Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Składniki kosztów prewencji | Wyliczanie kosztów działań prewencyjnych

Składniki kosztów prewencji

Koszty działań prewencyjnych związane są z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w stopniu co najmniej zgodnym z wymaganiami obowiązujących przepisów. Wyższe koszty działań prewencyjnych powinny prowadzić do wzrostu poziomu bezpieczeństwa i poprawy warunków pracy, a tym samym do obniżenia – w krótszej lub dłuższej perspektywie czasowej – kosztów  związanych z niewłaściwymi warunkami środowiska pracy.

Należy podkreślić, iż koszty prewencji uwzględniają obok kosztów związanych ze spełnieniem wymagań prawnych dotyczących BHP także koszty wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania BHP.

W procesie analizy kosztów należy uwzględnić zarówno monitorowanie kosztów BHP jak i ekonomiczną ocenę skuteczności podejmowanych działań prewencyjnych w przedsiębiorstwie.

Koszt działań prewencyjnych zastosowanych w przedsiębiorstwie związanych z wymaganiami prawnymi można obliczyć sumując następujące składniki kosztów:

 1. Zatrudnienie i utrzymanie służb BHP
 2. Zakup, instalacja i naprawa środków ochrony zbiorowej
 3. Zakup środków ochrony indywidualnej
 4. Zakup, pranie lub wypożyczenie ubrań roboczych
 5. Zakup środków czystości
 6. Zatrudnienie konsultantów zewnętrznych ds. BHP
 7. Usługi w zakresie BHP
 8. Ocena ryzyka zawodowego
 9. Prowadzenie dokumentacji powypadkowej
 10. Badania lekarskie - koszt obliczany jako suma następujących kosztów:
  • (liczba osób objętych badaniem) * (koszt 1 badania)
  • (liczba osób objętych badaniem) * (koszt dojazdu na badanie)
  • (liczba osób objętych badaniem) * (przeciętny czas stracony na 1 badanie) * (stawka godzinowa osób badanych (średnia))
 11. Szkolenia BHP (pracownicy produkcyjni) - koszt obliczany jako suma następujących kosztów:
  • (liczba przeprowadzonych szkoleń) * (liczba osób przeszkolonych (średnio w 1 szkoleniu)) * (przeciętny koszt 1 szkolenia)
  • (liczba przeprowadzonych szkoleń) * (liczba osób przeszkolonych (średnio w 1 szkoleniu)) * (przeciętny koszt dojazdu na szkolenie)
  • (liczba przeprowadzonych szkoleń) * (liczba osób przeszkolonych (średnio w 1 szkoleniu)) * (przeciętny czas 1 szkolenia) * (stawka godzinowa (średnia))
 12. Szkolenia BHP (pracownicy BHP, nadzór) - koszt obliczany jako suma następujących kosztów:
  • seminaria i konferencje (opłaty)
  • delegacje
  • Organizacja i utrzymanie służb ratowniczych i pożarniczych
 13. Promocja i informacja BHP - koszt obliczany jako suma następujących kosztów:
  • znaki bezpieczeństwa, plakaty BHP
  • literatura fachowa
  • programy komputerowe
  • konkursy BHP, nagrody
  • sponsoring
  • inne
 14. Zakup znaków bezpieczeństwa
 15. Inwestycje zmierzające do poprawy warunków pracy
 16. Zmiany stanowisk pracy i ich wyposażenia
 17. Zmiany w organizacji produkcji
 18. Inne koszty prewencji

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP