Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 158 poz. 1123  

USTAWA

 z dnia 21 lipca 2006 r.

 o zmianie ustawy - Prawo energetyczne1)

 (Dz. U. z dnia 5 września 2006 r.)

Art. 1.  W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 i Nr 104, poz. 708) wprowadza się następujące zmiany:  

  1)   art. 4c otrzymuje brzmienie:  

"Art. 4c. 1.  Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się magazynowaniem paliw gazowych jest obowiązane zapewniać odbiorcom oraz przedsiębiorstwom zajmującym się sprzedażą paliw gazowych, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych. Świadczenie usług magazynowania paliw gazowych odbywa się na podstawie umowy o świadczenie tych usług.  

2.   Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się magazynowaniem paliw gazowych jest obowiązane udostępniać operatorowi systemu przesyłowego gazowego tę część instalacji, która jest używana do magazynowania paliw gazowych i jest niezbędna do realizacji jego zadań.  

3.   Udostępnienie części instalacji, o której mowa w ust. 2, następuje za wynagrodzeniem, na zasadach określonych w odrębnej umowie. Ustalając wysokość wynagrodzenia należy stosować stawki opłat za usługi magazynowania paliw gazowych ustalone w taryfie przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się magazynowaniem tych paliw.";  

  2)   w art. 5 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:  

"4a.  Umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych, a także umowa kompleksowa powinny zawierać postanowienia określające maksymalne dopuszczalne ograniczenia w poborze tych paliw.";  

  3)   w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

"1.  W sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, umowy o świadczenie usług transportu gazu ziemnego, umowy o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych, umowy, o której mowa w art. 4c ust. 3, umowy o świadczenie usługi skraplania gazu ziemnego oraz umowy kompleksowej, a także w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii rozstrzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek strony.";  

  4)   w art. 9j:  

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

"1.  Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą jest obowiązane utrzymywać zapasy tego gazu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ilości 3 % planowanej przez to przedsiębiorstwo rocznej wielkości importu gazu ziemnego.",  

b)  po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:  

"4a.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4:  

1)   przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, operatorzy systemów magazynowania paliw gazowych i skraplania gazu ziemnego oraz podmioty dysponujące mocą instalacji magazynowych i instalacji skroplonego gazu ziemnego są obowiązani do pozostawania w gotowości do dostarczania paliw gazowych, o których mowa w ust. 1;  

2)   operator systemu przesyłowego gazowego informuje niezwłocznie przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, operatorów systemów magazynowania paliw gazowych i skraplania gazu ziemnego oraz podmioty dysponujące mocą instalacji magazynowych i instalacji skroplonego gazu o konieczności i terminie uruchomienia dodatkowych dostaw paliw gazowych oraz ich dostaw do systemu gazowego;  

3)   przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, operatorzy systemów magazynowania paliw gazowych i skraplania gazu ziemnego, podmioty dysponujące mocą instalacji magazynowych i instalacji skroplonego gazu ziemnego oraz użytkownicy systemu gazowego są obowiązani realizować polecenia operatora systemu przesyłowego gazowego.";  

  5)   w art. 11 po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:  

"6a.  Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 6, określa w szczególności:  

1)   sposób wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze paliw gazowych lub energii elektrycznej lub w dostarczaniu ciepła, umożliwiający odbiorcom tych paliw i energii dostosowanie się do tych ograniczeń w określonym czasie;  

2)   rodzaje odbiorców objętych ograniczeniami w dostarczaniu i poborze paliw gazowych lub energii elektrycznej lub w dostarczaniu ciepła;  

3)   zakres i okres ochrony odbiorców przed wprowadzonymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze paliw gazowych lub energii elektrycznej lub w dostarczaniu ciepła, w szczególności odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, w przypadku:  

a)   niedoboru paliw gazowych w systemie gazowym,  

b)   wystąpienia skrajnie niskich temperatur zewnętrznych w okresie największego zapotrzebowania na paliwa gazowe w systemie gazowym;  

4)   zakres planów wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze paliw gazowych lub energii elektrycznej lub w dostarczaniu ciepła oraz sposób określania w nich wielkości tych ograniczeń;  

5)   sposób podawania do publicznej wiadomości informacji o ograniczeniach w dostarczaniu i poborze paliw gazowych lub energii elektrycznej lub w dostarczaniu ciepła.  

