Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | (Dz.U. Nr 100, poz. 643) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach zw. z ekspozycją na promieniowanie optyczne | (Dz.U. Nr 145, poz. 979) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej Kodeksu pracy w dziedzinie bezp. i higieny pracy | (Dz.U. Nr. 138, poz. 931) Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie min. wymagań, dotyczących BHP, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej | (Dz.U. Nr 142, poz. 951) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutnictwie żelaza i stali

Komentarz

do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutnictwie żelaza i stali
(Dz.U. Nr 142, poz. 951).

dr Barbara Krzyśków


Komentowane rozporządzenie zastępuje rozporządzenie z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach żelaza. Uzasadnieniem do zmiany rozporządzenia były liczne zmiany wprowadzane w międzyczasie do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno w kodeksie pracy jak i w aktach wykonawczych szczególnie dotyczących minimalnych i zasadniczych wymagań dla maszyn, bhp przy urządzeniach i instalacjach energetycznych jak też bhp przy pracy na stanowiskach, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa. Stąd w nowym rozporządzeniu nie są regulowane ponownie sprawy ustalone w innych aktach wykonawczych, a jedynie odwołanie do tych przepisów. Dotyczy to przede wszystkim prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (§4 ust.1) oraz prac wykonywanych w miejscach, w których stosuje się przepisy dotyczące wymagań bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (§ 4 ust.2).

Przede wszystkim w rozporządzeniu doprecyzowano pojęcie hut żelaza i stali. Są to zakłady metalurgiczne i przetwórcze przerabiające stopy żelaza na półwyroby i wyroby hutnicze

Dla miejsc, w których może wystąpić zagrożenie gazowe pracodawca wyznacza strefy, w zależności od stopnia zanieczyszczenia środowiska pracy gazami trującymi.

Strefa pierwsza –występuje stężenie trującego gazu powyżej NDS ustalonego w odrębnych przepisach

Strefa druga – może okresowo wystąpić stężenie trującego gazu powyżej NDS

Strefa trzecia – może wystąpić stężenie trującego gazu nieprzekraczające NDS.

Prace w strefie pierwszej i drugiej są traktowane jako prace szczególnie niebezpieczne w rozumieniu przepisów ogólnych bhp.

Instalacje i urządzenia gazowe powinny być poddawane okresowym kontrolom, nie rzadziej niż raz na rok, zaś kanały, którymi doprowadzane są instalacje gazowe, muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i odpowiednio wentylowane i przewietrzane. Częstotliwość przewietrzania kanałów ustala i dokumentuje pracodawca w zależności od potrzeb. Do kanałów nie powinny wchodzić osoby nieupoważnione. W tym celu pracodawca powinien odpowiednio zabezpieczyć kanały. Do instalacji i urządzeń gazowych powinny być dołączone instrukcje ratownictwa gazowego, z którymi pracodawca ma obowiązek zapoznać pracowników. Pracownicy eksploatujący instalacje i urządzenia nie mogą opuszczać stanowisk pracy bez powiadomienia bezpośredniego przełożonego.

Przy pracy przy instalacjach tlenowych pracownicy mają obowiązek używania odpowiedniej odzieży ochronnej, a w miejscu wykonywania prac remontowych lub usuwania awarii tych instalacji powinny być prowadzone pomiary ciągłe. W przypadku stężenia tlenu w powietrzu powyżej 25% należy natychmiast przerwać prace. W przypadku zaś, gdy stężenia waha się pomiędzy 21 a 25% wprowadza się: ograniczenie czasu przebywania pracowników; zakaz używania otwartego ognia; nakaz używania narzędzi nieiskrzących; środki ochrony indywidualnej dróg oddechowych; obowiązek reasekuracji pracowników. Wszystkie te działania powinny być udokumentowane. Niedopuszczalne jest umieszczanie instalacji w piwnicach, pomieszczeniach usytuowanych pod innymi pomieszczeniami.

Następne przepisy regulują szczegółowe wymagania dotyczące obsługi urządzeń transportujących i wyładowujących. Dotyczy to: transportu za pomocą suwnic, szczególnie podczas transportu płynnego metalu; przemieszczania za pomocą chwytaka elektromagnetycznego; zasad wyładunku i załadunku wsadu do wagonów, środków transportu wewnętrznego i samochodów; praca wywrotnicy.

Rozdział 3 rozporządzenia dotyczy bezpieczeństwa pracy przy obsłudze wielkich pieców. Przepisy dotyczą przede wszystkim, ze względu na wysokie temperatury materiałów, z jakich powinny być wykonane pomosty gardzielowe, mostki i schody oraz osłon wyciągów skipowych. Przy większości prac w pobliżu lub w lub wewnątrz jamy skipowej powinny być zaopatrzone w sygnalizację świetlną i akustyczną. W rozdziale tym określono również zasady transportu ciekłego metalu lub żużla oraz spustu ciekłego metalu. W rozporządzeniu na pracodawcę został nałożony obowiązek opracowania procedur prac konserwacyjnych i naprawczych w czasie pracy wielkiego pieca.

Rozdział 4 komentowanego rozporządzenia określa wymagania bhp dla stalowni. Dotyczą one przede wszystkim zasad pracy przy obsłudze pieca elektrycznego, konwektorów i piecokadzi. W zakresie ochrony pracowników przed promieniowaniem elektromagnetycznym rozporządzenie odsyła do przepisów w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

W rozporządzeniu ustalone zostały szczegółowe wymagania dotyczące pracy spadarki do rozbijania złomu, walcowania, wytrawiania, prasowania(kuźni) oraz składowania wyrobów hutniczych.

W sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy nieuregulowanych w rozporządzeniu pracodawca powinien opracować szczegółowe instrukcje postępowania przy eksploatacji instalacji i urządzeń.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP