Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Forum Liderów - informacje ogólne | Aktualności FL | Jak przystąpić do FL | Zielona Karta Lidera | Srebrna Karta Lidera | Złota Karta Lidera | Regulamin FL | Deklaracja uczestnictwa w FL | Grupy Robocze FL | Harmonogram roczny działalności FL | Działalność Forum Liderów w 2013 r. | Działalność Forum Liderów w 2012 r. | Działalność Forum Liderów w 2011 r. | Działalność Forum Liderów w 2010 r. | Działalność Forum Liderów w 2009 r. | Działalność Forum Liderów w 2008 r. | Działalność Forum Liderów w 2007 r. | Działalność Forum Liderów w 2006 r. | Działalność Forum Liderów w 2005 r. | Działalność Forum Liderów w 2004 r. | Działalność Forum Liderów w 2003 r. | Działalność Forum Liderów w 2002 r. | Lista Liderów Bezpiecznej Pracy | Komisja Wyboru FL | Protokoły z posiedzenia Komisji Wyboru FL | Doroczne konferencje Forum Liderów Bezpiecznej Pracy | XV Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (2012 r.) | Wnioski dla nowych i obecnych członków FL | XVI Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

WARUNKI UZYSKIWANIA ZŁOTEJ KARTY LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY

WNIOSEK O PRZYZNANIE LUB PRZEDŁUŻENIE ZŁOTEJ KARTY LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY - ściągnij i wypełnij

O przyznanie lub przedłużenie Złotej Kartę Lidera może ubiegać się uczestnik Forum Liderów legitymujący się wcześniej Srebrną Kartą Lidera, który spełnia następujące warunki:
 • aktywnie współpracuje z Instytutem co najmniej 5 lat,
 • wykaże, że wskaźniki wypadków przy pracy i chorób zawodowych w jego przedsiębiorstwie nie przekraczają średniej krajowej w danej sekcji gospodarki lub zróżnicowana składka na społeczne ubezpieczenie wypadkowe jest obniżona,
 • ma opracowany i wdrożony (o ile jest to uzasadnione) system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – szczegółowa informacja (włącznie z opracowanym i zrealizowanym planem wdrażania)  na temat takiego systemu zarządzania bądź uzyskanego certyfikatu, powinna być dołączona do WNIOSKU O PRZYZNANIE LUB PRZEDŁUŻENIE ZŁOTEJ KARTY LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY,
 • prowadzi systematyczną działalność profilaktyczną i osiąga efekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • propaguje te efekty w środkach masowego przekazu, w tym także  w wydawnictwach CIOP-PIB,
 • prześle do Instytutu WNIOSEK O PRZYZNANIE LUB PRZEDŁUŻENIE ZŁOTEJ KARTY LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY (w wersji drukowanej lub elektronicznej), zawierający m.in. opis działań, w tym prowadzonych we współpracy z Instytutem, w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także uzyskanych efektów w okresie ostatniego roku

Uczestnik Forum Liderów występujący z WNIOSKIEM O PRZYZNANIE LUB PRZEDŁUŻENIE ZŁOTEJ KARTY LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY powinien także brać udział w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy. Szczegółowa informacja na ten temat powinna być dołączona do WNIOSKU O PRZYZNANIE LUB PRZEDŁUŻENIE ZŁOTEJ KARTY LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia przez Komisje Wybory Liderów Bezpiecznej Pracy przedsiębiorstwo otrzymuje Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy, ważną przez 2 lata od daty przyznania,


Uczestnicy Forum wyróżnieni Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy mogą korzystać z:
 • wsparcia Instytutu we wdrażaniu i upowszechnianiu w swoim środowisku osiągnięć naukowo-technicznych ukierunkowanych na poprawę stanu bezpieczeństwa  i higieny pracy,
 • możliwości upowszechniania, m.in. wśród przedsiębiorstw współpracujących  z Instytutem, swoich doświadczeń i osiągnięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia w środowisku pracy,
 • możliwości uczestniczenia w programowaniu problematyki badawczej  oraz działalności wydawniczej i edukacyjnej Instytutu,
 • dostępu do informacji na temat konferencji, seminariów, targów i wystaw krajowych oraz zagranicznych poświęconych tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prawa do udziału w organizowanych przez Instytut konferencjach i seminariach, poświęconych bezpieczeństwu pracy i ochronie zdrowia, na preferencyjnych warunkach,
 • usług badawczych, certyfikacyjnych oraz ekspertyz Instytutu na prawach pierwszeństwa,
 • jednorazowych bezpłatnych konsultacji pracowników naukowo-badawczych Instytutu,
 • bezpłatnego uczestnictwa w dorocznych Konferencjach Forum Liderów Bezpiecznej Pracy organizowanych przez Instytut w celu wymiany doświadczeń  oraz przedyskutowania aktualnych problemów dotyczących ochrony pracy,
 • bezpłatnego uczestnictwa w spotkaniach tematycznych z zakresu bezpieczeństwa  i higieny pracy,
 • uczestnictwa w seminaryjnych posiedzeniach podsumowujących wyniki zrealizowanych przez Instytut prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych  oraz upowszechniających.
 • 20% zniżki przy korzystaniu z usług badawczych, certyfikacyjnych oraz ekspertyz Instytutu,
 • 20% zniżki przy korzystaniu z kursów i seminariów oraz zamieszczaniu materiałów reklamowych w wydawnictwach Instytutu,
 • 30% zniżki przy zakupie programów komputerowych i baz danych Instytutu,
 • 50% zniżki przy zakupie tradycyjnych wydawnictw Instytutu,
 • możliwość posługiwania się w celach informacyjno-promocyjnych i reklamowych informacją o wyróżnieniu Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

WNIOSEK O PRZYZNANIE LUB PRZEDŁUŻENIE ZŁOTEJ KARTY LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY

zobacz
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93