6b.   Minister właściwy do spraw gospodarki informuje niezwłocznie Komisję Europejską o przepisach wydanych na podstawie ust. 6.";  

  6)   po art. 11 dodaje się art. 11a i 11b w brzmieniu:  

"Art. 11a. 1.  Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi, podmioty zlecające świadczenie usług przesyłania paliw gazowych, operatorzy systemów magazynowania paliw gazowych oraz operatorzy systemów skraplania gazu ziemnego opracowują informacje o działaniach mających zastosowanie w przypadku wystąpienia zakłóceń w dostarczaniu paliw gazowych lub nieprzewidzianego wzrostu zużycia tych paliw przez odbiorców. Informacje te są przekazywane niezwłocznie do wiadomości operatora systemu przesyłowego gazowego.  

2.   Przepisu ust. 1 nie stosuje się do odbiorców w gospodarstwach domowych.  

3.   Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać w szczególności określenie procedur dotyczących uruchamiania dodatkowych dostaw z innych źródeł lub kierunków oraz procedur dotyczących wprowadzania zmniejszenia poboru paliwa gazowego przez odbiorców, zgodnie z umowami zawartymi z tymi odbiorcami.  

4.   W przypadku zagrożenia wystąpienia zakłóceń w dostarczaniu paliw gazowych do systemu przesyłowego, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi informuje niezwłocznie operatora systemu przesyłowego gazowego o możliwości wystąpienia takich zakłóceń oraz o podjętych działaniach w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostarczania tych paliw swoim odbiorcom i prawidłowego funkcjonowania systemu gazowego.  

5.   Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi po wyczerpaniu wszelkich dostępnych środków umożliwiających zaspokojenie potrzeb swoich odbiorców na te paliwa informuje niezwłocznie:  

1)   operatora systemu przesyłowego gazowego - o braku możliwości zapewnienia bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych;  

2)   swoich odbiorców, z którymi zawarło umowy sprzedaży paliw gazowych, a którzy mogą zostać objęci ograniczeniami w ich poborze - o możliwości wystąpienia zakłóceń w sprzedaży tych paliw.  

6.   Operator systemu przesyłowego gazowego, z własnej inicjatywy lub na podstawie informacji, o których mowa w ust. 5, zgłasza ministrowi właściwemu do spraw gospodarki potrzebę wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze paliw gazowych.  

7.   W okresie obowiązywania ograniczeń w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, wprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 7, operator systemu przesyłowego gazowego:  

1)   realizuje obowiązki związane z wprowadzaniem ograniczeń w poborze paliw gazowych polegające na ustalaniu i podawaniu do publicznej wiadomości stopni zasilania, zgodnie z planami wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze paliw gazowych;  

2)   koordynuje działania przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem paliwami gazowymi, operatorów systemów dystrybucyjnych, operatorów systemów magazynowania paliw gazowych, operatorów systemów skraplania gazu ziemnego lub operatorów systemów połączonych;  

3)   uruchamia dodatkowe dostawy paliwa gazowego zgromadzonego w instalacjach magazynowych, po uprzednim poinformowaniu operatora systemu magazynowania paliw gazowych.  

8.   Przedsiębiorstwo energetyczne i odbiorca końcowy, z wyłączeniem odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, na których rzecz nastąpi uruchomienie dostaw paliwa gazowego:  

1)   dostarczą właścicielowi wykorzystanego paliwa równoważne ilości paliwa gazowego, w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu obowiązywania ograniczeń, lub  

2)   dokonają rozliczeń z właścicielem dostarczonego im paliwa gazowego, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującej taryfie właściciela tego paliwa; jeżeli właściciel paliwa gazowego nie jest obowiązany do posiadania taryfy, zasady rozliczeń określą rozliczające się strony.  

9.   Operator systemu przesyłowego gazowego przekaże przedsiębiorstwu energetycznemu, odbiorcy końcowemu oraz właścicielowi wykorzystanego paliwa gazowego informacje niezbędne do dokonania czynności wymienionych w ust. 8.  

Art. 11b. 1.   W przypadku wystąpienia zdarzeń, w wyniku których zastosowanie działań, o których mowa w art. 11a, i ograniczeń w dostarczaniu i poborze paliw gazowych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 7, nie usunie zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego w zakresie dostaw paliw gazowych na określonym obszarze kraju oraz bezpieczeństwa osób lub zagrożenia znacznymi stratami materialnymi:  

1)   operator systemu przesyłowego gazowego, w porozumieniu z przedsiębiorstwami energetycznymi zajmującymi się obrotem paliwami gazowymi, zawiadamia ministra właściwego do spraw gospodarki o wystąpieniu tych zdarzeń i ich wpływie na bezpieczeństwo energetyczne, działaniach podjętych w celu likwidacji ich skutków oraz proponowanych środkach, jakie mogą być zastosowane przez Komisję Europejską;  

2)   przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi informuje odbiorców, z którymi zawarło umowy sprzedaży paliw gazowych, o wystąpieniu tych zdarzeń i ich wpływie na bezpieczeństwo energetyczne oraz działaniach podjętych w celu likwidacji ich skutków.  

2.   Minister właściwy do spraw gospodarki może wystąpić z wnioskiem do Rady Ministrów o konieczności:  

1)   zawiadomienia Przewodniczącego Grupy Koordynacyjnej do spraw Gazu o wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w ust. 1, lub  

2)   wystąpienia do Komisji Europejskiej z żądaniem zwołania Grupy Koordynacyjnej do spraw Gazu.  

3.   Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera w szczególności opis:  

1)   zdarzeń, o których mowa w ust. 1, oraz wskazanie ich wpływu na bezpieczeństwo energetyczne w zakresie dostaw paliw gazowych;  

2)   działań podjętych w celu likwidacji skutków zdarzeń, o których mowa w ust. 1;  

3)   proponowanych środków, jakie mogą być zastosowane przez Komisję Europejską.";  

  7)   w art. 15b w ust. 2 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11-14 w brzmieniu:  

"11)  podejmowane działania i wprowadzone ograniczenia, o których mowa w art. 9j i 11, oraz ich wpływ na warunki konkurencji na rynku gazu ziemnego;  

12)   pojemność czynną instalacji magazynowych gazu ziemnego;  

13)   zakres umów dostarczania gazu ziemnego do systemu gazowego w Rzeczypospolitej Polskiej, zawartych przez przedsiębiorstwa energetyczne na okres dłuższy niż dziesięć lat, w szczególności okres ich obowiązywania, strukturę sprzedaży gazu ziemnego, z wyłączeniem informacji prawnie chronionych;  

14)   wykaz przepisów zawierających instrumenty ekonomiczno-finansowe wspierające podejmowanie nowych inwestycji w zakresie wytwarzania, magazynowania, skraplania i transportu gazu ziemnego.";  

  8)   po art. 15c dodaje się art. 15d w brzmieniu:  

"Art. 15d.   Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą przekazują ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do końca lutego każdego roku, informacje o działaniach podjętych w roku poprzednim dla zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie obrotu tym gazem.";  

  9)   w art. 23 w ust. 2 po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:  

"11a)  kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1775/2005/WE z dnia 28 września 2005 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (Dz. Urz. UE L 289 z 3.11.2005) oraz:  

a)   zatwierdzanie informacji podawanych do wiadomości publicznej przez operatorów systemów przesyłowych gazowych, o których mowa w art. 6 tego rozporządzenia, oraz wyrażanie zgody na ograniczenie zakresu publikacji tych informacji,  

b)   opiniowanie wniosków operatorów systemów przesyłowych gazowych o wykorzystanie przez użytkowników sieci przesyłowych niewykorzystanych zdolności przesyłowych tych sieci, w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 4 tego rozporządzenia,  

c)   zatwierdzanie sposobu wykorzystania przez operatorów systemów przesyłowych gazowych przychodów uzyskiwanych z tytułu udostępniania przez nich niewykorzystanej a zarezerwowanej zdolności sieci przesyłowych;";  

  10)  w art. 56:  

a)  w ust. 1:  

–  po pkt 1d dodaje się pkt 1e w brzmieniu:  

"1e)  nie przestrzega obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1775/2005/WE z dnia 28 września 2005 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego;",  

–  pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

"3)  nie stosuje się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze paliw i energii, wprowadzonych na podstawie art. 11;",  

b)  ust. 8 otrzymuje brzmienie:  

"8.  Prezes URE niezwłocznie powiadamia Komisję Europejską o zmianach przepisów w zakresie kar pieniężnych i o działaniach podejmowanych w przypadku naruszeń przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1228/2003/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej, a także przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1775/2005/WE z dnia 28 września 2005 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego.".  

Art. 2.  W ustawie z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 552) w art. 22 w pkt 1 skreśla się wyrazy "art. 4c,".  

Art. 3.  Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  

Art. 4.  W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy minister właściwy do spraw gospodarki powiadomi Komisję Europejską o obowiązujących przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1.  

Art. 5.  Pierwsze informacje, o których mowa w art. 15d ustawy wymienionej w art. 1, przedsiębiorstwa energetyczne przekażą w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  

Art. 6.  W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powiadomi Komisję Europejską o obowiązujących przepisach w zakresie kar przewidzianych w celu zapewnienia przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1775/2005/WE z dnia 28 września 2005 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego.  

Art. 7.  Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy tej ustawy.  

Art. 8.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
__________________  


  1)    Niniejszą ustawą:  

-   zmienia się ustawę z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska,  

-   dokonuje się wdrożenia dyrektywy Rady 2004/67/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. dotyczącej środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2004, str. 92; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 3, str. 19).  

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP