 poz. 1467
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie rodzaju biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, okoliczności dokonywania zgłoszeń oraz trybu ich przekazywania

 • Dz.U. 2007 nr 199 poz. 1440
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 40 poz. 211
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych


 • Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1429
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1953 nr 48 poz. 236
  Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 11 sierpnia 1953 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków

 • Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1430
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1954 nr 7 poz. 22
  Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 30 października 1953 w sprawie higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie i stosowaniu związków chromu
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie oraz stosowaniu chromu i jego związków

 • Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dz.U. 2007 nr 194 poz. 1404
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 144 poz. 908
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej


 • Dz.U. 2007 nr 194 poz. 1405
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne
  Rozporządzenie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2008 r.

 • Dz.U. 2007 nr 195 poz. 1408
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

 • Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1381
 • Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1393
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 15 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1373
 • Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.
  Uwaga: art. 1 pkt 1 lit. b wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2008 r.

 • Dz.U. 2007 nr 188 poz. 1347
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 208 poz. 1506
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

    - Dz. U. 2008 nr 90 poz. 551
  Rozporządzenie z dnia 9 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

    - Dz.U. 2011 nr 246 poz. 1470
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość


 • Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1288
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1274
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1946 nr 23 poz. 151
  Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia i Przemysłu z dnia 26 marca 1946 o higienie pracy w zakładach przemysłu włókienniczego
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów włókienniczych

 • Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1264
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

 • Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1238 ze zm. (2)
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
  art. 11 pkt 2 lit. b i c wszedł w życie z dniem 25 grudnia 2007 r.

 • Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1239
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2004 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

 • Dz.U. 2007 nr 174 poz. 1222
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu kwalifikacji substancji i preparatów chemicznych

 • Dz.U. 2007 nr 168 poz. 1184
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

 • Dz.U. 2007 nr 166 poz. 1172
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2007 nr 163 poz. 1155
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 94 poz. 598
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach


 • Dz.U. 2007 nr 161 poz. 1142
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

 • Dz.U. 2007 nr 161 poz. 1144
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2002 nr 142 poz. 1194
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne

 • Dz.U. 2007 nr 160 poz. 1140
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych danych wymaganych w dokumentacji przedstawianej przez zgłaszającego substancję nową, niezbędnych do oceny ryzyka stwarzanego przez taką substancję dla zdrowia człowieka i środowiska

 • Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1089
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2172
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego

 • Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1065
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających

 • Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1068
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1973 nr 11 poz. 86
  Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 26 marca 1973 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu tytoniowego
  Dz. U. 1969 nr 16 poz. 119
  Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 5 maja 1969 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu zielarskiego
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 8 sierpnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu zielarskiego i rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu tytoniowego

 • Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1070
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2227
  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 9 sierpnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania

 • Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1008
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1009
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

 • Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1071
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania

 • Dz.U. 2007 nr 137 poz. 966
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2004 nr 58 poz. 563
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonycj substancji dodatkowych
  Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1856
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych.
  Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1703
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych
  Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2577
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych
  Dz.U. 2006 nr 194 poz. 1435
  Rozporządzenie ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych
  Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1953
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych
  Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1499
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych
  Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1751
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 219 poz. 1629
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych

    - Dz.U. 2008 nr 93 poz. 595
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych

    - Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1271
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych

    - Dz.U. 2010 nr 88 poz. 580
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych.


 • Dz.U. 2007 nr 131 poz. 910
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2002 nr 138 poz. 1161 (Data uchylenia: 2007-08-07)
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych.

 • Dz.U. 2007 nr 131 poz. 912
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

 • Dz.U. 2007 nr 131 poz. 913
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1753 (Data uchylenia: 2007-08-07)
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych

 • Dz.U. 2007 nr 130 poz. 905
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.
  (Obowiązuje od 2007-08-04, art. 24, art. 30, art. 45 i art. 46 wchodzą w życie z dniem 2008-01-01)

 • Dz.U. 2007 nr 128 poz. 897
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1998 nr 37 poz. 209
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998 w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych (uchylone od dnia 2007-08-02)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach

 • Dz.U. 2007 nr 127 poz. 880
 • Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych.

 • t.j. Dz.U. 2007 nr 125 poz. 874_
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2088
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1238 ze zm. (2)
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
  art. 11 pkt 2 lit. b i c wszedł w życie z dniem 25 grudnia 2007 r.

    - Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1381
  Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1391
  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  Art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się od dnia 1 lipca 2011 r. Art 3 pkt 1 lit. b wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2009 r. Art. 3 pkt 2-11 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

    - Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505 ze zm. (5)
  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

    - Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1574
  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

    - Dz.U. 2009 nr 18 poz. 97
  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 31 poz. 206
  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

    - Dz.U. 2009 nr 86 poz. 720
  Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 98 poz. 817
  Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych

    - Dz.U. 2010 nr 43 poz. 246
  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

    - Dz.U. 2010 nr 164 poz. 1107
  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym

    - Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1466
  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2010 nr 247 poz. 1652
  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym

    - Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1656
  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym

    - Dz.U. 2011 nr 5 poz. 13
  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

    - Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151
  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
  Uwagi: art. 125 pkt 9 wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2011 r., art. 110 wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2013 r.

    - Dz.U. 2011 nr 48 poz. 247
  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym.
  Uwaga: art. 1 pkt 4 wchodzi w życie z dniem 7 marca 2011 r.

    - Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622
  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
  UWAGA: art. 36 pkt 3 i 4 wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2011 r.

    - Dz.U. 2011 nr 134 poz. 780
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym.
  UWAGA: art. 1 pkt 20, 21 i 28 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

    - Dz.U. 2011 nr 159 poz. 945
  Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych.
  UWAGA: Art. 1 pkt 2 i 15 wchodzą w życie z dniem 1 września 2011 r.

    - Dz.U. 2011 nr 168 poz. 1005
  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym

    - Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367
  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

    - Dz.U. 2011 nr 244 poz. 1454
  Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2012 nr 112 poz. 661
  Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym.


 • Dz.U. 2007 nr 124 poz. 859
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.
    ze zm.
    - Dz.U. 2010 nr 28 poz. 145
  Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
  Uwagi: art. 1 pkt 26 lit. a, pkt 38 lit. a tiret 1, art. 2 pkt 1 oraz art. 4 pkt 13, 14, 15 i 18 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., art. 1 pkt 38 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

    - Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622
  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
  UWAGA: art. 36 pkt 3 i 4 wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2011 r.


 • Dz.U. 2007 nr 123 poz. 845
 • Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dz.U. 2007 nr 121 poz. 841
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 37 poz. 327
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie warunków napromieniania środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności, które mogą być poddane działaniu promieniowania jonizującego, ich wykazów, maksymalnych dawek napromieniania oraz wymagań w zakresie znakowania i wprowadzania do obrotu
  Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1049
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków napromieniania środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności, które mogą być poddane działaniu promieniowania jonizującego, ich wykazów, maksymalnych dawek napromieniania oraz wymagań w zakresie znakowania i wprowadzania do obrotu
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie napromieniowania żywności promieniowaniem jonizującym

 • Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2004 nr 178 poz. 1841
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 191 poz. 1109
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku


 • Dz.U. 2007 nr 119 poz. 817
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie najważniejszych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 8 poz. 51
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni

    - Dz.U. 2008 nr 102 poz. 655
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni


 • Dz.U. 2007 nr 117 poz. 812
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

 • Dz.U. 2007 nr 115 poz. 790
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

 • Dz.U. 2007 nr 116 poz. 806
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów. (wchodzi w życie z dniem 2007-09-30, z wyjątkiem § 1 pkt 2 i § 5-7 rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 2008-06-27)

 • Dz.U. 2007 nr 107 poz. 732
 • Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2007 nr 107 poz. 742
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2006 nr 100 poz. 695
  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia
  Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1734
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 października 2005 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia

 • Dz.U. 2007 nr 106 poz. 725
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe

 • Dz.U. 2007 nr 106 poz. 726
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

 • Dz.U. 2007 nr 106 poz. 728
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

 • Dz.U. 2007 nr 105 poz. 717
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2004 nr 94 poz. 915
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

 • Dz.U. 2007 nr 105 poz. 718
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska

 • Dz.U. 2007 nr 101 poz. 676
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Wywiadu

 • Dz.U. 2007 nr 99 poz. 661
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2007 nr 99 poz. 665
 • Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2007 nr 98 poz. 652
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 1999 nr 51 poz. 524
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.
  Dz.U. 1996 nr 3 poz. 21
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 3 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.
  Dz.U. 1998 nr 114 poz. 738
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.
  Dz.U. 2002 nr 10 poz. 101
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.
  Dz.U. 2004 nr 53 poz. 530
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego
  Dz.U. 2001 nr 20 poz. 244
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.
  Dz.U. 2001 nr 114 poz. 1223
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.
  Dz.U. 2003 nr 97 poz. 885
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego
  Dz.U. 1996 nr 42 poz. 185
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.
  Dz.U. 1998 nr 55 poz. 357
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego udszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.
  Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1161
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.
  Dz.U. 1995 nr 21 poz. 116
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.
  Dz.U. 1996 nr 85 poz. 389
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 91 poz. 570
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

    - Dz.U. 2009 nr 87 poz. 727
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

    - Dz.U. 2011 nr 175 poz. 1043
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

    - Dz.U. 2012 nr 132 poz. 804
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego


 • Dz.U. 2007 nr 97 poz. 645
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1099
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych określających i koordynujących program monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych realizujących zadania dotyczące programu monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka

 • Dz.U. 2007 nr 90 poz. 604
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 10 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dz.U. 2007 nr 89 poz. 589
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz. U. 2001 nr 124 poz. 1362
  Ustawa z dnia 6 marca 1981 o Państwowej Inspekcji Pracy. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.
  Dz.U. 2005 nr 110 poz. 926
  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy
  Dz.U. 2005 nr 64 poz. 564
  Ustawa z dnia 16 lutego 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1656
  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych

    - Dz.U. 2009 nr 6 poz. 33 ze zm. (1)
  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  Art. 39 wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r., art. 1 pkt 75 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r., art. 1 pkt 49 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

    - Dz.U. 2009 nr 20 poz. 106
  Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2010 nr 109 poz. 708
  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

    - Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228
  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

    - Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1578
  Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

    - Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1725
  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 73 poz. 390
  Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 142 poz. 829
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 171 poz. 1016
  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników o płatników oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2012 nr 128 poz. 769
  Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


 • Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
    ze zm.
    - Dz.U. 2009 nr 11 poz. 59
  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 65 poz. 553
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 50/07

    - Dz.U. 2009 nr 85 poz. 716
  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1076
  Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym

    - Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1600
  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym

    - Dz.U. 2011 nr 22 poz. 114
  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2012 nr 82 poz. 460
  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
  Uwaga: art. 1 pkt 14 i 18 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2012 r., art. 1 pkt 3 w zakresie art. 86b i art. 1 pkt 11 w zakresie art. 92b ust. 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

    - Dz.U. 2012 nr 150 poz. 908
  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

    - Dz.U. 2012 nr 159 poz. 951
  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.


 • Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2007 nr 82 poz. 556
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej

 • Dz.U. 2007 nr 76 poz. 505
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 51 poz. 295
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej

    - Dz.U. 2008 nr 120 poz. 775
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej


 • Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

 • Dz.U. 2007 nr 69 poz. 455
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1953 nr 46 poz. 228
  Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 16 września 1953 w sprawie higieny pracy w zakładach stosujących przy produkcji rtęć i jej związki
 • Rozporządzenie Minister Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania rtęci i jej związków

 • Dz.U. 2007 nr 69 poz. 456
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1962 nr 54 poz. 272
  Rozporządzenie Ministrów Przemysłu Ciężkiego, Komunikacji, Obrony Narodowej, Gospodarki Komunalnej oraz Żeglugi z dnia 29 września 1962 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przechowywaniu i stosowaniu cyjanków do obróbki cieplnej metali
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z użyciem cyjanków do obróbki cieplnej metali, ich roztworów i mieszanin

 • Dz.U. 2007 nr 69 poz. 458
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1973 nr 40 poz. 240
  Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 28 września 1973 w sprawie technicznych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków sanitarno-bytowych na morskich statkach handlowych
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 27 marca 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie technicznych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków sanitarno-bytowych na morskich statkach handlowych

 • Dz.U. 2007 nr 64 poz. 426
 • Ustawa z dnia 2 marca 2007 r.o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy - Kodeks pracy

 • Dz.U. 2007 nr 59 poz. 400
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1963 nr 45 poz. 252
  Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 31 sierpnia 1963 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego

 • Dz.U. 2007 nr 57 poz. 381
 • Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dz.U. 2007 nr 52 poz. 343
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

 • Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 ze zm. (1)
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

 • Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

 • M.P. 2007 nr 18 poz. 218
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • t.j. Dz.U. 2007 nr 42 poz. 276
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz. U. 2004 nr 161 poz. 1689
  Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - PRAWO ATOMOWE. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. PRAWO ATOMOWE.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe.
  Tekst jednolity nie obejmuje art. 130 i art. 134-137 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 93 poz. 583
  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe (Dz. U. z dnia 30 maja 2008 r.)

    - Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505 ze zm. (5)
  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

    - Dz.U. 2009 nr 18 poz. 97
  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1323
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej.

    - Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679
  Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

    - Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
  UWAGA: art. 17 ust. 2 i 3, art. 25, art. 88 ust. 3, art. 106 ust. 2 zdanie trzecie, ust, 3 pkt 13, ust. 4 pkt 11 i ust. 5, art. 148 pkt 6 oraz art. 172 pkt 10 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

    - Dz.U. 2011 nr 132 poz. 766
  Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw.
  UWAGA: art. 1 pkt 11, pkt 21, pkt 29 lit. a, pkt 30, pkt 41, pkt 46 i pkt 50-53 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


 • t.j. Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach.
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587
  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2008 nr 138 poz. 865
  Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych

    - Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227
  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

    - Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1464
  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 18 poz. 97
  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666
  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.
  Art. 11 ust. 2 i 3, art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 48, art. 49, art. 77, art. 86, art. 87 i art. 99 wchodzą w życie z dniem 28 sierpnia 2009 r.
  Art. 9 ust. 4 wchodzi w życie z dniem 26 września 2009 r. art. 17-26 i art. 79 wchodzą w życie z dniem 1 października 2009 r.
  Art. 30, art. 32-43, art. 53-56, art. 65, art. 69, art. 72, art. 80, art. 82-85, art. 89, art. 90, art. 100, art. 111 pkt 1-13 i 15-20 oraz art. 114 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
  Art. 111 pkt 14 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 r.
  Art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 wchodzą w życie z dniem 26 września 2011 r.
  Art. 66-68 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

    - Dz.U. 2010 nr 28 poz. 145
  Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
  Uwagi: art. 1 pkt 26 lit. a, pkt 38 lit. a tiret 1, art. 2 pkt 1 oraz art. 4 pkt 13, 14, 15 i 18 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., art. 1 pkt 38 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

    - Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1018
  Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
  Uwaga:art. 1 pkt 10 lit. d-i wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2011 r., art. 4 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2012 r.


