Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

Art. 5 pkt. 12)
Autoryzacja - zakwalifikowanie przez ministra lub kierownika urzędu centralnego, właściwego ze względu na przedmiot oceny zgodności, zgłaszającej się jednostki lub laboratorium do procesu notyfikacji.