Postanowienia art. 8.2 (c) akapit 2, załącznik VI dyrektywy 98/37/WE prznosi do prawa polskiego § 120 ust. 2 pkt. 2b Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa

§ 120. 1. Maszyny i elementy bezpieczeństwa, dla których jest wymagany udział jednostki notyfikowanej, w trakcie przeprowadzania oceny zgodności, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. Jeżeli maszyna jest wymieniona w załączniku nr 2 do rozporządzenia, producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien przed wprowadzeniem maszyny do obrotu:
1) przedłożyć egzemplarz maszyny do przeprowadzenia badania typu WE, o których mowa w § 122 ust. 1, jeżeli nie deklaruje zgodności z normami zharmonizowanymi lub deklaruje częściową zgodność z tymi normami albo normy takie nie istnieją;
2) jeżeli maszyna jest produkowana zgodnie z normami zharmonizowanymi:
a) sporządzić dokumentację, o której mowa w § 122 ust. 3 pkt. 3, i przekazać ją jednostce notyfikowanej, która niezwłocznie potwierdzi  otrzymanie dokumentacji  i będzie ją przechowywała, lub
b) przekazać dokumentację, o której mowa w § 122 ust. 3 pkt. 3 jednostce notyfikowanej, która skontroluje, czy normy zharmonizowane zostały właściwie zastosowane, i wystawi certyfikat odpowiedniości dla tej dokumentacji, lub
c) przedłożyć egzemplarz maszyny do badania typu WE.