Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wydawnictwa CIOP-PIB | Bazy danych i programy | Badania, certyfikacja i usługi | Plakaty | "Kultura bezpieczeństwa" | Ocena zgodności wyrobów na oznakowanie CE | Certyfikacja systemów zarządzania BHP, QMS, EMS, FSMS | Koszyk

Certyfikacja systemów zarządzania  BHP, QMS, EMS, FSMS

Certyfikację systemów zarządzania w CIOP-PIB prowadzi od 1 grudnia 2011 r. funkcjonujący w strukturze Instytutu Ośrodek Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania.

Deklaracja Polityki Jakości w zakresie certyfikacji systemu zarządzania

Zakres certyfikacji obejmuje ocenę zgodności systemów zarządzania:

                PROCEDURA  CERTYFIKACJI  SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA


Formularz wniosku o przeprowadzenie certyfikacji SZ  
Audity systemów zarządzania są prowadzone przez przedstawicieli CIOP-PIB. W auditach systemów zarządzania mogą brać udział - w charakterze obserwatora - po uprzednim uzgodnieniu z auditowaną organizacją - auditorzy szkoleni, a także auditorzy jednostki akredytującej. Koszty udziału ww. osób pokrywa Instytut.  

Organizacje, którym CIOP-PIB wydał certyfikat SZ maja prawo do stosowaniu znaku firmowego Instytutu oraz zastrzeżonego znaku certyfikowanego systemu zarządzania BHP według zasad określonych w umowie w sprawie nadzorowania używania certyfikatu SZ.


Ośrodek Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania z przyjemnością przedstawi ofertę cenową certyfikacji systemów zarządzania. W celu przygotowania oferty prosimy o podanie podstawowych informacji o firmie według załączonego formularza i przesłanie do Ośrodka (e-mail: wigac@ciop.pl, fax.: (022) 623 36 93).
Podstawowe składniki kalkulacji opłaty za przeprowadzenie certyfikacji systemów zarządzania to koszty (podane jako koszty netto):
oceny formalnej wniosku i dokumentacji - 1000 zł.
analizy merytorycznej dokumentacji - 4000 zł.
auditu wstępnego i certyfikującego, które zależą od czasu trwania auditów (koszt 1 dnia auditu wykonywanego przez jednego auditora wynosi 1200 zł.)
opłata za stosowanie certyfikatu systemu zarządzania wydanego na okres 3 lat w systemie akredytacji - 1500 zł.
Formularz do przygotowania oferty - certyfikacja SZ    Kompetencje Instytutu do prowadzenia certyfikacji systemów zarządzania potwierdza akredytacja krajowego organu akredytacyjnego. W tym zakresie Instytut działa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011
„Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania”.
Instytut posiada akredytację do prowadzenia certyfikacji systemów zarządzania od 15 marca 2000 r.
Aktualny certyfikat akredytacji nr AC 069 wydany przez PCA w dniu 31 stycznia 2013 r. jest ważny do dnia 14 marca 2015 r.  

Szczegółowy zakres akredytacji certyfikacji systemów zarządzania w odniesieniu do poszczególnych branż jest podany na stronie internetowej PCA (www.pca.gov.pl).
Zakres akredytacji obejmuje ocenę zgodności systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną wg PN-N-18001:2004 w organizacjach prowadzących działalność społeczno-gospodarczą i usługową wymienioną w Polskiej Klasyfikacji Działalności - PKD (w 36 branżach działalności); systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 (w 30 branżach) oraz środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2005 (w 27 branżach); dla systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg PN-EN ISO 22000:2006 w organizacjach, których działalność obejmuje następujące kody wyrobów i usług: C, E, H, J (kody wg zał. A do ISO/TS 22003:2007). Wykaz certyfikatów systemów zarządzania wydanych przez CIOP-PIB

 Wykaz certyfikatów systemów zarządzania cofniętych/unieważnionych przez CIOP-PIB

 Wykaz certyfikatów systemów zarządzania zawieszonych przez CIOP-PIB

CIOP-PIB przyjmuje i rozpatruje każde odwołanie dotyczące postępowania i podjętych decyzji oraz wszelkie skargi dotyczące działalności certyfikacyjnej.

Procedura systemu jakości PCS-03 "Rozpatrywanie odwołań, skarg, spraw spornych"


Kontakt:
Kierownik Ośrodka Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania
lek. med. Witold Gacek
e-mail: wigac@ciop.pl
tel.: 22 623 46 84

mgr inż. Małgorzata Jędrzejewska
e-mail: majed@ciop.pl
tel.: 22 623 46 72

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93