Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |


Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 221 poz. 1615

 

USTAWA

z dnia 16 listopada 2006 r.

o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

(Dz. U. z dnia 4 grudnia 2006 r.)

Art. 1. W ustawie z  dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z  późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

  1)   w  art. 180 § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"§ 1.  Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

1)   18 tygodni przy pierwszym porodzie,

2)   20 tygodni przy każdym następnym porodzie,

3)   28 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

§ 2.   Pracownicy, która wychowuje dziecko przysposobione lub która przyjęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego, przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni również przy pierwszym porodzie.";

  2)   art. 183 otrzymuje brzmienie:

"Art. 183. § 1.  Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, ma prawo do 18 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia. Przepisy art. 180 § 5-7 stosuje się odpowiednio.

§ 2.  Jeżeli pracownik, o którym mowa w § 1, przyjął dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, ma prawo do 8 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.";

  3)   po art. 183 dodaje się art. 1831 w brzmieniu:

"Art. 1831. § 1.  Przy udzielaniu urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym.

§ 2.  Jeżeli pracownica nie korzysta z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu.".

Art. 2. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.  Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

1)   urodziła dziecko;

2)   przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;

3)   przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku życia.".

Art. 3. 1. Wymiar  urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, o którym  mowa w art. 180 § 1 i § 2 oraz art. 183 § 1 Kodeksu pracy w brzmieniu nadanym  niniejszą ustawą, stosuje się także do pracownic i pracowników korzystających z  takiego urlopu w dniu wejścia w życie ustawy, z zastrzeżeniem art. 4.

2. Wymiar urlopu  macierzyńskiego, o którym mowa w art. 180 § 1 Kodeksu pracy w brzmieniu nadanym  niniejszą ustawą, stosuje się także do pracownic, które łącznie spełniają  następujące przesłanki:

  1)   urodziły  dziecko w dniu 1 stycznia 2006 r. lub później i do dnia wejścia w życie ustawy  nie wykorzystały całego urlopu macierzyńskiego lub jego części;

  2)   w  dniu wejścia w życie ustawy nie korzystają z urlopu macierzyńskiego ze względu  na okoliczności określone w art. 181 Kodeksu pracy albo z powodu korzystania z  urlopu bezpłatnego albo z urlopu wychowawczego.

Art. 4. Pracownice i  pracownicy korzystający w dniu wejścia w życie ustawy z urlopu na warunkach  urlopu macierzyńskiego jako rodzina zastępcza zawodowa niespokrewniona z  dzieckiem: wielodzietna lub specjalistyczna, zachowują prawo do tego urlopu w  dotychczasowym wymiarze.

Art. 5. Ustawa wchodzi  w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
______

1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935 i Nr 217, poz. 1587.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP