Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version

CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Status prawny | Struktura organizacyjna i kompetencje | Akty prawne | Załatwianie spraw | Majątek

Akty publicznoprawne:

Instytut nie posiada inicjatywy legislacyjnej, opiniuje jedynie przekazane mu przez organy administracji rządowej projekty aktów normatywnych.

Udostępnianie informacji zawartych w rejestrach, ewidencjach i archiwach odbywa się z zastrzeżeniem przepisów:

  • ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010 Nr 182, poz. 1228),

  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.),

  • o innych informacjach chronionych ustawowo.

Dane publiczne:

Instytut, prowadząc działalność na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2010 r. Nr 96 poz. 618), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie nadania Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. Nr 192, poz. 1606) oraz statutu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw pracy, nie wytwarza informacji publicznych zawierających dane publiczne określone w art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 112, poz. 1198). Informacje inne niż udostępnione na stronach internetowych Instytutu www.ciop.pl mogą być udostępnione wyłącznie w formie pisemnej na uprzedni pisemny wniosek osoby zainteresowanej uzyskaniem informacji.


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93