Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Forum Liderów - informacje ogólne | Aktualności FL | Jak przystąpić do FL | Zielona Karta Lidera | Srebrna Karta Lidera | Złota Karta Lidera | Regulamin FL | Deklaracja uczestnictwa w FL | Grupy Robocze FL | Harmonogram roczny działalności FL | Działalność Forum Liderów w 2013 r. | Działalność Forum Liderów w 2012 r. | Działalność Forum Liderów w 2011 r. | Działalność Forum Liderów w 2010 r. | Działalność Forum Liderów w 2009 r. | Działalność Forum Liderów w 2008 r. | Działalność Forum Liderów w 2007 r. | Działalność Forum Liderów w 2006 r. | Działalność Forum Liderów w 2005 r. | Działalność Forum Liderów w 2004 r. | Działalność Forum Liderów w 2003 r. | Działalność Forum Liderów w 2002 r. | Lista Liderów Bezpiecznej Pracy | Komisja Wyboru FL | Protokoły z posiedzenia Komisji Wyboru FL | Doroczne konferencje Forum Liderów Bezpiecznej Pracy | XV Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (2012 r.) | Wnioski dla nowych i obecnych członków FL | XVI Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

JAK PRZYSTĄPIĆ DO FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY?

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO FORUM LIDERÓW - ściągnij i wypełnij

Warunkiem przystąpienia do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy jest:
 • formalne zadeklarowanie (poprzez przesłanie podpisanej Deklaracji Uczestnictwa) realizacji przedsięwzięć służących kształtowaniu bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy w przedsiębiorstwie,
 • przesłanie do Instytutu wypełnionego WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO FORUM LIDERÓW (w wersji drukowanej lub elektronicznej), zawierającego:
   • krótką charakterystykę działalności kandydata na uczestnika Forum Liderów Bezpiecznej Pracy,
   • opis działań w zakresie kształtowania warunków pracy i stwierdzonych efektów poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie ostatniego roku,
 • przesłanie do Instytutu POLITYKI BHP lub PROGRAMU DZIAŁAŃ W ZAKRESIE POPRAWY WARUNKÓW PRACY na kolejny rok lub sprawozdania z realizacji takiego PROGRAMU za rok bieżący lub zadeklarowanie przygotowania takiego PROGRAMU we współpracy z Instytutem.

Zakres współpracy z Instytutem, warunkujący uczestnictwo w Forum Liderów,
jest uzależniony od:

 • aktualnego stanu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie lub instytucji, charakteru oraz poziomu występujących zagrożeń i uciążliwości związanych  z prowadzoną działalnością, a także stwarzanego przez nie ryzyka zawodowego,
 • efektywności zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • prowadzonej modernizacji, rozbudowy i innych działań związanych z kształtowaniem warunków pracy.

Przy ocenie kandydata na uczestnika Forum Liderów jest brana pod uwagę jego aktywność w zakresie kształtowania bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy (w tym także przesłanie do Instytutu - w celach informacyjnych - programu działań w zakresie poprawy warunków pracy na kolejny rok lub sprawozdania z realizacji takiego programu za rok bieżący, działania związane z uzyskaniem certyfikatu zarządzania bezpieczeństwem pracy, udział w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy, itp.).

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia przez Komisje Wybory Liderów Bezpiecznej Pracy przedsiębiorstwo otrzymuje dyplom potwierdzający przyjęcie do Forum Liderów.


Uczestnicy Forum mogą korzystać z:
 • wsparcia Instytutu we wdrażaniu i upowszechnianiu w swoim środowisku osiągnięć naukowo-technicznych ukierunkowanych na poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • możliwości upowszechniania, m.in. wśród przedsiębiorstw współpracujących z Instytutem, swoich doświadczeń i osiągnięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy,
 • możliwości uczestniczenia w programowaniu problematyki badawczej oraz działalności wydawniczej i edukacyjnej Instytutu,
 • dostępu do informacji na temat konferencji, seminariów, targów i wystaw krajowych oraz zagranicznych poświęconych tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prawa do udziału w organizowanych przez Instytut konferencjach i seminariach, poświęconych bezpieczeństwu pracy i ochronie zdrowia, na preferencyjnych warunkach,
 • usług badawczych, certyfikacyjnych oraz ekspertyz Instytutu na prawach pierwszeństwa,
 • jednorazowych bezpłatnych konsultacji pracowników naukowo-badawczych Instytutu,
 • bezpłatnego uczestnictwa w dorocznych Konferencjach Forum Liderów Bezpiecznej Pracy organizowanych przez Instytut w celu wymiany doświadczeń oraz przedyskutowania aktualnych problemów dotyczących ochrony pracy,
 • bezpłatnego uczestnictwa w spotkaniach tematycznych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • uczestnictwa w seminaryjnych posiedzeniach podsumowujących wyniki zrealizowanych przez Instytut prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych oraz upowszechniających.

Informacji na temat możliwości przystąpienia do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy udziela:
Agnieszka Szczygielska
Ośrodek Promocji CIOP-PIB
tel. 22 623 36 86, fax: 22 623 32 64
e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO FORUM LIDERÓW

zobacz

Zielona Karta Lidera - informacje

zobacz

Srebrna Karta Lidera - informacje

zobacz

Złota Karta Lidera - informacje

zobacz
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93