Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | WydawnictwaOferta wydawnicza

BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
A. Dąbrowski, M. Dźwiarek


Publikacja kierowana przede wszystkim do małych firm i mikroprzedsiębiorstw budowlanych, gdzie w 2006 r. wskaźnik częstotliwości wypadków śmiertelnych dla budownictwa był najwyższy i osiągnął 0,175 (średni krajowy wskaźnik – 0,046), a zwłaszcza do pracodawców, którzy wdrażają rozwiązania praktyczne w celu zidentyfikowania i oceny występujących zagrożeń i zapobiegania wypadkom, a także chcą zweryfikować stosowane już rozwiązania. W publikacji scharakteryzowano zagrożenia zawodowe oraz metody zapobiegania wypadkom związanym z tymi zagrożeniami.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 118
ISBN: 978-83-7373-024-3
Cena: 15,00 zł
Rok wydania: 2007
Status: ukryty

Dodaj do koszyka Dodaj do koszyka

BEZPIECZEŃSTWO PRACY NA STANOWISKACH MECHANICZNEJ OBRÓBKI DREWNA


Poradnik przeznaczony przede wszystkim dla małych zakładów stolarskich, a także dla stolarni przyzakładowych, w których stosowane są głównie typowe, najprostsze obrabiarki do drewna. Może być również przydatny w większych zakładach oraz szkołach zawodowych jako literatura uzupełniająca, dostarczająca specjalistycznej wiedzy w zakresie maszynowej obróbki drewna.

Format: 17 x 24 cm - B5
ISBN: 978-83-7373-028-1
Cena: 5,00 zł
Rok wydania: 2007
Status: ukryty

Dodaj do koszyka Dodaj do koszyka

CZYNNIKI SZKODLIWE W ŚRODOWISKU PRACY.Wartości dopuszczalne  2007
- red. D. Augustyńska, M. Pośniak


Kolejne, szóste wydanie publikacji przygotowywanej we współpracy z  Międzyresortową Komisją ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, adresowanej do pracodawców i pracowników w celu ułatwienia im przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawnych. Publikacja zawiera objaśnienia podstawowych pojęć, wymagania dotyczące środowiska pracy, metody pomiaru stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, zasady oceny narażenia zawodowego. Uwzględniono następujące czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy: substancje chemiczne, pyły, czynniki fizyczne – hałas, hałas infradźwiękowy i hałas ultradźwiękowy, drgania mechaniczne, pola elektromagnetyczne, nielaserowe promieniowanie optyczne, promieniowanie laserowe, promieniowanie jonizujące, mikroklimat. W wykazach obowiązujących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy uwzględniono zmiany wprowadzone w latach 2006-2007 do polskiego prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Format: 11 x 19 cm - A5
Stron: 338
ISBN: 83-7373-077-X
Cena: 25,00 zł
Rok wydania: 2007
Status: ukryty

Dodaj do koszyka Dodaj do koszyka

RYZYKO ZAWODOWE. Metodyczne podstawy oceny
- red. W.M. Zawieska


Monografia zawiera najnowszą wiedzę o czynnikach zagrożeń występujących w środowisku pracy, metodach ich identyfikacji i zasadach oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego, a także o działaniach, które można zastosować w celu jego ograniczenia. Stanowi też istotną pomoc w ocenie ryzyka zawodowego, która jest punktem wyjścia i zarazem zasadniczy element proaktywnego, skierowanego na zapobieganie zagrożeniom i prowadzącego do poprawy warunków pracy, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Format: 17,5 x 25 cm - B5
Stron: 547
ISBN: 978-83-7373-020-5
Cena: 40,00 zł
Rok wydania: 2007
Status: ukryty

Dodaj do koszyka Dodaj do koszyka

DOBÓR ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ 2007 - K. Majchrzycka, A. Pościk


W monografii omówiono prawne podstawy stosowania i wprowadzania do obrotu środków ochrony indywidualnej, zasady identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka zawodowego w kontekście doboru ochron oraz zastosowanie znaków bezpieczeństwa na stanowiskach pracy. Przedstawiono środki ochrony indywidualnej odpowiednie na stanowiskach pracy, na których występują szkodliwe i niebezpieczne czynniki: chemiczne i pyły, biologiczne, mechaniczne (położenie stanowiska pracy w stosunku do podłoża, spadające elementy, odpryski ciał stałych, nierówne i śliskie powierzchnie, przecięcia, przekłucia i otarcia, wirujące elementy maszyn, przemieszczające się maszyny i przedmioty), termiczne (mikroklimat gorący i zimny) i atmosferyczne, hałas, drgania mechaniczne, promieniowanie optyczne i rentgenowskie, pole elektromagnetyczne o zakresie 0–300 GHz, prąd elektryczny, a także zagrożenie wybuchem.

Format: 16,5 x 23,5 cm - B5
Stron: 370
ISBN: 978-83-7373-030-4
Cena: 10,00 zł
Rok wydania: 2007
Status: ukryty

Dodaj do koszyka Dodaj do koszyka

POMIARY I OCENA STĘŻEŃ CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I PYŁÓW W ŚRODOWISKU PRACY
-  J.P. Gromiec

Celem niniejszego opracowania jest wyjaśnienie zasad prowadzenia pomiarów czynników chemicznych w środowisku pracy na podstawie norm PN-Z-04008-7:2002 i PN-EN 689:2002. Zadaniem wytycznych nie jest powtarzanie ani zastępowanie postanowień zawartych w normach, lecz możliwie przystępne ich wyjaśnienie i uzasadnienie. Ich zakres tematyczny w dużym stopniu wynika z zapytań, uwag i wątpliwości zgłaszanych do instytutów naukowo-badawczych przez pracowników służb inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy, laboratoriów higieny pracy i działów BHP zakładów pracy.


Format: 16,5 x 23,5 cm - B5
Stron: 55
ISBN: 83-7373-126-1
Pozycja dostępna w wersji elektronicznej

KOMPENDIUM PIERWSZEJ POMOCY W PRZEDSIĘBIORSTWIE–
- red. W. Gacek


Poradnik zawiera opis systemu pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie, podstawy prawne oraz zasady i etapy wdrażania tego systemu. Szczegółowo opisano założenia organizacyjne i techniczne systemu, niezbędne wyposażenie przedsiębiorstw w sprzęt ratowniczy i zasady opracowywania procedur ratowniczych. Poradnik posłuży organizatorom systemu w ustaleniu tzw. katalogu zagrożeń i potrzeb edukacyjnych oraz materiałowych. Poradnik zawiera opis postępowania w sytuacjach zagra- żających życiu, szczególnie w zaburzeniach oddychania i krążenia krwi, w zranieniach, opa- rzeniach i odmrożeniach, w przypadku porażenia prądem elektrycznym i w złamaniach kości. Jednym z obszerniejszych rozdziałów książki jest opra- cowanie nt. zatruć. Opisano wszystkie istotne związki chemiczne i grupy związków najczęściej występujące w środowisku pracy. Całość treści poradnika jest bogato ilustrowana.

Format: 17 x 25 cm - B5
Stron: 199
ISBN: 978-83-7373-017-5
Cena: 35,00 zł
Rok wydania: 2007
Status: naklad wyczerpany

JAK ZMNIEJSZYĆ OBCIĄŻENIE KRĘGOSŁUPA PODCZAS PRACY
- J. Kamińska, D. Roman-LiuPraktyczny poradnik, w którym omówiono kilka zasad efektywnej ochrony kręgosłupa w trakcie wykonywania czynności roboczych. Zwrócono uwagę na najważniejsze czynniki wpływające na obciążenie narządu ruchu: nadmierne wartości wywieranych sił mięśniowych podczas przemieszczania ciężkich ładunków, zbyt dużą częstość powtórzeń tych samych czynności, czas trwania zadań roboczych oraz ograniczenie przestrzenne wpływające na przyjmowane pozycje robocze.

Format: 14,5 x 20,5 cm - A5
Stron: 26
ISBN: 978-83-7373-014-4
Cena: 5,00 zł
Rok wydania: 2007
Status: ukryty

Dodaj do koszyka Dodaj do koszyka

Elektryczne i spalinowe przenośne pilarki łańcuchowe do drewna. Ograniczanie zagrożeń w pracy -  A. Dąbrowski, J. Koton, P. TadzikFormat: A4
Stron: 39
ISBN: -
Cena: 5,00 zł
Rok wydania: 2001
Status: ukryty

Dodaj do koszyka Dodaj do koszyka

Frezarki dolnowrzecionowe do drewna. Bezpieczeństwo konstrukcji, wyposażenia oraz użytkowania - M. DąbrowskiISBN: -
Cena: 3,00 zł
Rok wydania: 2001
Status: ukryty

Dodaj do koszyka Dodaj do koszyka

KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH WARUNKÓW PRACY W ZAKŁADACH MEBLARSKICH. ZALECENIA
- M. Pośniak, J. Kowalska, M. Dąbrowski, E. Jankowska, W. Mikulski


Zalecenia profilaktyczne, przedstawione w niniejszym opracowaniu, mają na celu ograniczenie lub wyeliminowanie niekorzystnego wpływu czynników środowiska pracy, takich jak hałas, pyły (w tym pyły drewna twardego) i substancje chemiczne, szkodliwe drgania mechaniczne, nieprawidłowe oświetlenie i zły mikroklimat, na zatrudnionych w tej gałęzi przemysłu. Są to zalecenia techniczne, organizacyjne i medyczne.
Jako uzupełnienie części teoretycznej do opracowania dołączono "karty stanowiskowe" z praktycznymi wskazówkami na temat bezpiecznego postępowania i właściwych środków ochronnych dla poszczególnych stanowisk w przemyśle meblarskim.

Format: 17 x 25 cm - B5
Stron: 76
ISBN: 83-7373-117-2
Cena: 20,00 zł
Rok wydania: 2006
Status: ukryty

Dodaj do koszyka Dodaj do koszyka

SKUTKI FIZJOLOGICZNE PRACY ZMIANOWEJ I NOCNEJ
Poradnik organizatora pracy zmianowej
- K. Zużewicz, K. Kwarecki, J. Waterhouse


Problem fizjologiczny pracy zmianowej, którego istnienie większość pracowników czuje intuicyjnie, wynika z podejmowania aktywności zawodowej w porach niezgodnych z prawidłową rytmiką okołodobową większości czynności fizjologicznych. W głównej mierze dotyczy on zaburzenia rytmu sen - czuwanie pracą w porze nocnej. Celem opracowania jest krótkie podsumowanie negatywnych skutków pracy zmianowej, wyjaśnienie przyczyn ich występowania oraz sposobów zapobiegania im.

Format: 14,5 x 20,5 cm - A5
Stron: 60
ISBN: 83-88703-07-2
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

Ochrona przed upadkiem z wysokości - K. Baszczyński
10 str., 3 zł

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93