 • Dz.U. 2007 nr 35 poz. 215
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

 • Dz.U. 2007 nr 21 poz. 124
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności.
  Art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. a ustawy w/wym. wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

 • Dz.U. 2007 nr 21 poz. 125
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

 • t.j. Dz.U. 2007 nr 11 poz. 74
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  ze zm. (29)

 • Dz.U. 2007 nr 4 poz. 29
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2002 nr 220 poz. 1850
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów

 • Dz.U. 2007 nr 3 poz. 27
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych
    ze zm.
    - Dz.U. 2010 nr 163 poz. 1103
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych


 • Dz.U. 2007 nr 1 poz. 1
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów

 • Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1832
 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1834
 • Ustawa z dnia z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2006 nr 239 poz. 1731
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych oraz zawierających je produktów

 • Dz.U. 2006 nr 240 poz. 1741
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi

 • Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1700 ze zm. (2)
 • Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1701
 • Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dz.U. 2006 nr 230 poz. 1678
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych

 • Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1662
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

 • Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1615
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 • Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1600
 • Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych

 • Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1605
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1937 nr 88 poz. 635
  Rozporządzenie Ministrów Opieki Społecznej oraz Przemysłu i Handlu z dnia 25 listopada 1937 wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych, Komunikacji i Skarbu o warunkach wyrobu i stosowania czteroetylku ołowiu
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2006 r. uchylające rozporządzenie wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych, Komunikacji i Skarbu o warunkach wyrobu i stosowania czteroetylku ołowiu

 • Dz.U. 2006 nr 217 poz. 1587
 • USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

 • Dz.U. 2006 nr 215 poz. 1582
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy

 • Dz.U. 2006 nr 213 poz. 1568
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2005 nr 116 poz. 985
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
  Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2115
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 30 poz. 187
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej


 • Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1539
 • Ustawa z dnia 18 października 2006 r.o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1056
  Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej

    - Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1368
  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11
  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

    - Dz.U. 2011 nr 171 poz. 1016
  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników o płatników oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2012 nr 132 poz. 800
  Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.


 • Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1514
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

 • Dz.U. 2006 nr 194 poz. 1435
 • Rozporządzenie ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych

 • Dz.U. 2006 nr 193 poz. 1430
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2006 r. sygn. akt P 27/05

 • Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2002 nr 241 poz. 2073
  Ustawa z dnia 6 grudnia 2002 r. o świadczeniu usług ratownictwa medycznego
  Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1207
  Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
  Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2256
  Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590
  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

    - Dz.U. 2007 nr 166 poz. 1172
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2008 nr 17 poz. 101
  Ustawa z dnia 11 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

    - Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1653
  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

    - Dz.U. 2009 nr 11 poz. 59
  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 122 poz. 1007
  Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

    - Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679
  Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

    - Dz.U. 2010 nr 219 poz. 1443
  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151
  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
  Uwagi: art. 125 pkt 9 wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2011 r., art. 110 wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2013 r.

    - Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
  UWAGA: art. 17 ust. 2 i 3, art. 25, art. 88 ust. 3, art. 106 ust. 2 zdanie trzecie, ust, 3 pkt 13, ust. 4 pkt 11 i ust. 5, art. 148 pkt 6 oraz art. 172 pkt 10 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

    - Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240
  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

    - Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1241
  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

    - Dz.U. 2012 nr 123 poz. 742
  Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.


 • Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1399
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

 • Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1400
 • Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1339
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

 • Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1340
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

 • Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1341
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Służbie Wywiadu Wojskowego

 • Dz.U. 2006 nr 180 poz. 1325
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi.

 • Dz.U. 2006 nr 176 poz. 1303
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego

 • Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2005 nr 31 poz. 265
  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
  Dz.U. 2003 nr 171 poz. 1662
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  Dz.U. 2003 nr 21 poz. 179
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności
  Dz. U. 2004 nr 104 poz. 1098
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 w sprawie przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności
  Dz.U. 2003 nr 21 poz. 182
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań higienicznych i sanitarnych obowiązujących w handlu obwoźnym środkami spożywczymi oraz wykazu artykułów, które nie mogą być wprowadzane do obrotu w handlu obwoźnym
  Dz.U. 2001 nr 63 poz. 634
  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
  Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1408
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
  Dz. U. 2004 nr 104 poz. 1096
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1539
  Ustawa z dnia 18 października 2006 r.o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

    - Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1346
  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1463
  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

    - Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570
  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

    - Dz.U. 2009 nr 98 poz. 817
  Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych

    - Dz.U. 2010 nr 21 poz. 105
  Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw


 • Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1217 ze zm. (7)
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych

 • Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1218
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej

 • Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1199
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

 • Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1215
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne

 • Dz.U. 2006 nr 161 poz. 1138
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od służby oraz rozkładu czasu służby żołnierzy zawodowych

 • Dz.U. 2006 nr 161 poz. 1141
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1995 nr 147 poz. 716
  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 listopada 1995 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej

 • Dz.U. 2006 nr 159 poz. 1131
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych oraz zawierających je produktów

 • Dz.U. 2006 nr 158 poz. 1123
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

 • t.j. Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz. U. 2003 nr 207 poz. 2016
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
 • t.j. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1217 ze zm. (7)
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych

    - Dz.U. 2006 nr 193 poz. 1430
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2006 r. sygn. akt P 27/05

    - Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587
  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2007 nr 99 poz. 665
  Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2007 nr 127 poz. 880
  Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych.

    - Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1373
  Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.
  Uwaga: art. 1 pkt 1 lit. b wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2008 r.

    - Dz. U. 2007 nr 247 poz.1844
  Wyrok trybunału konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2007 r.

    - Dz.U. 2008 nr 145 poz. 914
  Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane

    - Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227
  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

    - Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1287
  Ustawa z dnia 8 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane

    - Dz.U. 2008 nr 210 poz. 1321
  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy - Prawo budowlane

    - Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505 ze zm. (5)
  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

    - Dz.U. 2009 nr 18 poz. 97
  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 31 poz. 206
  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

    - Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1276
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2009 r. sygn. akt P 46/08

    - Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1279
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  Art. 5 ust. 4a oraz art. 5(2) ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2009 r.

    - Dz.U. 2010 nr 75 poz. 474
  Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

    - Dz.U. 2010 nr 106 poz. 675
  Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

    - Dz.U. 2010 nr 119 poz. 804
  Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziałaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

    - Dz.U. 2010 nr 121 poz. 809
  Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.


 • Dz.U. 2006 nr 153 poz. 1096
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt

 • Dz.U. 2006 nr 149 poz. 1082
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 8 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy

 • Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1049
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków napromieniania środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności, które mogą być poddane działaniu promieniowania jonizującego, ich wykazów, maksymalnych dawek napromieniania oraz wymagań w zakresie znakowania i wprowadzania do obrotu

 • Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1032
 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2006 nr 141 poz. 1011
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2006 r. sygn. akt K 30/04

 • Dz.U. 2006 nr 140 poz. 994
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2002 nr 239 poz. 2029
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego

 • Dz.U. 2006 nr 135 poz. 956
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

 • Dz.U. 2006 nr 133 poz. 934
 • Ustawa z dnia 24 maja 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

 • Dz.U. 2006 nr 133 poz. 935 ze zm. (1)
 • Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

 • Dz.U. 2006 nr 133 poz. 939
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby

 • Dz.U. 2006 nr 132 poz. 928
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby

 • Dz.U. 2006 nr 129 poz. 902
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska

 • t.j. Dz.U. 2006 nr 129 poz. 902
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1199
  Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

    - Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1217 ze zm. (7)
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych

    - Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1832
  Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2007 nr 21 poz. 124
  Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności.
  Art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. a ustawy w/wym. wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

    - Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493
  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

    - Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587
  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2007 nr 124 poz. 859
  Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.


 • Dz.U. 2006 nr 127 poz. 883
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności

 • Dz.U. 2006 nr 127 poz. 887
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych oraz zawierających je produktów
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 159 poz. 1131
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych oraz zawierających je produktów


 • Dz.U. 2006 nr 127 poz. 891
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

 • Dz.U. 2006 nr 125 poz. 869
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

 • Dz.U. 2006 nr 124 poz. 863
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych

 • Dz.U. 2006 nr 122 poz. 851
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • t.j. Dz.U. 2006 nr 122 poz. 851
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz. U. 1998 nr 90 poz. 575
  Ustawa z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  ze zm.
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1032
  Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1217 ze zm. (7)
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych

    - Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225
  Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

    - Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1600
  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych

    - Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1238 ze zm. (2)
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
  art. 11 pkt 2 lit. b i c wszedł w życie z dniem 25 grudnia 2007 r.

    - Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505 ze zm. (5)
  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

    - Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570
  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

    - Dz.U. 2009 nr 18 poz. 97
  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 20 poz. 106
  Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 92 poz. 753
  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie

    - Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1241
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

    - Dz.U. 2010 nr 21 poz. 105
  Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2010 nr 81 poz. 529
  Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

    - Dz.U. 2010 nr 130 poz. 871
  Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

    - Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228
  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

    - Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1396
  Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

    - Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322
  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

    - Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
  UWAGA: art. 17 ust. 2 i 3, art. 25, art. 88 ust. 3, art. 106 ust. 2 zdanie trzecie, ust, 3 pkt 13, ust. 4 pkt 11 i ust. 5, art. 148 pkt 6 oraz art. 172 pkt 10 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

    - Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657
  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
  UWAGA: art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 11 oraz art. 50 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2014 r.


 • Dz.U. 2006 nr 121 poz. 836
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.
  (Data uchylenia: 2010-10-31)

 • Dz.U. 2006 nr 107 poz. 724
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

 • Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708 ze zm. (18)
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

 • Dz.U. 2006 nr 104 poz. 711 ze zm. (4)
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

 • Dz.U. 2006 nr 100 poz. 695
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia

 • t.j. Dz.U. 2006 nr 99 poz. 693
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim.
  Tekst jednolity nie obejmuje art. 55-58 i 60 ustawy o bezpieczeństwie morskim
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 107 poz. 732
  Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1238 ze zm. (2)
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
  art. 11 pkt 2 lit. b i c wszedł w życie z dniem 25 grudnia 2007 r.

    - Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1055
  Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich.
  art. 18 oraz art. 31 ust. 1 weszły w życie z dniem 24 grudnia 2008 r.

    - Dz.U. 2009 nr 63 poz. 519
  Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim.

    - Dz.U. 2009 nr 92 poz. 753 ze zm. (1)
  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

    - Dz.U. 2009 nr 98 poz. 817
  Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych

    - Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857
  Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.


 • t.j. Dz.U. 2006 nr 89 poz. 625
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1504
  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczneObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708 ze zm. (18)
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

    - Dz.U. 2006 nr 158 poz. 1123
  Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

    - Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1217 ze zm. (7)
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych

    - Dz.U. 2007 nr 21 poz. 124
  Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności.
  Art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. a ustawy w/wym. wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

    - Dz.U. 2007 nr 52 poz. 343
  Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

    - Dz.U. 2007 nr 115 poz. 790
  Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

    - Dz.U. 2007 nr 130 poz. 905
  Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.
  (Obowiązuje od 2007-08-04, art. 24, art. 30, art. 45 i art. 46 wchodzą w życie z dniem 2008-01-01)

    - Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1112
  Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób

    - Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505 ze zm. (5)
  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

    - Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11
  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

    - Dz.U. 2009 nr 69 poz. 586
  Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

    - Dz.U. 2009 nr 165 poz. 1316
  Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

    - Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1664
  Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2010 nr 21 poz. 104
  Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530
  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

    - Dz.U. 2011 nr 94 poz. 551
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej
  Uwaga: patrz art. 48 i 49 w zakresie obowiązywania i wejścia w życie przepoisów ustawy

    - Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1208
  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 233 poz. 1381
  Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1392
  Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw


 • Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2005 nr 96 poz. 817
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1528
  Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

    - Dz.U. 2011 nr 99 poz. 573
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie


 • Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2003 nr 121 poz. 1138
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

 • Dz.U. 2006 nr 75 poz. 524
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2002 nr 204 poz. 1723
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 listopada 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 kwietnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali

 • Dz.U. 2006 nr 75 poz. 528
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 48 poz. 252
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej.

    - Dz.U. 2012 nr 82 poz. 471
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej


 • Dz.U. 2006 nr 73 poz. 514
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
  Data uchylenia: 2013-01-19

 • Dz.U. 2006 nr 73 poz. 515
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie

 • Dz.U. 2006 nr 62 poz. 439
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz, blacharz samochodowy, koszykarz-plecionkarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter kadłubów okrętowych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik pożarnictwa, technik technologii wyrobów skórzanych i złotnik-jubiler
  (Zostaje uchylone z dniem 2012-09-01)

 • Dz.U. 2006 nr 56 poz. 397
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2000 nr 27 poz. 344
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2000 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem technicznym i sanitarnym urządzenia i pomieszczenia, w których można wykonywać indywidualną praktykę, indywidualną specjalistyczną praktykę i grupową praktykę pielęgniarek i położnych
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 • Dz.U. 2006 nr 52 poz. 378
 • Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe

 • Dz.U. 2006 nr 50 poz. 360
 • Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2006 nr 42 poz. 283
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

 • Dz.U. 2006 nr 42 poz. 292
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią.

 • M.P. 2006 nr 19 poz. 210
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • Dz.U. 2006 nr 40 poz. 275
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

 • Dz.U. 2006 nr 31 poz. 216
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych

 • Dz.U. 2006 nr 32 poz. 223
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska

 • Dz.U. 2006 nr 30 poz. 208
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

 • Dz.U. 2006 nr 23 poz. 177
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania

 • Dz.U. 2006 nr 17 poz. 141
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2006 r. sygn. akt K 21/05

 • Dz.U. 2006 nr 12 poz. 63
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz o zmianie innych ustaw

 • Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2198
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1270
  Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa.


 • Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2199
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 99 poz. 913
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe

 • Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2200
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 99 poz. 912
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
  Dz. U. 2004 nr 175 poz. 1818
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych

 • Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2201
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 91 poz. 859
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe

 • Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 32 poz. 223
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska

    - Dz.U. 2007 nr 105 poz. 718
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska


 • Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2203
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

 • Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2227
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania

 • Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2256
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

 • Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2258 ze zm. (1)
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji

 • Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2170
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 91 poz. 858
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa
  Uchylone z dniem 2009-12-29

 • Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2171
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 98 poz. 898
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych

 • Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2172
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 49 poz. 414
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego

 • Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 80 poz. 725
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

 • Dz.U. 2005 nr 256 poz. 2149
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich

 • t.j. Dz.U. 2005 nr 255 poz. 2143
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt.

 • Dz.U. 2005 nr 251 poz. 2119
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych

 • Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2115
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

 • Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 1 poz. 8
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
  Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1067
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 240 poz. 1753
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

    - Dz.U. 2011 nr 276 poz. 1633
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.
  Uwaga: par. 1 pkt 4 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


 • Dz.U. 2005 nr 230 poz. 1959
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 28 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

 • Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1953
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych

 • t.j. Dz.U. 2005 nr 228 poz. 1947
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze
  Zostaje uchylone z dniem 2012-01-01
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 133 poz. 934
  Ustawa z dnia 24 maja 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

    - Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1217 ze zm. (7)
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych

    - Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1399
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

    - Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1834
  Ustawa z dnia z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2007 nr 21 poz. 125
  Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2007 nr 82 poz. 556
  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej

    - Dz.U. 2008 nr 138 poz. 865
  Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych

    - Dz.U. 2008 nr 154 poz. 958
  Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227
  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

    - Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505_
  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

    - Dz.U. 2009 nr 18 poz. 97
  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2010 nr 47 poz. 278
  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    - Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489 ze zm. (1)
  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.


 • Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1934
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1999 nr 13 poz. 121
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania
  Dz. U. 1998 nr 15 poz. 69
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną

 • Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1998 nr 45 poz. 280
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów

 • Dz.U. 2005 nr 218 poz. 1846
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 97 poz. 881
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 240 poz. 1741
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi


 • Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1866
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej

 • Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1769
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

 • Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1751
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych

 • Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1733
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2002 nr 240 poz. 2072
  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2005 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania

 • Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1734
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 października 2005 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 100 poz. 695
  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia


 • Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1666
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko

 • Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1667
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2005 r. w sprawie formularza listy kontrolnej

 • Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1674
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1948
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem

 • Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1654
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2002 nr 237 poz. 2013
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych

 • Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1632
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku

 • Dz.U. 2005 nr 194 poz. 1625
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2098
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie warunków stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych oraz sposobu wykonywania kontroli wewnętrznej nad przestrzeganiem tych warunków.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

 • Dz.U. 2005 nr 187 poz. 1571
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 35 poz. 191
  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne


 • Dz.U. 2005 nr 187 poz. 1572
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych

 • Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1494
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych

 • Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
  5) art. 30 ust. 2 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1464
  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zmianie niektórych innych ustaw


 • Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1497
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1499
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych

 • Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 ze zm. (2)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

 • Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1486
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2005 nr 178 poz. 1480
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225
  Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia


 • Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1462 ze zm. (6)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej

 • Dz.U. 2005 nr 172 poz. 1440
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2005 nr 174 poz. 1452
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 73 poz. 515
  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie

    - Dz.U. 2011 nr 88 poz. 496
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie


 • Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1419
 • Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

 • Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398 ze zm.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

 • Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1399
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
  UWAGA: art. 17 ust. 2 i 3, art. 25, art. 88 ust. 3, art. 106 ust. 2 zdanie trzecie, ust, 3 pkt 13, ust. 4 pkt 11 i ust. 5, art. 148 pkt 6 oraz art. 172 pkt 10 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


 • Dz.U. 2005 nr 163 poz. 1362 ze zm. (2) uchylony
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych

 • Dz.U. 2005 nr 163 poz. 1364
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1356
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

 • Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne

 • Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1297
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

 • Dz.U. 2005 nr 153 poz. 1281
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań higienicznych i zdrowotnych na statkach rybackich

 • Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1184
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1189
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

 • Dz.U. 2005 nr 139 poz. 1169
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

 • Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1145
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

 • Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1150
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie postępowania w razie wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji.

 • Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1110 ze zm. (3)
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1098
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu potwierdzania kwalifikacji kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt

 • Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1100
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest

 • Dz.U. 2005 nr 130 poz. 1085
 • Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2005 nr 117 poz. 986
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dz.U. 2005 nr 116 poz. 985
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1992 nr 74 poz. 366
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
  Dz. U. 1993 nr 16 poz. 77
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
  Dz. U. 1994 nr 26 poz. 95
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2115
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej


 • Dz.U. 2005 nr 110 poz. 926
 • Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

 • Dz.U. 2005 nr 109 poz. 925
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2005 r. sygn. akt K 23/04

 • t.j. Dz.U. 2005 nr 108 poz. 908
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 109 poz. 925
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2005 r. sygn. akt K 23/04

    - Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1462 ze zm. (6)
  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej

    - Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1486
  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1494
  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych

    - Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1497
  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2006 nr 17 poz. 141
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2006 r. sygn. akt K 21/05

    - Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708 ze zm. (18)
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

    - Dz.U. 2006 nr 104 poz. 711 ze zm. (4)
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

    - Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1400
  Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

    - Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410
  Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

    - Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1701
  Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

    - Dz.U. 2007 nr 52 poz. 343
  Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

    - Dz.U. 2007 nr 57 poz. 381
  Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

    - Dz.U. 2007 nr 99 poz. 661
  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2007 nr 123 poz. 845
  Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

    - Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1238 ze zm. (2)
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
  art. 11 pkt 2 lit. b i c wszedł w życie z dniem 25 grudnia 2007 r.

    - Dz.U. 2008 nr 37 poz. 214
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2008 r. sygn. akt K 30/07

    - Dz.U. 2008 nr 100 poz. 649
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2008 r. sygn. akt P 4/06

    - Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1015
  Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2008 nr 209 poz. 1320
  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  wykaz art. wchodzących w życie 1 stycznia 2009 r. patrz: art. 15 odesłanie do przepisów UE: rozp. Komisji (EWG) nr 2454/93, rozp. Rady (EWG) nr 2913/92, rozp. Rady (WE) nr 1798/2003

    - Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1411
  Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

    - Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1426
  Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

    - Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1461
  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

    - Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1462
  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

    - Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1573
  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - prawo o ruchu drogowym

    - Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1574
  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

    - Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11
  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

    - Dz.U. 2009 nr 18 poz. 97
  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 79 poz. 663
  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

    - Dz.U. 2009 nr 91 poz. 739
  Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

    - Dz.U. 2009 nr 92 poz. 753
  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie

    - Dz.U. 2009 nr 97 poz. 802
  Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 97 poz. 803
  Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym

    - Dz.U. 2009 nr 98 poz. 817
  Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych

    - Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1323
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej.

    - Dz.U. 2010 nr 40 poz. 230
  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

    - Dz.U. 2010 nr 43 poz. 246
  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

    - Dz.U. 2010 nr 122 poz. 827
  Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

    - Dz.U. 2010 nr 151 poz. 1013
  Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

    - Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1018
  Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
  Uwaga:art. 1 pkt 10 lit. d-i wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2011 r., art. 4 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2012 r.

    - Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228
  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

    - Dz.U. 2010 nr 219 poz. 1443
  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1466
  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1726
  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151
  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
  Uwagi: art. 125 pkt 9 wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2011 r., art. 110 wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2013 r.

    - Dz.U. 2011 nr 92 poz. 530
  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

    - Dz.U. 2011 nr 102 poz. 585
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
  Uwaga: art. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 4, art. 6 oraz art. 7 wchodzą w życie z dniem 18 maja 2011 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.

    - Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622
  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
  UWAGA: art. 36 pkt 3 i 4 wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2011 r.

    - Dz.U. 2011 nr 171 poz. 1016
  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników o płatników oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1195
  Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1210
  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240
  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

    - Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1241
  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

    - Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1321
  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  Uwaga: art. 1 pkt 9 w zakresie art. 64h oraz art. 5 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 18 października 2011 r.

    - Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367
  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

    - Dz.U. 2011 nr 244 poz. 1454
  Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1707
  Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

    - Dz.U. 2012 nr 19 poz. 113
  Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym
  Uwaga: art. 2 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2012 r.

    - Dz.U. 2012 nr 82 poz. 472
  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2012 nr 159 poz. 951
  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.


 • Dz.U. 2005 nr 100 poz. 835
 • Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

 • Dz.U. 2005 nr 100 poz. 836
 • Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

 • Dz.U. 2005 nr 96 poz. 817
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 1995 nr 8 poz. 38
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
  Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1130
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
  Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1704
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

 • Dz.U. 2005 nr 90 poz. 757
 • Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

 • Dz. U. 2005 nr 88 poz. 752
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych

 • Dz.U. 2005 nr 86 poz. 732 ze zm.
 • Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

 • Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
    ze zm.
    - Dz. U. 2008 nr 48 poz. 288
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki


 • Dz.U. 2005 nr 76 poz. 669
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu i trybu zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej oraz ustalania jego okoliczności i przyczyn.

 • Dz.U. 2005 nr 74 poz. 654
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dz.U 2005 Nr 73 poz. 645
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 21 poz. 180
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  Dz.U. 1996 nr 86 poz. 394
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  Obowiązuje do dnia 2011-03-03
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1772 Obowiazuje do dnia 2011-03-03
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy


 • Dz.U. 2005 nr 69 poz. 622
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1264
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy


 • Dz.U. 2005 nr 68 poz. 610
 • Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2005 r. sygn. akt SK 7/03

 • Dz.U. 2005 nr 66 poz. 574
 • Konwencja Nr 148 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, hałasem i wibracjami, przyjęta w Genewie dnia 20 czerwca 1977 r.

 • Dz.U. 2005 nr 64 poz. 564
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

 • Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 ze zm. (2)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 • Dz.U. 2005 nr 62 poz. 552
 • Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 158 poz. 1123
  Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne


 • Dz.U. 2005 nr 60 poz. 527
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa drobiowego

 • M.P. 2005 nr 16 poz. 275
 • Obwieszczenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • Dz.U. 2005 nr 43 poz. 420
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku

 • Dz.U. 2005 nr 39 poz. 372
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów.

 • Dz.U. 2005 nr 37 poz. 333
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku

 • Dz.U. 2005 nr 34 poz. 300
 • Konwencja Nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca służb medycyny pracy, przyjęta w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r.

 • t.j. Dz.U. 2005 nr 31 poz. 265
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 178 poz. 1480
  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw


 • Dz.U. 2005 nr 21 poz. 173
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2002 nr 145 poz. 1217
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 w sprawie rodzajów stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, szczegółowych warunków i trybu nadawania uprawnień dla osób, które mogą być zatrudnione na tych stanowiskach, oraz szczegółowych warunków i trybu nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej

 • Dz.U. 2005 nr 20 poz. 168
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2002 nr 111 poz. 969
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego

 • Dz.U. 2005 nr 20 poz. 169
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2002 nr 239 poz. 2033
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 131 poz. 912
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych.


 • Dz.U. 2005 nr 16 poz. 138
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 52 poz. 467
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe

 • Dz.U. 2005 nr 13 poz. 109
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji

 • Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1275
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych


 • Dz.U. 2005 nr 10 poz. 71 ze zm. (2)
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2005 nr 10 poz. 72
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

 • Dz.U. 2005 nr 4 poz. 20
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej.

 • Dz.U. 2005 nr 4 poz. 31
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów

 • Dz.U. 2005 nr 2 poz. 8
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego

 • Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2865
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1969 nr 20 poz. 150
  Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 16 czerwca 1969 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego.

 • Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2884
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
  Data uchylenia: 2013-01-19

 • Dz.U. 2004 nr 280 poz. 2771
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 1996 nr 121 poz. 571
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996 r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.
  Dz.U. 2003 nr 36 poz. 314
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1356
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy


 • Dz.U. 2004 nr 276 poz. 2738
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych

 • Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2703 ze zm. (4)
 • Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dz.U. 2004 nr 265 poz. 2644
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 106 poz. 728
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania


 • Dz.U. 2004 nr 260 poz. 2595
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych

 • Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2672
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2000 nr 51 poz. 612
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2000 w sprawie ustalenia wzoru statystycznej karty wypadku przy pracy oraz związanego z nią trybu postępowania.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.
  Data uchylenia: 2009-02-06

 • Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2577
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych

 • Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2553
 • Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

 • Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2440
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych

 • Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2407
 • Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2390 ze zm. (3)
 • Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki

 • Dz. U. 2004 nr 227 poz. 2298
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 182 poz. 1783
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

 • Dz. U. 2004 nr 222 poz. 2255
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe

 • Dz.U. 2004 nr 222 poz. 2256
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2004 r. w sprawie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej

 • Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 ze zm. (69)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 • Dz.U. 2004 nr 205 poz. 2098
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2004 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

 • Dz.U. 2004 nr 205 poz. 2102
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 153 poz. 1096
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt

    - Dz.U. 2009 nr 118 poz. 992
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt


 • t. j. Dz. U. 2004 nr 204 poz. 2087
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 ze zm. (2)
  Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

    - Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2258 ze zm. (1)
  Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji

    - Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1217 ze zm. (7)
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych

    - Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1700 ze zm. (2)
  Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

    - Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1832
  Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1834
  Ustawa z dnia z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2007 nr 21 poz. 124
  Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności.
  Art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. a ustawy w/wym. wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

    - Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 ze zm. (1)
  Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

    - Dz.U. 2007 nr 89 poz. 589
  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

    - Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1381
  Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2008 nr 157 poz. 976
  Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505 ze zm. (5)
  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

    - Dz.U. 2009 nr 18 poz. 97
  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw


 • t.j. Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2088
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym
    ze zm.
    - Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2703 ze zm. (4)
  Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw

    - Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1184
  Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1297
  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

    - Dz.U. 2005 nr 172 poz. 1440
  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1462 ze zm. (6)
  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej

    - Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1494
  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych

    - Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1497
  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1217 ze zm. (7)
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych

    - Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1218
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej

    - Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225
  Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

    - Dz.U. 2007 nr 99 poz. 661
  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw


 • Dz. U. 2004 nr 200 poz. 2047
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1990 nr 85 poz. 500
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym
  Dz. U. 2002 nr 127 poz. 1091
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym
  Dz. U. 1992 nr 1 poz. 1
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym
  Dz. U. 1998 nr 105 poz. 658
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1145
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

    - Dz.U. 2006 nr 107 poz. 724
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac


 • Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

 • Dz.U. 2004 nr 185 poz. 1914
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu potwierdzania kwalifikacji kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1098
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu potwierdzania kwalifikacji kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt


 • Dz.U. 2004 nr 185 poz. 1920
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1100
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest


 • Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 1996 nr 62 poz. 285
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

    - Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy


 • Dz.U. 2004 nr 178 poz. 1841
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

 • Dz. U. 2004 nr 175 poz. 1818
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych

 • Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1808 ze zm. (1)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

 • Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1773
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dz. U. 2004 nr 168 poz. 1762
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów.
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 39 poz. 372
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów.

    - Dz.U. 2006 nr 127 poz. 887
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych oraz zawierających je produktów

    - Dz.U. 2006 nr 159 poz. 1131
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych oraz zawierających je produktów

    - Dz.U. 2006 nr 239 poz. 1731
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych oraz zawierających je produktów

    - Dz.U. 2007 nr 1 poz. 1
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów

    - Dz.U. 2007 nr 116 poz. 806
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów. (wchodzi w życie z dniem 2007-09-30, z wyjątkiem § 1 pkt 2 i § 5-7 rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 2008-06-27)

    - Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1163
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów


 • Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1703
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych

 • Dz. U. 2004 nr 160 poz. 1669
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piwowarskiego i napojów gazowanych

 • t.j. Dz. U. 2004 nr 161 poz. 1689
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - PRAWO ATOMOWE. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe
    ze zm.
    - Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1808 ze zm. (1)
  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

    - Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2390 ze zm. (3)
  Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki

    - Dz.U. 2005 nr 163 poz. 1362 ze zm. (2) uchylony
  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych

    - Dz.U. 2006 nr 52 poz. 378
  Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe

    - Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708 ze zm. (18)
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

    - Dz.U. 2006 nr 133 poz. 935 ze zm. (1)
  Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej


 • Dz. U. 2004 nr 158 poz. 1655
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku
  Zostaje uchylone z dniem 2010-01-01
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 37 poz. 333
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku

    - Dz.U. 2005 nr 43 poz. 420
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku


 • Dz. U. 2004 nr 156 poz. 1636
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2004 w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa drobiowego
  Zostaje uchylone z dniem 2010-01-01
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 60 poz. 527
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa drobiowego


 • Dz.U. 2004 nr 153 poz. 1612
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji

 • Dz.U. 2004 nr 145 poz. 1544
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1215
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne


 • Dz.U. 2004 nr 144 poz. 1519
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

 • Dz. U. 2004 nr 138 poz. 1468
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 128 poz. 728
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.


 • Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1391
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione
    ze zm.
    - Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2553
  Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

    - Dz.U. 2005 nr 139 poz. 1169
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

    - Dz.U. 2005 nr 230 poz. 1959
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 28 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

    - Dz.U. 2006 nr 127 poz. 891
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

    - Dz.U. 2006 nr 135 poz. 956
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

    - Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1662
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

    - Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1009
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

    - Dz.U. 2008 nr 95 poz. 605
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

    - Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1398
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione


 • t.j. Dz. U. 2004 nr 125 poz. 1317
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 o służbie medycyny pracy
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 141 poz. 1011
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2006 r. sygn. akt K 30/04

    - Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1416
  Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy

    - Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570
  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

    - Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
  UWAGA: art. 17 ust. 2 i 3, art. 25, art. 88 ust. 3, art. 106 ust. 2 zdanie trzecie, ust, 3 pkt 13, ust. 4 pkt 11 i ust. 5, art. 148 pkt 6 oraz art. 172 pkt 10 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


 • Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1263 ze zm. (2)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową

 • Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1269
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 149 poz. 1082
  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 8 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy


 • Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1252 ze zm. (6)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
    ze zm.
    - Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 ze zm. (69)
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

    - Dz.U. 2009 nr 6 poz. 33 ze zm. (1)
  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  Art. 39 wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r., art. 1 pkt 75 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r., art. 1 pkt 49 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

    - Dz.U. 2011 nr 17 poz. 79
  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

    - Dz.U. 2011 nr 75 poz. 398
  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
  UWAGA: art. 2 pkt 1, art. 3 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3, pkt 5 i pkt 6, art. 4 pkt 1-12, pkt 13 lit. b i c, pkt 14-25, pkt 27, pkt 28, pkt 29 lit. a, pkt 30-33, pkt 34 lit. a, pkt 35-39, pkt 42-44 i pkt 46-50, art. 31 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


 • Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1256
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych
    ze zm.
    - Dz.U. 2004 nr 276 poz. 2738
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych


 • Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1259
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji

 • Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1242
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością zdrowotną żywności

 • Dz. U. 2004 nr 116 poz. 1210
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych

 • Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 • Dz. U. 2004 nr 108 poz. 1148
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1008
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy


 • Dz. U. 2004 nr 104 poz. 1096
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze

 • Dz. U. 2004 nr 104 poz. 1098
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 w sprawie przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności

 • Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1064
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym.

 • Dz.U. 2004 nr 103 poz. 1085
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dz.U. 2004 nr 104 poz. 1099
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych określających i koordynujących program monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka

 • Dz.U. 2004 nr 98 poz. 980
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których działalność związania z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia

 • Dz.U. 2004 nr 98 poz. 981
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności

 • Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 ze zm. (50)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 • Dz. U. 2004 nr 91 poz. 875
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

 • Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 102 poz. 586
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw.
  Uwaga: art. 1 pkt 33-35, art. 3 pkt 3 wchodzą w życie z dniem 19 listopada 2011 r.


 • Dz. U. 2004 nr 93 poz. 888
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane

 • Dz. U. 2004 nr 96 poz. 959 ze zm. (9)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

 • Dz.U. 2004 nr 92 poz. 879
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1497
  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2007 nr 99 poz. 661
  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1381
  Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 79 poz. 670
  Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców

    - Dz.U. 2010 nr 43 poz. 246
  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

    - Dz.U. 2011 nr 5 poz. 13
  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

    - Dz.U. 2011 nr 168 poz. 1005
  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym

    - Dz.U. 2011 nr 244 poz. 1454
  Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw


 • Dz.U. 2004 nr 94 poz. 915
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku

 • Dz.U. 2004 nr 96 poz. 959 ze zm. (9)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

 • Dz.U. 2004 nr 88 poz. 839
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej

 • Dz.U. 2004 nr 73 poz. 659
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 23 poz. 177
  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania

    - Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1071
  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania

    - Dz.U. 2010 nr 32 poz. 174
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania.


 • Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 1998 nr 138 poz. 895
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
    ze zm.
    - Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest


 • Dz. U. 2004 nr 66 poz. 604
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Wywiadu
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 101 poz. 676
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Wywiadu


 • Dz.U. 2004 nr 58 poz. 563
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonycj substancji dodatkowych

 • Dz.U. 2004 nr 53 poz. 530
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego

 • Dz. U. 2004 nr 52 poz. 522
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2004 w sprawie określenia wymagań higienicznych i zdrowotnych na statkach rybackich
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 153 poz. 1281
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań higienicznych i zdrowotnych na statkach rybackich


 • M.P. 2004 nr 13 poz. 217
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • Dz. U. 2004 nr 43 poz. 395
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych

 • Dz.U. 2004 nr 40 poz. 374
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2004 r. sygn. akt K 54/02

 • t.j. Dz.U. 2004 nr 39 poz. 353 ze zm. (16)
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dz. U. 2004 nr 34 poz. 293 ze zm. (1)
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych

 • Dz.U. 2004 nr 34 poz. 300
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dz. U. 2004 nr 31 poz. 273
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej

 • Dz. U. 2004 nr 29 poz. 257 ze zm. (3)
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym

 • Dz. U. 2004 nr 24 poz. 212
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite

 • Dz.U. 2004 nr 24 poz. 213
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

 • Dz.U. 2004 nr 24 poz. 215
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami
  Data uchylenia: 2013-01-19
    ze zm.
    - Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2884
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
  Data uchylenia: 2013-01-19

    - Dz.U. 2006 nr 73 poz. 514
  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
  Data uchylenia: 2013-01-19

    - Dz.U. 2009 nr 9 poz. 46
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania.
  Data uchylenia: 2013-01-19

    - Dz.U. 2011 nr 140 poz. 820
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
  Data uchylenia: 2013-01-19


 • Dz. U. 2004 nr 16 poz. 156
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

 • Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy

 • Dz. U. 2004 nr 6 poz. 41
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2004 nr 11 poz. 94 ze zm. (7)
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

 • Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu

 • Dz. U. 2004 nr 4 poz. 26
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w ogrodach zoologicznych

 • Dz. U. 2004 nr 39 poz. 353
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dz. U. 2003 nr 229 poz. 2275
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 o ogólnym bezpieczeństwie produktów
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 35 poz. 215
  Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

    - Dz.U. 2008 nr 157 poz. 976
  Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 18 poz. 97
  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 20 poz. 106
  Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322
  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

    - Dz.U. 2011 nr 102 poz. 586
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw.
  Uwaga: art. 1 pkt 33-35, art. 3 pkt 3 wchodzą w życie z dniem 19 listopada 2011 r.


 • Dz. U. 2003 nr 232 poz. 2343
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 251 poz. 2119
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych


 • Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2277
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski, ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim

 • Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2293
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia akt osobowych pracownika

 • Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181
 • Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 67 poz. 413
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

    - Dz.U. 2008 nr 126 poz. 813
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

    - Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1596
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

    - Dz.U. 2010 nr 65 poz. 411
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

    - Dz.U. 2011 nr 89 poz. 508
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

    - Dz.U. 2011 nr 124 poz. 702
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

    - Dz.U. 2011 nr 133 poz. 772
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach


 • Dz. U. 2003 nr 219 poz. 2155 ze zm. (1)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dz. U. 2003 nr 217 poz. 2141
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

 • t.j. Dz. U. 2004 nr 3 poz. 20
 • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
    ze zm.
    - Dz. U. 2004 nr 96 poz. 959 ze zm. (9)
  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

    - Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1252 ze zm. (6)
  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

    - Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 ze zm. (69)
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

    - Dz.U. 2005 nr 10 poz. 72
  Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

    - Dz.U. 2009 nr 20 poz. 106
  Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw


 • Dz. U. 2003 nr 213 poz. 2081 ze zm. (1)
 • Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2045
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek
  UWAGA: Par. 4 ust. 1 oraz par. 17 tracą moc z dniem 19 lipca 2013 r.
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 110 poz. 703
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek


 • Dz. U. 2003 nr 203 poz. 1966 ze zm. (5)
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 • Dz. U. 2003 nr 199 poz. 1936 ze zm. (5)
 • Ustawa z dnia 17 października 2003 o wykonywaniu prac podwodnych

 • Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1948
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem

 • Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1949
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej

 • t.j. Dz. U. 2003 nr 207 poz. 2016
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
    ze zm.
    - Dz. U. 2004 nr 6 poz. 41
  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881
  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

    - Dz. U. 2004 nr 93 poz. 888
  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane

    - Dz. U. 2004 nr 96 poz. 959 ze zm. (9)
  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

    - Dz.U. 2005 nr 163 poz. 1364
  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

    - Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1419
  Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

    - Dz.U. 2006 nr 12 poz. 63
  Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz o zmianie innych ustaw

    - Dz.U. 2006 nr 133 poz. 935 ze zm. (1)
  Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej


 • Dz. U. 2003 nr 194 poz. 1899
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych

 • Dz. U. 2003 nr 193 poz. 1890
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego

 • Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1876
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest.
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 200 poz. 1235
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest


 • Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1852
 • Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2003 nr 182 poz. 1783
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

 • Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1750
 • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

 • Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1740
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2003 w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1339
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy


 • Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy

 • Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1746
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 września 2003 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1720
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 168 poz. 1184
  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym


 • Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1704
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

 • Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1707
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2003 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej.
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 4 poz. 20
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej.

    - Dz.U. 2010 nr 171 poz. 1156
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej.

    - Dz.U. 2012 nr 13 poz. 72
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej


 • Dz. U. 2003 nr 173 poz. 1679
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych. (zawiera wzory znaków ostrzegawczych, które powinny być umieszczane na etykiecie lub bezpośrednio na opakowaniu substancji lub preparatu niebezpiecznego)
    ze zm.
    - Dz.U. 2004 nr 260 poz. 2595
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych


 • Dz. U. 2003 nr 171 poz. 1666
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych
    ze zm.
    - Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2440
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych

    - Dz.U. 2007 nr 174 poz. 1222
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu kwalifikacji substancji i preparatów chemicznych

    - Dz.U. 2009 nr 43 poz. 353
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych


 • Dz.U. 2003 nr 171 poz. 1662
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 • t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

    - Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

    - Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy


 • Dz. U. 2003 nr 166 poz. 1608 ze zm. (5)
 • Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
    ze zm.
    - Dz. U. 2004 nr 96 poz. 959 ze zm. (9)
  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

    - Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 ze zm. (50)
  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


 • Dz. U. 2003 nr 34 poz. 289
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwarzających owoce i warzywa

 • Dz. U. 2003 nr 163 poz. 1577
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 206 poz. 1202
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych


 • Dz.U. 2003 nr 161 poz. 1567
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne

 • Dz. U. 2003 nr 160 poz. 1560
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 103 poz. 593
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego


 • t.j. Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1504
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczneObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne
    ze zm.
    - Dz. U. 2003 nr 203 poz. 1966 ze zm. (5)
  Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

    - Dz. U. 2004 nr 29 poz. 257 ze zm. (3)
  Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym

    - Dz. U. 2004 nr 34 poz. 293 ze zm. (1)
  Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych

    - Dz. U. 2004 nr 91 poz. 875
  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

    - Dz. U. 2004 nr 96 poz. 959 ze zm. (9)
  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

    - Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1808 ze zm. (1)
  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

    - Dz.U. 2005 nr 62 poz. 552
  Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

    - Dz.U. 2005 nr 163 poz. 1362 ze zm. (2) uchylony
  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych

    - Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1462 ze zm. (6)
  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej

    - Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708 ze zm. (18)
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

    - Dz.U. 2006 nr 158 poz. 1123
  Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne


 • Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1321
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

 • Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1269
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych

 • Dz. U. 2003 nr 132 poz. 1228
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie szczegółowych wymagań dla zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego w zakresie poziomu hałasu emitowanego przez ten sprzęt

 • Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1184
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2003 r. o sprostowaniu błędów

 • Dz. U. 2003 nr 121 poz. 1138
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

 • Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

 • Dz. U. 2003 nr 117 poz. 1105
 • Konwencja Nr 176 dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach, przyjęta w Genewie dnia 22 czerwca 1995

 • Dz. U. 2003 nr 117 poz. 1106
 • Oświadczenie Rządowe z dnia 30 marca 2002 w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 176 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1995

 • Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1103
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 4 poz. 31
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów


 • Dz. U. 2003 nr 113 poz. 1065
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r.

 • Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1015
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej

 • Dz. U. 2003 nr 107 poz. 1004
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.(Data uchylenia: 2010-10-31)
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 121 poz. 836
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.
  (Data uchylenia: 2010-10-31)


 • Dz. U. 2003 nr 104 poz. 970
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1632
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku


 • Dz.U. 2003 nr 99 poz. 912
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
    ze zm.
    - Dz. U. 2004 nr 175 poz. 1818
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych


 • Dz.U. 2003 nr 99 poz. 913
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe

 • Dz.U. 2003 nr 99 poz. 920
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2003 r. o sprostowaniu błędu

 • Dz. U. 2003 nr 98 poz. 899
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów ze szkła kryształowego

 • Dz. U. 2003 nr 98 poz. 902
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego

 • Dz.U. 2003 nr 98 poz. 898
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2002 nr 1 poz. 3
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla prostych zbiorników ciśnieniowych podlegających ocenie zgodności.
  Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1946
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla prostych zbiorników ciśnieniowych podlegających ocenie zgodności.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych

 • Dz. U. 2003 nr 97 poz. 880
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać materialne miary długości

 • Dz.U. 2003 nr 97 poz. 881
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1943
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi.
  Dz.U. 2002 nr 20 poz. 200
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi

 • Dz.U. 2003 nr 97 poz. 885
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego

 • Dz.U. 2003 nr 91 poz. 858
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1391
  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla maszyn i elementów bezpieczeństwa podlegających ocenie zgodności, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania tych maszyn i elementów bezpieczeństwa.
  Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1945
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla maszyn i elementów bezpieczeństwa podlegających ocenie zgodności, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania tych maszyn i elementów bezpieczeństwa.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa

 • Dz.U. 2003 nr 91 poz. 859
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2002 nr 14 poz. 129
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń spalających paliwa gazowe podlegających ocenie zgodności.
  Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1948
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń spalających paliwa gazowe podlegających ocenie zgodności.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe

 • Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
    ze zm.
    - Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1184
  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2003 r. o sprostowaniu błędów

    - Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1189
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci


 • Dz.U. 2003 nr 88 poz. 810
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej
    ze zm.
    - Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1015
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej


 • Dz.U. 2003 nr 83 poz. 760
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową
    ze zm.
    - Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1750
  Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

    - Dz.U. 2005 nr 130 poz. 1085
  Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1278
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2010 nr 113 poz. 745
  Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw.

    - Dz.U. 2011 nr 22 poz. 114
  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw


 • Dz.U. 2003 nr 80 poz. 725
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2002 nr 4 poz. 37
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej.
  Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1947
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

 • Dz. U. 2003 nr 72 poz. 655
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2002 nr 92 poz. 818
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 w sprawie nabywania, przechowywania i używania środków strzałowych w zakładach górniczych
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych

 • Dz.U. 2003 nr 67 poz. 628
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 53 poz. 321
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji


 • Dz. U. 2003 nr 65 poz. 601
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach żelaza.
  (Data uchylenia: 2010-11-10

 • Dz. U. 2003 nr 65 poz. 602
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych

 • Dz. U. 2003 nr 65 poz. 603
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

 • Dz.U. 2003 nr 62 poz. 566
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz wykazu chorób będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej
    ze zm.
    - Dz.U. 2009 nr 93 poz. 765
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz wykazu chorób będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej


 • M. P. 2003 nr 16 poz. 253
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 marca 2003 w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • Dz. U. 2003 nr 52 poz. 452
 • Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

 • Dz.U. 2003 nr 52 poz. 467
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne

 • Dz. U. 2003 nr 50 poz. 426
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

 • Dz.U. 2003 nr 50 poz. 437
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych danych wymaganych w dokumentacji przedstawianej przez zgłaszającego substancję nową, niezbędnych do oceny ryzyka stwarzanego przez taką substancję dla zdrowia człowieka i środowiska
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 160 poz. 1140
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych danych wymaganych w dokumentacji przedstawianej przez zgłaszającego substancję nową, niezbędnych do oceny ryzyka stwarzanego przez taką substancję dla zdrowia człowieka i środowiska


 • Dz.U. 2003 nr 49 poz. 414
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1944
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania sprzętu elektrycznego.
  Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1276
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania sprzętu elektrycznego.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego

 • Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

 • Dz. U. 2003 nr 47 poz. 406
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2003 o sprostowaniu błędów

 • Dz.U. 2003 nr 38 poz. 333
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. o sprostowaniu błędów

 • Dz. U. 2003 nr 37 poz. 328
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2003 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania

 • Dz.U. 2003 nr 37 poz. 327
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie warunków napromieniania środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności, które mogą być poddane działaniu promieniowania jonizującego, ich wykazów, maksymalnych dawek napromieniania oraz wymagań w zakresie znakowania i wprowadzania do obrotu
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1049
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków napromieniania środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności, które mogą być poddane działaniu promieniowania jonizującego, ich wykazów, maksymalnych dawek napromieniania oraz wymagań w zakresie znakowania i wprowadzania do obrotu


 • Dz.U. 2003 nr 36 poz. 314
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

 • Dz. U. 2003 nr 33 poz. 270
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 • Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
    ze zm.
    - Dz.U. 2004 nr 34 poz. 300
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

    - Dz.U. 2004 nr 103 poz. 1085
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

    - Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1773
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

    - Dz.U. 2007 nr 90 poz. 604
  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 10 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

    - Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1393
  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 15 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

    - Dz.U. 2009 nr 75 poz. 639
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

    - Dz.U. 2011 nr 47 poz. 242
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

    - Dz.U. 2011 nr 104 poz. 607
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

    - Dz.U. 2012 nr 92 poz. 525
  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

    - Dz.U. 2012 nr 170 poz. 997
  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia


 • Dz. U. 2003 nr 28 poz. 240
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu

 • Dz.U. 2003 nr 21 poz. 179
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności

 • Dz.U. 2003 nr 21 poz. 180
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

 • Dz.U. 2003 nr 21 poz. 182
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań higienicznych i sanitarnych obowiązujących w handlu obwoźnym środkami spożywczymi oraz wykazu artykułów, które nie mogą być wprowadzane do obrotu w handlu obwoźnym

 • Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
    ze zm.
    - Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1130
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

    - Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1408
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

    - Dz.U. 2011 nr 161 poz. 968
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach


 • Dz.U. 2003 nr 6 poz. 76
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością zdrowotną żywności
    ze zm.
    - Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1242
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością zdrowotną żywności


 • Dz.U. 2003 nr 1 poz. 8
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

 • Dz. U. 2002 nr 238 poz. 2023
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 grudnia 2002 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu oznakowania aparatury

 • Dz. U. 2002 nr 239 poz. 2029
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego

 • Dz. U. 2002 nr 239 poz. 2030
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych

 • Dz. U. 2002 nr 239 poz. 2032
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących sprzętu dozymetrycznego.

 • Dz. U. 2002 nr 239 poz. 2033
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

 • Dz. U. 2002 nr 240 poz. 2072
 • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania

 • Dz. U. 2002 nr 241 poz. 2073
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2002 r. o świadczeniu usług ratownictwa medycznego
    ze zm.
    - Dz.U. 2003 nr 99 poz. 920
  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2003 r. o sprostowaniu błędu

    - Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 ze zm. (69)
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

    - Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410
  Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.


 • Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2060
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie o ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim.

 • Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2098
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie warunków stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych oraz sposobu wykonywania kontroli wewnętrznej nad przestrzeganiem tych warunków.

 • Dz. U. 2002 nr 236 poz. 1986
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych

 • Dz. U. 2002 nr 236 poz. 1992
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 145 poz. 909
  Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia


 • Dz. U. 2002 nr 237 poz. 2011
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 187 poz. 1572
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych

    - Dz.U. 2010 nr 137 poz. 917
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych.


 • Dz. U. 2002 nr 237 poz. 2013
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych

 • Dz. U. 2002 nr 237 poz. 2015
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 85 poz. 482
  Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania


 • Dz. U. 2002 nr 234 poz. 1974
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 77 poz. 439
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania


 • Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1943
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi.

 • Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1944
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania sprzętu elektrycznego.

 • Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1945
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla maszyn i elementów bezpieczeństwa podlegających ocenie zgodności, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania tych maszyn i elementów bezpieczeństwa.

 • Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1947
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej.

 • Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1948
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń spalających paliwa gazowe podlegających ocenie zgodności.

 • Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1946
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla prostych zbiorników ciśnieniowych podlegających ocenie zgodności.

 • Dz. U. 2002 nr 220 poz. 1850
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów

 • Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1851
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności.
    ze zm.
    - Dz.U. 2004 nr 98 poz. 981
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności

    - Dz.U. 2006 nr 127 poz. 883
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności

    - Dz.U. 2009 nr 71 poz. 610
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności


 • Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1856
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych.
    ze zm.
    - Dz.U. 2004 nr 58 poz. 563
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonycj substancji dodatkowych

    - Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1703
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych

    - Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2577
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych

    - Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1499
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych

    - Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1751
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych

    - Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1953
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych

    - Dz.U. 2006 nr 194 poz. 1435
  Rozporządzenie ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych


 • Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1769
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

    - Dz.U. 2007 nr 161 poz. 1142
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

    - Dz.U. 2009 nr 105 poz. 873
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

    - Dz.U. 2010 nr 141 poz. 950
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

    - Dz.U. 2011 nr 274 poz. 1621
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.


 • Dz. U. 2002 nr 219 poz. 1841
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie czasu pracy i wypoczynku członków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego

 • Dz. U. 2002 nr 214 poz. 1808
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 1996 nr 62 poz. 291
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej, oraz osób nie mających 15 lat, które ukończyły szkołę podstawową.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum

  Obowiązuje do dnia 2018-09-01


 • Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1812
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

 • Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1753 (Data uchylenia: 2007-08-07)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych.

 • Dz. U. 2002 nr 204 poz. 1723
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 listopada 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali

 • Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1720
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679 ze zm. (4)
 • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 • Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1692
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.
    ze zm.
    - Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1720
  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2002 r. o sprostowaniu błędu.

    - Dz.U. 2006 nr 42 poz. 283
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

    - Dz.U. 2007 nr 117 poz. 812
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

    - Dz.U. 2007 nr 195 poz. 1408
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

    - Dz. U. 2008 nr 73 poz. 436
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

    - Dz.U. 2009 nr 43 poz. 350
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

    - Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1783
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

    - Dz.U. 2010 nr 50 poz. 304
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

    - Dz.U. 2012 nr 55 poz. 285
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków


 • Dz. U. 2002 nr 199 poz. 1671
 • Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
    ze zm.
    - Dz. U. 2004 nr 96 poz. 959 ze zm. (9)
  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

    - Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1808 ze zm. (1)
  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

    - Dz.U. 2005 nr 90 poz. 757
  Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1184
  Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1834
  Ustawa z dnia z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1238 ze zm. (2)
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
  art. 11 pkt 2 lit. b i c wszedł w życie z dniem 25 grudnia 2007 r.

    - Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1381
  Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622
  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
  UWAGA: art. 36 pkt 3 i 4 wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2011 r.

    - Dz.U. 2011 nr 171 poz. 1016
  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników o płatników oraz niektórych innych ustaw


 • Dz. U. 2002 nr 199 poz. 1673 (akt posiada tekst jedn.)
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  ze zm. (16)

 • Dz.U. 2002 nr 196 poz. 1660
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2002 r. sygn. akt K. 37/01

 • Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
    ze zm.
    - Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy


 • Dz.U. 2002 nr 175 poz. 1433
 • Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych.

 • Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386
 • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji
    ze zm.
    - Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2703 ze zm. (4)
  Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw

    - Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1110 ze zm. (3)
  Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1217 ze zm. (7)
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych

    - Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505 ze zm. (5)
  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej


 • Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

 • t.j. Dz. U. 2002 nr 147 poz. 1229
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
    ze zm.
    - Dz. U. 2003 nr 52 poz. 452
  Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

    - Dz. U. 2004 nr 96 poz. 959 ze zm. (9)
  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

    - Dz.U. 2005 nr 100 poz. 835
  Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

    - Dz.U. 2005 nr 100 poz. 836
  Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

    - Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410
  Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

    - Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590
  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

    - Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1015
  Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 11 poz. 59
  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw


 • Dz. U. 2002 nr 145 poz. 1217
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 w sprawie rodzajów stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, szczegółowych warunków i trybu nadawania uprawnień dla osób, które mogą być zatrudnione na tych stanowiskach, oraz szczegółowych warunków i trybu nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

 • Dz.U. 2002 nr 142 poz. 1187
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych.

 • Dz.U. 2002 nr 142 poz. 1194
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne.

 • Dz.U. 2002 nr 140 poz. 1171
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego.
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 2 poz. 8
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego


 • Dz. U. 2002 nr 139 poz. 1169
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 124 poz. 863
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych

    - Dz.U. 2010 nr 126 poz. 855
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.


 • Dz. U. 2002 nr 139 poz. 1170
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. o sprostowaniu błędu

 • Dz.U. 2002 nr 138 poz. 1161 (Data uchylenia: 2007-08-07)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych.

 • Dz.U. 2002 nr 137 poz. 1153
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia
    ze zm.
    - Dz.U. 2004 nr 98 poz. 980
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których działalność związania z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia


 • Dz.U. 2002 nr 137 poz. 1156
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej.

 • Dz.U. 2002 nr 135 poz. 1145 ze zm. (1)
 • Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw.

 • Dz.U. 2002 nr 135 poz. 1146 ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1130
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 • Dz. U. 2002 nr 132 poz. 1115
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach.
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 116 poz. 740
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2008 r. sygn. akt P 23/07.


 • Dz. U. 2002 nr 132 poz. 1121
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 112 poz. 663
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób


 • Dz. U. 2002 nr 127 poz. 1091
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym

 • Dz. U. 2002 nr 127 poz. 1092
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom

 • Dz. U. 2002 nr 120 poz. 1021
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
    ze zm.
    - Dz. U. 2003 nr 28 poz. 240
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu


 • Dz. U. 2002 nr 111 poz. 969
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego
    ze zm.
    - Dz.U. 2003 nr 38 poz. 333
  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. o sprostowaniu błędów


 • Dz. U. 2002 nr 109 poz. 961
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi
    ze zm.
    - Dz.U. 2004 nr 24 poz. 213
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

    - Dz.U. 2007 nr 106 poz. 726
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi


 • Dz. U. 2002 nr 109 poz. 962
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite
    ze zm.
    - Dz. U. 2004 nr 24 poz. 212
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite


 • Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
    ze zm.
    - Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia


 • Dz. U. 2002 nr 99 poz. 896
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych
    ze zm.
    - Dz. U. 2005 nr 88 poz. 752
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych


 • Dz. U. 2002 nr 97 poz. 875
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu cukierniczego
    ze zm.
    - Dz. U. 2002 nr 139 poz. 1170
  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. o sprostowaniu błędu


 • Dz. U. 2002 nr 96 poz. 858
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe
    ze zm.
    - Dz. U. 2004 nr 222 poz. 2255
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe

    - Dz.U. 2007 nr 106 poz. 725
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe


 • Dz. U. 2002 nr 91 poz. 811
 • Rozporządzenie Minista Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Dz. U. 2002 nr 92 poz. 818
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 w sprawie nabywania, przechowywania i używania środków strzałowych w zakładach górniczych

 • Dz. U. 2002 nr 81 poz. 735
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 07 czerwca 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych

 • Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
    ze zm.
    - Dz. U. 2003 nr 33 poz. 270
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

    - Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

    - Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

    - Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1514
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

    - Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Uwagi: par. 1 pkt 33 wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2009 r.

    - Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

    - Dz.U. 2012 nr 220 poz. 1289
  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie


 • Dz. U. 2002 nr 74 poz. 676 ze zm. (30)
 • Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

 • Dz. U. 2002 nr 70 poz. 650
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym
    ze zm.
    - Dz. U. 2003 nr 65 poz. 603
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym


 • Dz. U. 2002 nr 63 poz. 572
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących

 • Dz.U. 2002 nr 58 poz. 535
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 30 poz. 208
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.


 • Dz. U. 2002 nr 37 poz. 341
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1866
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej


 • Dz. U. 2002 nr 34 poz. 316
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2002 w sprawie wzoru zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej w zakresie przewozu ładunków statkami żeglugi śródlądowej

 • Dz. U. 2002 nr 24 poz. 248
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji szkła i wyrobów ze szkła

 • Dz.U. 2002 nr 20 poz. 200
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi.
    ze zm.
    - Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1943
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi.


 • Dz. U. 2002 nr 19 poz. 192
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych.

 • Dz.U. 2002 nr 17 poz. 161
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w związku z wypadkami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych.

 • Dz. U. 2002 nr 15 poz. 144
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2002 w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego okres i wysokość pobieranego przez posłów lub senatorów uposażenia, dodatków do tego uposażenia i składek od tych świadczeń, składu zespołu powypadkowego badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy sprawowaniu mandatu posła lub senatora oraz zakresu zadań Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu w stosunku do posłów i senatorów poszkodowanych w takim wypadku

 • Dz.U. 2002 nr 14 poz. 129
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń spalających paliwa gazowe podlegających ocenie zgodności.
    ze zm.
    - Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1948
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń spalających paliwa gazowe podlegających ocenie zgodności.


 • Dz.U. 2002 nr 10 poz. 101
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

 • Dz. U. 2002 nr 4 poz. 43
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki

 • Dz.U. 2002 nr 4 poz. 37
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej.
    ze zm.
    - Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1947
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej.


 • Dz.U. 2002 nr 1 poz. 3
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla prostych zbiorników ciśnieniowych podlegających ocenie zgodności.
    ze zm.
    - Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1946
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla prostych zbiorników ciśnieniowych podlegających ocenie zgodności.


 • Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1800 ze zm. (4)
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1805
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

 • Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

 • Dz. U. 2001 nr 135 poz. 1524
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2001 zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych zawodów filmowych

 • Dz. U. 2001 nr 131 poz. 1462
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych
    ze zm.
    - Dz. U. 2003 nr 65 poz. 602
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych

    - Dz.U. 2006 nr 230 poz. 1678
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych


 • Dz. U. 2001 nr 92 poz. 1024
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wyprawianiu skór surowych

 • t.j. Dz. U. 2001 nr 124 poz. 1362
 • Ustawa z dnia 6 marca 1981 o Państwowej Inspekcji Pracy. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.
    ze zm.
    - Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1405 ze zm. (4)
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1800 ze zm. (4)
  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

    - t. j. Dz. U. 2004 nr 204 poz. 2087
  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności

    - Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1808 ze zm. (1)
  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

    - Dz.U. 2005 nr 64 poz. 564
  Ustawa z dnia 16 lutego 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

    - Dz.U. 2005 nr 110 poz. 926
  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

    - Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1399
  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych


 • Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1268
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 256 poz. 2149
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich


 • Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1204
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie ziemniaków

 • Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1202
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach żelaza.
  (Data uchylenia: 2010-11-10
    ze zm.
    - Dz. U. 2003 nr 65 poz. 601
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach żelaza.
  (Data uchylenia: 2010-11-10


 • Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

 • Dz.U. 2001 nr 114 poz. 1223
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

 • Dz. U. 2001 nr 113 poz. 1211
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 60 poz. 371
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych


 • Dz. U. 2001 nr 106 poz. 1163
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2001 w sprawie zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

 • Dz. U. 2001 nr 125, poz. 1371
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ze zm. (17)

 • Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1367 uchylony
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o zmianie innych ustaw.

 • Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1408
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
    ze zm.
    - Dz.U. 2003 nr 171 poz. 1662
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością

    - Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1808 ze zm. (1)
  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

    - Dz.U. 2005 nr 178 poz. 1480
  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw


 • Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1405 ze zm. (4)
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2001 nr 99 poz. 1075
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 • Dz.U. 2001 nr 111 poz. 1194 ze zm. (5)
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

 • Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 ze zm. (14)
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1207
 • Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

 • Dz. U. 2001 nr 79 poz. 849
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
    ze zm.
    - Dz. U. 2003 nr 50 poz. 426
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych


 • Dz. U. 2001 nr 77 poz. 827
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 lipca 200 1 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe

 • Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1276
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania sprzętu elektrycznego.
    ze zm.
    - Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1944
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania sprzętu elektrycznego.


 • Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1391
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla maszyn i elementów bezpieczeństwa podlegających ocenie zgodności, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania tych maszyn i elementów bezpieczeństwa.
    ze zm.
    - Dz.U. 2002 nr 231 poz. 1945
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla maszyn i elementów bezpieczeństwa podlegających ocenie zgodności, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania tych maszyn i elementów bezpieczeństwa.


 • t.j. Dz. U. 2001 nr 79 poz. 854 ze zm. (22)
 • Ustawa z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych

 • Dz. U. 2001 nr 73 poz. 770
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 maja 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1065
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających


 • Dz. U. 2001 nr 64 poz. 651
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 maja 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji masy celulozowej, papieru i wyrobów z papieru

 • Dz.U. 2001 nr 63 poz. 634
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia

 • Dz.U. 2001 nr 52 poz. 538
 • Ustawa z dnia 25 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

 • Dz. U. 2001 nr 37 poz. 451
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

 • Dz.U. 2001 nr 20 poz. 244
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

 • Dz. U. 2001 nr 16 poz. 184
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu
    ze zm.
    - Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1746
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 września 2003 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

    - Dz.U. 2005 nr 74 poz. 654
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu


 • Dz.U. 2001 nr 28 poz. 301
 • Ustawa z dnia 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

 • Dz. U. 2001 nr 11 poz. 84
 • Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych
    ze zm.
    - Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 ze zm. (14)
  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

    - Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1367 uchylony
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o zmianie innych ustaw.

    - Dz.U. 2002 nr 135 poz. 1145 ze zm. (1)
  Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw.

    - Dz.U. 2002 nr 142 poz. 1187
  Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych.

    - Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1852
  Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2004 nr 11 poz. 94 ze zm. (7)
  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

    - Dz. U. 2004 nr 96 poz. 959 ze zm. (9)
  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

    - Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1263 ze zm. (2)
  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową

    - Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 ze zm. (2)
  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

    - Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225
  Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

    - Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1238 ze zm. (2)
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
  art. 11 pkt 2 lit. b i c wszedł w życie z dniem 25 grudnia 2007 r.

    - Dz.U. 2008 nr 157 poz. 976
  Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505_
  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

    - Dz.U. 2009 nr 20 poz. 106
  Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw


 • Dz.U. 2001 nr 11 poz. 84
 • Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych.
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1238 ze zm. (2)
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
  art. 11 pkt 2 lit. b i c wszedł w życie z dniem 25 grudnia 2007 r.


 • Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1268 ze zm. (25)
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym
    ze zm.
    - Dz. U. 2002 nr 74 poz. 676 ze zm. (30)
  Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

    - Dz. U. 2004 nr 96 poz. 959 ze zm. (9)
  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

    - Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708 ze zm. (18)
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

    - Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1217 ze zm. (7)
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych

    - Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1832
  Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505_
  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

    - Dz.U. 2009 nr 98 poz. 817
  Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych

    - Dz.U. 2009 nr 98 poz. 818
  Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym

    - Dz.U. 2010 nr 47 poz. 278
  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    - Dz.U. 2011 nr 132 poz. 766
  Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw.
  UWAGA: art. 1 pkt 11, pkt 21, pkt 29 lit. a, pkt 30, pkt 41, pkt 46 i pkt 50-53 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


 • Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1161
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

 • Dz. U. 2000 nr 109 poz. 1156 (Uchylony)
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 o bezpieczeństwie morskim

 • Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1127
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

 • Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1067
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.
    ze zm.
    - Dz.U. 2003 nr 1 poz. 8
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie


 • Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

 • Dz. U. 2000 nr 79 poz. 897
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej

 • Dz. U. 2000 nr 60 poz. 699
 • Ustawa z dnia 8 czerwca 2000 r. o ratyfikacji Konwencji nr 176 dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 22 czerwca 1995 r.

 • Dz. U. 2000 nr 51 poz. 612
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2000 w sprawie ustalenia wzoru statystycznej karty wypadku przy pracy oraz związanego z nią trybu postępowania.

 • Dz. U. 2000 nr 51 poz. 610
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 maja 2000 w sprawie wykonywania niektórych zawodów filmowych
    ze zm.
    - Dz. U. 2001 nr 135 poz. 1524
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2001 zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych zawodów filmowych


 • Dz. U. 2000 nr 40 poz. 469
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach.

 • Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

 • Dz. U. 2000 nr 36 poz. 409
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna

 • Dz. U. 2000 nr 29 poz. 366
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych

 • Dz. U. 2000 nr 27 poz. 344
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2000 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem technicznym i sanitarnym urządzenia i pomieszczenia, w których można wykonywać indywidualną praktykę, indywidualną specjalistyczną praktykę i grupową praktykę pielęgniarek i położnych

 • Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych
    ze zm.
    - Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

    - Dz.U. 2009 nr 56 poz. 462
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych


 • Dz.U. 2000 nr 19 poz. 239 ze zm. (6)
 • Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dz. U. 2000 nr 15 poz. 189
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i przetwarzaniu miedzi

 • Dz. U. 2000 nr 3 poz. 36
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali

 • Dz. U. 2000 nr 3 poz. 37
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali

 • Dz. U. 2000 nr 3 poz. 38
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i przetwarzaniu cynku oraz ołowiu

 • Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1152
 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

 • Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
  Zostaje uchylone z dniem 2013-10-24

 • Dz. U. 1999 nr 75 poz. 846
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych
    ze zm.
    - Dz. U. 2000 nr 29 poz. 366
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych

    - Dz. U. 2004 nr 43 poz. 395
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych


 • Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
    ze zm.
    - Dz.U. 2009 nr 205 poz. 1584
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych


 • Dz.U. 1999 nr 51 poz. 524
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

 • Dz. U. 1999 nr 25 poz. 226
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 marca 1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa

 • Dz. U. 1999 nr 25 poz. 225
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 marca 1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji cukru

 • Dz. U. 1999 nr 13 poz. 121
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania

 • Dz. U. 1998 nr 159 poz. 1057
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

 • Dz. U. 1998 nr 148 poz. 973
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

 • Dz. U. 1998 nr 138 poz. 897
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 października 1998 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie mleka i jego pochodnych

 • Dz. U. 1998 nr 113 poz. 717
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 1998 nr 113 poz. 717 ze zm.
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw.

 • Dz.U. 1998 nr 114 poz. 738
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

 • Dz.U. 1998 nr 138 poz. 895
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

 • Dz. U. 1998 nr 105 poz. 658
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym

 • Dz. U. 1998 nr 115 poz. 744
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy
    ze zm.
    - Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy

    - Dz.U. 2006 nr 215 poz. 1582
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy


 • Dz.U. 1998 nr 106 poz. 668 ze zm. (32)
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.

 • Dz.U. 1998 nr 55 poz. 357
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego udszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

 • Dz. U. 1998 nr 45 poz. 280
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów

 • Dz. U. 1998 nr 37 poz. 209
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998 w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych (uchylone od dnia 2007-08-02)

 • t.j. Dz. U. 1998 nr 90 poz. 575
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  ze zm.

 • Dz. U. 1998 nr 15 poz. 69
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania
    ze zm.
    - Dz. U. 1999 nr 13 poz. 121
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania


 • Dz. U. 1998 nr 12 poz. 51
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 stycznia 1998 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie

 • t.j. Dz. U. 1998 nr 21 poz. 94
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 - KODEKS PRACY
    ze zm.
    - Dz.U. 1998 nr 106 poz. 668 ze zm. (32)
  Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.

    - Dz.U. 1998 nr 113 poz. 717 ze zm.
  Ustawa z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw.

    - Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1152
  Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

    - Dz.U. 2000 nr 19 poz. 239 ze zm. (6)
  Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

    - Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1127
  Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

    - Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1268 ze zm. (25)
  Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw.

    - Dz.U. 2001 nr 11 poz. 84
  Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych.

    - Dz.U. 2001 nr 28 poz. 301
  Ustawa z dnia 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

    - Dz.U. 2001 nr 52 poz. 538
  Ustawa z dnia 25 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

    - Dz.U. 2001 nr 99 poz. 1075
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

    - Dz.U. 2001 nr 111 poz. 1194 ze zm. (5)
  Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

    - Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1405 ze zm. (4)
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1805
  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

    - Dz. U. 2002 nr 74 poz. 676 ze zm. (30)
  Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

    - Dz.U. 2002 nr 135 poz. 1146 ze zm.
  Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

    - Dz.U. 2002 nr 196 poz. 1660
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2002 r. sygn. akt K. 37/01

    - Dz. U. 2002 nr 199 poz. 1673 (akt posiada tekst jedn.)
  Ustawa z dnia 30 października 2002 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  ze zm. (16)

    - Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679 ze zm. (4)
  Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

    - Dz. U. 2003 nr 166 poz. 1608 ze zm. (5)
  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

    - Dz. U. 2003 nr 213 poz. 2081 ze zm. (1)
  Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2004 nr 40 poz. 374
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2004 r. sygn. akt K 54/02

    - Dz. U. 2004 nr 96 poz. 959 ze zm. (9)
  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

    - Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 ze zm. (50)
  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

    - Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1252 ze zm. (6)
  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

    - Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2407
  Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2005 nr 10 poz. 71 ze zm. (2)
  Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2005 nr 68 poz. 610
  Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2005 r. sygn. akt SK 7/03

    - Dz.U. 2005 nr 86 poz. 732 ze zm.
  Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

    - Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398 ze zm.
  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

    - Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708 ze zm. (18)
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

    - Dz.U. 2006 nr 104 poz. 711 ze zm. (4)
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

    - Dz.U. 2006 nr 133 poz. 935 ze zm. (1)
  Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

    - Dz.U. 2006 nr 217 poz. 1587
  USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

    - Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1615
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

    - Dz.U. 2007 nr 64 poz. 426
  Ustawa z dnia 2 marca 2007 r.o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy - Kodeks pracy

    - Dz.U. 2007 nr 89 poz. 589
  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

    - Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1239
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2004 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

    - Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1288
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2008 nr 93 poz. 586
  Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. zmieniająca ustawę - Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z dnia 30 maja 2008 r.)

    - Dz.U. 2008 nr 116 poz. 740
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2008 r. sygn. akt P 23/07.

    - Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1460
  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

    - Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1654
  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o mianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 6 poz. 33 ze zm. (1)
  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  Art. 39 wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r., art. 1 pkt 75 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r., art. 1 pkt 49 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

    - Dz.U. 2009 nr 56 poz. 458 ze zm. (3)
  Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 58 poz. 485
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2009 r. sygn. akt K 28/08

    - Dz.U. 2009 nr 98 poz. 817
  Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych

    - Dz.U. 2009 nr 99 poz. 825
  Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 115 poz. 958
  Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

    - Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1241
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

    - Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1704
  Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

    - Dz.U. 2010 nr 105 poz. 655
  Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

    - Dz.U. 2010 nr 135 poz. 912
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2010 r. sygn. akt P 4/10

    - Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228
  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

    - Dz.U. 2010 nr 224 poz. 1459
  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1655
  Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

    - Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1700
  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

    - Dz.U. 2011 nr 36 poz. 181
  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

    - Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322
  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

    - Dz.U. 2011 nr 80 poz. 432
  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe
  art. 63 wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2011 r.

    - Dz.U. 2011 nr 144 poz. 855
  Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

    - Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  UWAGA: art. 77 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., art. 241 wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 2011 r.

    - Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1378
  Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.
  art. 4 pkt 1 - 6, art. 5 pkt 2, art. 7 pkt 2, art. 23 wchodzą w życie 1 stycznia 2013 r.

    - Dz.U. 2012 nr 150 poz. 908
  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

    - Dz.U. 2012 nr 173 poz. 1110
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. sygn. akt K 27/11


 • Dz. U. 1997 nr 145 poz. 979
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1997 w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków oraz zakresu ich obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu.

 • Dz. U. 1997 nr 154 poz. 1012
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 1997 w sprawie zakresu stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych lub w zakładach poprawczych

 • Dz.U. 1997 nr 132 poz. 877
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.
    ze zm.
    - Dz.U. 2009 nr 108 poz. 907
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie


 • Dz. U. z 1997 nr 120 poz. 768
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania
    ze zm.
    - Dz. U. 2003 nr 37 poz. 328
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2003 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania


 • Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
    ze zm.
    - Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

    - Dz.U. 2005 nr 117 poz. 986
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy


 • Dz. U. 1997 nr 101 poz. 628
 • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

 • Dz. U. 1997 nr 76 poz. 479
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 czerwca 1997 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego
    ze zm.
    - Dz.U. 2009 nr 22 poz. 124
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego


 • Dz. U. 1997 nr 96 poz. 593 - posiada tekst jednolity
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 o służbie medycyny pracy

 • Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 - Kodeks karny
  ze zm. (62)

 • Dz. U. 1997 nr 61 poz. 377
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

 • Dz. U. 1997 nr 60 poz. 375
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

 • Dz. U. 1997 nr 48 poz. 316
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 maja 1997 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji olejów roślinnych

 • Dz.U. 1996 nr 121 poz. 571
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996 r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.
    ze zm.
    - Dz.U. 2003 nr 36 poz. 314
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki


 • Dz. U. 1996 nr 114 poz. 545
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
    ze zm.
    - Dz. U. 2002 nr 127 poz. 1092
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom


 • Dz. U. 1996 nr 101 poz. 473
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1996 w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań

 • Dz.U. 1996 nr 85 poz. 389
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

 • Dz.U. 1996 nr 86 poz. 394
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
    ze zm.
    - Dz.U. 2003 nr 21 poz. 180
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy


 • Dz. U. 1996 nr 86 poz. 393
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 lipca 1996 w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania, obrotu i transportu niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych

 • Dz. U. 1996 nr 80 poz. 376
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1996 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej
    ze zm.
    - Dz. U. 2000 nr 79 poz. 897
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej


 • Dz. U. 1996 nr 69 poz. 332
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
    ze zm.
    - Dz. U. 1997 nr 60 poz. 375
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

    - Dz. U. 1998 nr 159 poz. 1057
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

    - Dz. U. 2001 nr 37 poz. 451
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

    - Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1405 ze zm. (4)
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1611
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy


 • Dz. U. 1996 nr 62 poz. 290
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców

 • Dz.U. 1996 nr 62 poz. 291
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej, oraz osób nie mających 15 lat, które ukończyły szkołę podstawową.

 • Dz. U. 1996 nr 60 poz. 279
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

 • Dz. U. 1996 nr 60 poz. 280
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą

 • Dz. U. 1996 nr 62 poz. 286
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
    ze zm.
    - Dz.U. 2002 nr 214 poz. 1812
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

    - Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2293
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia akt osobowych pracownika

    - Dz.U. 2006 nr 125 poz. 869
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

    - Dz.U. 2009 nr 115 poz. 971
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika


 • Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

 • Dz. U. 1996 nr 62 poz. 288
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby

 • Dz.U. 1996 nr 62 poz. 285
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Dz. U. 1996 nr 63 poz. 292
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

 • Dz.U. 1996 nr 42 poz. 185
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

 • M. P. 1996 nr 19 poz. 231
 • Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

 • Dz. U. 1996 nr 24 poz. 110 ze zm. (7)
 • Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dz.U. 1996 nr 3 poz. 21
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 3 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

 • Dz. U. 1995 nr 147 poz. 716
 • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 listopada 1995 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej

 • Dz. U. 1997 nr 72 poz. 450
 • Konwencja nr 81 dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu, przyjęta w Genewie dnia 11 lipca 1947 r.

 • Dz. U. 1997 nr 72 poz. 452
 • Konwencja nr 129 dotycząca inspekcji pracy w rolnictwie, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1969 r.

 • Dz. U. 1997 nr 72 poz. 454
 • Konwencja nr 47 dotycząca minimalnych norm na statkach handlowych, przyjęta w Genewie dnia 29 października 1976 r.

 • Dz. U. 1995 nr 37 poz. 181
 • Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1995 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych

 • Dz.U. 1995 nr 21 poz. 116
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.
    ze zm.
    - Dz.U. 1996 nr 3 poz. 21
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 3 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

    - Dz.U. 1996 nr 42 poz. 185
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

    - Dz.U. 1996 nr 85 poz. 389
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

    - Dz.U. 1998 nr 55 poz. 357
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego udszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

    - Dz.U. 1998 nr 114 poz. 738
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

    - Dz.U. 1999 nr 51 poz. 524
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

    - Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1161
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

    - Dz.U. 2001 nr 20 poz. 244
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

    - Dz.U. 2001 nr 114 poz. 1223
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

    - Dz.U. 2002 nr 10 poz. 101
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

    - Dz.U. 2003 nr 97 poz. 885
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego

    - Dz.U. 2004 nr 53 poz. 530
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego


 • Dz.U. 1995 nr 8 poz. 38
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
    ze zm.
    - Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1130
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

    - Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1704
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie


 • Dz.U. 1994 nr 113 poz. 547 ze zm. (3)
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dz. U. 1994 nr 39 poz. 142
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1994 w sprawie zakresu i zasad stosowania przepisów prawa pracy do osób odbywających ćwiczenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz zasad wynagradzania tych osób

 • Dz. U. 1994 nr 26 poz. 95
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

 • Dz. U. 1994 nr 21 poz. 73
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

 • Dz.U. 1993 nr 127 poz. 589
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dz. U. 1993 nr 115 poz. 513
 • Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 pa?dziernika 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych
  (Data uchylenia: 2010-04-09)

 • Dz. U. 1993 nr 103 poz. 472
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych
    ze zm.
    - Dz.U. 2006 nr 31 poz. 216
  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych


 • Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych

 • Dz. U. 1993 nr 96 poz. 438
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków

 • Dz. U. 1993 nr 83 poz. 392
 • Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych. (Data uchylenia: 2010-04-09)
    ze zm.
    - Dz. U. 1993 nr 115 poz. 513
  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 pa?dziernika 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych
  (Data uchylenia: 2010-04-09)


 • Dz. U. 1993 nr 73 poz. 346
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 1993 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych

 • Dz. U. 1993 nr 50 poz. 229
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej.

 • Dz. U. 1993 nr 16 poz. 77
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

 • Dz. U. 1992 nr 102 poz. 520
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

 • Dz.U. 1992 nr 77 poz. 393
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa i Straży Granicznej.

 • Dz. U. 1992 nr 74 poz. 366
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
    ze zm.
    - Dz. U. 1993 nr 16 poz. 77
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

    - Dz. U. 1994 nr 26 poz. 95
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej


 • Dz. U. 1992 nr 29 poz. 129
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 1992 r. w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa i Straży Granicznej.
    ze zm.
    - Dz.U. 1992 nr 77 poz. 393
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa i Straży Granicznej.

    - Dz.U. 1993 nr 127 poz. 589
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

    - Dz.U. 2011 nr 13 poz. 66
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa i Straży Granicznej


 • Dz. U. 1992 nr 1 poz. 1
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym

 • Dz.U. 1991 nr 61 poz. 258
 • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych.
    ze zm.
    - Dz.U. 1994 nr 113 poz. 547 ze zm. (3)
  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.

    - Dz. U. 1998 nr 113 poz. 717
  Ustawa z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw

    - Dz. U. 2000 nr 109 poz. 1156 (Uchylony)
  Ustawa z dnia 9 listopada 2000 o bezpieczeństwie morskim

    - Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2060
  Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie o ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim.

    - Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2277
  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski, ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim

    - Dz.U. 2004 nr 96 poz. 959 ze zm. (9)
  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

    - Dz.U. 2007 nr 21 poz. 125
  Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 80 poz. 432
  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe
  art. 63 wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2011 r.

    - Dz.U. 2011 nr 228 poz. 1368
  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim


 • Dz. U. 1991 nr 39 poz. 167
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

 • Dz. U. 1990 nr 85 poz. 500
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym
    ze zm.
    - Dz. U. 1992 nr 1 poz. 1
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym

    - Dz. U. 1998 nr 105 poz. 658
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym

    - Dz. U. 2002 nr 127 poz. 1091
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym


 • Dz. U. 1990 nr 28 poz. 165
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą

 • M. P. 1989 nr 41 poz. 335
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 grudnia 1989 w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

 • Dz. U. 1989 nr 47 poz. 254
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą

 • Dz. U. 1989 nr 20 poz. 107
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw

 • M. P. 1988 nr 15 poz. 130
 • Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1988 w sprawie ustalania w układach zbiorowych pracy stopni szkodliwości dla zdrowia, szczególnej uciążliwości i niebezpieczeństwa występujących na stanowiskach pracy, uzasadniających dodatkowe wynagrodzenie.

 • Dz. U. 1988 nr 10 poz. 76
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą

 • Dz. U. 1985 nr 37 poz. 175
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących prace nakładczą

 • Dz. U. 1985 nr 20 poz. 85 ze zm. (8)
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Dz. U. 1985 nr 7 poz. 21
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

 • Dz. U. 1984 nr 37 poz. 197
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1984 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w poradniach i pracowniach stomatologicznych

 • Dz. U. 1983 nr 35 poz. 163
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 o Społecznej Inspekcji Pracy
    ze zm.
    - Dz. U. 1996 nr 24 poz. 110 ze zm. (7)
  Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw

    - Dz. U. 1998 nr 113 poz. 717
  Ustawa z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw

    - Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1405 ze zm. (4)
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228
  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych


 • Dz.U. 1983 nr 19 poz. 83
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 1983 r. w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru i kontroli warunków pracy z Państwową Inspekcją Pracy.

 • Dz. U. 1983 nr 8 poz. 43
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
    ze zm.
    - Dz. U. 1985 nr 7 poz. 21
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

    - Dz. U. 1991 nr 39 poz. 167
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

    - Dz. U. 1992 nr 102 poz. 520
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

    - Dz. U. 1996 nr 63 poz. 292
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

    - Dz. U. 1997 nr 61 poz. 377
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze


 • Dz. U. 1982 nr 29 poz. 205
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 września 1982 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach artystycznych

 • Dz. U. 1980 nr 6 poz. 17
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 lutego 1980 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w rybactwie śródlądowym

 • Dz. U. 1979 nr 14 poz. 96
 • Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 25 czerwca 1979 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na morskich statkach handlowych

 • Dz. U. 1977 nr 14 poz. 54
 • Oświadczenie Rządowe z dnia 31 marca 1977 w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 119 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zabezpieczenia maszyn, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1963

 • Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30
 • Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych

 • Dz. U. 1977 nr 14 poz. 53
 • Konwencja nr 119 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca zabezpieczenia maszyn, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1963

 • Dz. U. 1976 nr 3 poz. 19
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą
    ze zm.
    - Dz. U. 1985 nr 37 poz. 175
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących prace nakładczą

    - Dz. U. 1988 nr 10 poz. 76
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą

    - Dz. U. 1989 nr 47 poz. 254
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą

    - Dz. U. 1990 nr 28 poz. 165
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą

    - Dz. U. 1996 nr 60 poz. 280
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą


 • Dz. U. 1994 nr 107 poz. 512
 • Konwencja nr 133 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca pomieszczenia załogi na statku (postanowienia uzupełniające), przyjęta w Genewie dnia 30 października 1970 r.

 • Dz. U. 1975 nr 21 poz. 117
 • Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 3 czerwca 1975 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących wyroby szczotkarskie

 • Dz. U. 1974 nr 51 poz. 325
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 w sprawie warunków odbywania rehabilitacji zawodowej uprawniających do zasiłku wyrównawczego oraz szczegółowych zasad przyznawania tego zasiłku

 • Dz. U. 1974 nr 12 poz. 75
 • Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 marca 1974 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących ocet i musztardę

 • Dz. U. 1974 nr 12 poz. 76
 • Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 marca 1974 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg

 • Dz. U. 1973 nr 45 poz. 267
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 6 października 1973 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zakładaniu i konserwacji zieleni oraz produkcji materiału roślinnego

 • Dz. U. 1973 nr 40 poz. 240
 • Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 28 września 1973 w sprawie technicznych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków sanitarno-bytowych na morskich statkach handlowych

 • Dz. U. 1973 nr 25 poz. 143
 • Oświadczenie Rządowe z dnia 1 czerwca 1973 w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 127 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ciężaru maksymalnego ładunków, dozwolonego przy przenoszeniu przez jednego pracownika, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1967

 • Dz. U. 1973 nr 25 poz. 142
 • Konwencja nr 127 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca ciężaru maksymalnego ładunków, dozwolonego przy przenoszeniu przez jednego pracownika, przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1967

 • Dz. U. 1973 nr 11 poz. 86
 • Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 26 marca 1973 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu tytoniowego

 • Dz. U. 1972 nr 17 poz. 123
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w prosektoriach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych

 • Dz. U. 1970 nr 12 poz. 113
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 kwietnia 1970 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej.
    ze zm.
    - Dz. U. 1993 nr 50 poz. 229
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej.


 • Dz. U. 1970 nr 9 poz. 75
 • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 21 marca 1970 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu torfowego

 • Dz. U. 1969 nr 20 poz. 150
 • Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 16 czerwca 1969 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego

 • Dz. U. 1969 nr 16 poz. 119
 • Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 5 maja 1969 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu zielarskiego

 • Dz. U. 1968 nr 37 poz. 262
 • Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 1968 w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 120) dotyczącej higieny w handlu i biurach, przyjętej w Genewie dnia 8 lipca 1964

 • Dz. U. 1968 nr 20 poz. 122
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego.

 • Dz. U. 1968 nr 20 poz. 125
 • Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 czerwca 1968 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu jajczarsko-drobiarskiego

 • Dz. U. 1968 nr 37 poz. 261
 • Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (nr 120) dotycząca higieny w handlu i biurach, przyjęta w Genewie dnia 8 lipca 1964

 • Dz. U. 1968 nr 1 poz. 2
 • Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 15 grudnia 1967 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz w zakładach przemysłu paszowego

 • Dz. U. 1966 nr 22 poz. 142
 • Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 9 kwietnia 1966 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach gastronomicznych i przemysłu garmażeryjnego

 • M. P. 1965 nr 49 poz. 265 ze zm. (2)
 • Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 28 sierpnia 1965 w sprawie kwalifikacji zawodowych nurków oraz działalności Komisji Kwalifikacyjnej dla Nurków

 • Dz. U. 1965 nr 8 poz. 46
 • Oświadczenie Rządowe z dnia 29 stycznia 1965 w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 115) dotyczącej ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1960

 • Dz. U. 1965 nr 8 poz. 45
 • Konwencja (nr 115) dotycząca ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjęta w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r.

 • Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm. (58)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

 • Dz. U. 1963 nr 45 poz. 252
 • Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 31 sierpnia 1963 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego

 • Dz. U. 1962 nr 54 poz. 272
 • Rozporządzenie Ministrów Przemysłu Ciężkiego, Komunikacji, Obrony Narodowej, Gospodarki Komunalnej oraz Żeglugi z dnia 29 września 1962 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przechowywaniu i stosowaniu cyjanków do obróbki cieplnej metali

 • Dz. U. 1961 nr 4 poz. 21
 • Rozporządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 15 grudnia 1960 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien syntetycznych poliamidowych

 • Dz. U. 1961 nr 4 poz. 22
 • Rozporządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 15 grudnia 1960 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien sztucznych wiskozowych

 • Dz. U. 1960 nr 38 poz. 228
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 27 czerwca 1960 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejskich przedsiębiorstwach (zakładach) oczyszczania

 • Dz. U. 1954 nr 38 poz. 167
 • Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 16 lipca 1954 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze kolei w zakładach pracy

 • Dz. U. 1954 nr 17 poz. 67
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1954 r. o sprostowaniu błędów

 • Dz. U. 1954 nr 15 poz. 58
 • Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi
  Uchylone z dniem 2013-04-04

 • Dz. U. 1954 nr 13 poz. 51
 • Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników

 • Dz. U. 1954 nr 44 poz. 202
 • Konwencja (nr 92) dotycząca pomieszczenia załogi na statku (zrewidowana w 1949 r.), przyjęta w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.

 • Dz. U. 1954 nr 7 poz. 22
 • Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 30 października 1953 w sprawie higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie i stosowaniu związków chromu
    ze zm.
    - Dz. U. 1954 nr 17 poz. 67
  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1954 r. o sprostowaniu błędów


 • Dz. U. 1953 nr 46 poz. 228
 • Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 16 września 1953 w sprawie higieny pracy w zakładach stosujących przy produkcji rtęć i jej związki

 • Dz. U. 1953 nr 48 poz. 236
 • Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 11 sierpnia 1953 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków

 • Dz. U. 1953 nr 35 poz. 151
 • Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 czerwca 1953 w sprawie higieny pracy w zakładach wytwarzających papę smołowcową i używających paku i smoły pogazowej przy produkcji

 • Dz. U. 1952 nr 47 poz. 317
 • Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 14 listopada 1952 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa rybnego

 • Dz. U. 1952 nr 41 poz. 285
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 września 1952 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 22 listopada 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach graficznych

 • Dz. U. 1952 nr 31 poz. 208
 • Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 czerwca 1952 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w kesonach

 • Dz. U. 1951 nr 65 poz. 447
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 22 listopada 1951 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach graficznych
    ze zm.
    - Dz. U. 1952 nr 41 poz. 285
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 września 1952 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 22 listopada 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach graficznych


 • Dz. U. 1951 nr 22 poz. 174
 • Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego oraz Zdrowia z dnia 13 kwietnia 1951 w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych

 • Dz. U. 1950 nr 39 poz. 361
 • Obwieszczenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Górnictwa, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Żeglugi, Komunikacji, Budownictwa oraz Zdrowia z dnia 15 lipca 1950 o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Żeglugi, Komunikacji, Budownictwa oraz Zdrowia z dnia 4 kwietnia 1950 w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy

 • Dz. U. 1950 nr 39 poz. 361
 • Obwieszczenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Górnictwa, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Żeglugi, Komunikacji, Budownictwa oraz Zdrowia z dnia 15 lipca 1950 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Żeglugi, Komunikacji, Budownictwa oraz Zdrowia z dnia 4 kwietnia 1950 r. w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy

 • Dz. U. 1951 nr 11 poz. 84
 • Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 1950 w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji nr 62 dotyczącej przepisów bezpieczeństwa w przemyśle budowlanym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1937

 • Dz. U. 1950 nr 25 poz. 223
 • Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Żeglugi, Komunikacji, Budownictwa oraz Zdrowia z dnia 4 kwietnia 1950 w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy
    ze zm.
    - Dz. U. 1950 nr 39 poz. 361
  Obwieszczenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Górnictwa, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Żeglugi, Komunikacji, Budownictwa oraz Zdrowia z dnia 15 lipca 1950 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Żeglugi, Komunikacji, Budownictwa oraz Zdrowia z dnia 4 kwietnia 1950 r. w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy


 • Dz. U. 1951 nr 11 poz. 83
 • Konwencja nr 62 w sprawie przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1937 (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1949)

 • Dz. U. 1949 nr 63 poz. 499
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 o ratyfikacji Konwencji (nr 62), dotyczącej przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym, przyjętej na XXIII sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 czerwca 1937

 • Dz. U. 1946 nr 23 poz. 151
 • Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia i Przemysłu z dnia 26 marca 1946 o higienie pracy w zakładach przemysłu włókienniczego

 • Dz. U. 1937 nr 88 poz. 635
 • Rozporządzenie Ministrów Opieki Społecznej oraz Przemysłu i Handlu z dnia 25 listopada 1937 wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych, Komunikacji i Skarbu o warunkach wyrobu i stosowania czteroetylku ołowiu

 • Dz. U. 1930 nr 69 poz. 554
 • Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu i Spraw Wewnętrznych łącznie, w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Spraw Wojskowych i Robót Publicznych z dnia 13 września 1930 w sprawie przepisów higieny i bezpieczeństwa, obowiązujących przy przygotowywaniu gotowych do użytku farb i past, zawierających biel ołowianą, siarczan ołowiu i inne produkty związki te zawierające oraz przy wykonywaniu robót malarskich, przy których używane są te farby i pasty

 • Dz. U. 1925 nr 54 poz. 383
 • Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lutego 1925 o złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie, której tekst został przyjęty na III Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie w roku 1921

 • Dz. U. 1925 nr 54 poz. 382
 • Międzynarodowa Konwencja w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjęta jako projekt dnia 19 listopada 1921 w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1923)

 • Dz. U. 1924 nr 7 poz. 59
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 1923 w przedmiocie ratyfikacji projektu konwencji w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjętego na III międzynarodowej konferencji pracy w Genewie

 • Dz. U. 1922 nr 19 poz. 159
 • Oświadczenie Rządowe o przystąpieniu Polski do konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku

 • t.j. Dz.U. 2010 nr 214 poz. 1407 (uchylony z dniem : )
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 • Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1480 (uchylony z dniem : )
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek.
  UWAGA: par. 17 traci moc z dniem 19 lipca 2013 r.

 • Dz. U. 1997 nr 96 poz. 593 - posiada tekst jednolity (uchylony z dniem : )
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 o służbie medycyny pracy

 • Dz. U. 1997 nr 101 poz. 628 (uchylony z dniem : )
 • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

 • Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1256 (uchylony z dniem : )
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych
    ze zm.
    - Dz.U. 2004 nr 276 poz. 2738
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych


 • Dz. U. 1954 nr 15 poz. 58 (uchylony z dniem : 2013-04-04)
 • Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi
  Uchylone z dniem 2013-04-04

 • Dz. U. 2002 nr 236 poz. 1986 (uchylony z dniem : 2013-01-23)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych

 • t.j. Dz.U. 2007 nr 125 poz. 874_
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2088
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym
  (uchylony z dniem : 2012-11-19)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1238 ze zm. (2)
  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
  art. 11 pkt 2 lit. b i c wszedł w życie z dniem 25 grudnia 2007 r.

    - Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1381
  Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1391
  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  Art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się od dnia 1 lipca 2011 r. Art 3 pkt 1 lit. b wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2009 r. Art. 3 pkt 2-11 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

    - Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505 ze zm. (5)
  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

    - Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1574
  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

    - Dz.U. 2009 nr 18 poz. 97
  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 31 poz. 206
  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

    - Dz.U. 2009 nr 86 poz. 720
  Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 98 poz. 817
  Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych

    - Dz.U. 2010 nr 43 poz. 246
  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

    - Dz.U. 2010 nr 164 poz. 1107
  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym

    - Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1466
  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2010 nr 247 poz. 1652
  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym

    - Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1656
  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym

    - Dz.U. 2011 nr 5 poz. 13
  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

    - Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151
  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
  Uwagi: art. 125 pkt 9 wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2011 r., art. 110 wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2013 r.

    - Dz.U. 2011 nr 48 poz. 247
  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym.
  Uwaga: art. 1 pkt 4 wchodzi w życie z dniem 7 marca 2011 r.

    - Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622
  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
  UWAGA: art. 36 pkt 3 i 4 wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2011 r.

    - Dz.U. 2011 nr 134 poz. 780
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym.
  UWAGA: art. 1 pkt 20, 21 i 28 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

    - Dz.U. 2011 nr 159 poz. 945
  Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych.
  UWAGA: Art. 1 pkt 2 i 15 wchodzą w życie z dniem 1 września 2011 r.

    - Dz.U. 2011 nr 168 poz. 1005
  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym

    - Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367
  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

    - Dz.U. 2011 nr 244 poz. 1454
  Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2012 nr 112 poz. 661
  Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym.