Postanowienia art. 11B dyrektywy 89/686/EWG do prawa polskiego przenosi § 41 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

§ 41 ust. 1 System zapewnienia jakości produkcji WE przez monitorowanie jest procedurą, zgodnie z którą:
1) producent utrzymuje odpowiedni system zapewnienia jakości produkcji WE, obejmujący proces produkcji środków ochrony indywidualnej;
2) producent występuje z wnioskiem do wybranej jednostki notyfikowanej o dokonanie oceny i zatwierdzenie jego systemu jakości produkcji WE;
3) w ramach systemu zapewnienia jakości produkcji WE każdy egzemplarz środków ochrony indywidualnej powinien być poddany ocenie i badaniu, o którym mowa w § 40 ust. 1 pkt. 3, celem sprawdzenia zgodności tych środków z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami.