Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version

CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Status prawny | Struktura organizacyjna i kompetencje | Akty prawne | Załatwianie spraw | Majątek

Tryb działania:

Instytut występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek. Samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia ogólnonarodowego oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów, w tym dotyczących instytutów badawczych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustawą Prawo zamówień publicznych oraz procedurami wynikającymi z zarządzeń wewnętrznych. Podstawą gospodarki jest plan rzeczowo-finansowy ustalany przez dyrektora, po zaopiniowaniu przez radę naukową.  Sprawozdanie finansowe zatwierdza organ sprawujący nadzór.

Załatwianie spraw:

Wykonywanie zadań z zakresu realizacji programów rządowych określają odrębne ustawy lub umowy zawarte z właściwymi organami administracji rządowej.

Wykonywanie innych zadań objętych przedmiotem działania określają umowy oraz procedury wewnętrzne. Np. badania realizowane w ramach akredytowanych laboratoriów badawczych oraz prace w zakresie certyfikacji wyrobów, systemów zarządzania oraz kompetencji personelu, objętych państwowym systemem oceny zgodności, są przyjmowane i realizowane zgodnie z Księgą Jakości Laboratoriów Badawczych i Pomiarowych, Księgą Procedur Organizacyjnych oraz Księgą Jakości Ośrodka Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter problematyki ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii, do realizacji zadań włączane są właściwe zakłady naukowo-badawcze oraz inne komórki organizacyjne (ośrodki, pracownie) lub tworzone są zespoły doradcze. Koordynację prac prowadzi zastępca dyrektora, który kieruje pracą komórek właściwych do ich realizacji.

[problematyka ... ].

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93