Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Choroby zawodowe | Postępowanie w sprawach chorób zawodowych | Statystyka 2005 | Statystyka 2004

CHOROBY  ZAWODOWE

Zgłoszenie, rozpoznannie, stwierdzenie...


Za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że  została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanymi dalej "narażeniem zawodowym". (art. 2351 Kodeksu pracy)

Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.  (art. 2352 Kodeksu pracy).
 
                                                                  Więcej...

<b>Przepisy prawne</b> <b>Książki</b> <b>Artykuły</b>
Przepisy prawne
Książki
Artykuły


KSIĄŻKI i WYDAWNICTWA CIĄGŁE

CHOROBY ZAWODOWE W POLSCE W 2008 r.
- Neonila Szeszenia-Dąbrowska, Urszula Wilczyńska, Wiesław SzymczakFormat: A4
Stron: 151
ISBN: 978-83-60818-32-9
Rok wydania: 2009
Status: obcy/zewnetrzny
Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi

CHOROBY ZAWODOWE w Polsce w 2007 r.
- pod redakcją prof. dr hab. med. Neonili Szeszeni-Dąbrowskiej Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w ŁodziOpracowanie o zapadalności na choroby zawodowe w Polsce stanowi podstawowe źródło informacji o stwierdzonych w naszym kraju chorobach zawodowych. W opracowaniu zawarto dane dotyczące chorób zawodowych według jednostek chorobowych, płci i wieku osób, u których stwierdzono chorobę zawodową, przyczyn wywołujących patologię, długości trwania narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz rodzaju działalności na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Format: A4
Stron: 120
ISBN: 978-83-60818-15-2
Rok wydania: 2008
Status: obcy/zewnetrzny
Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

CHOROBY ZAWODOWE
- pod redakcją prof. dr hab. med. Kazimierza MarkaObszerny podręcznik dla lekarzy służby medycyny pracy, obejmujący problematykę chorób zawodowych. Stanowi on kompendium wiedzy praktycznej, niezbędnej do prawidłowego realizowania zadań przez lekarza odpowiedzialnego za opiekę nad pracującymi, zawierające aktualne opracowanie zagadnień dotyczących skutków zdrowotnych narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy, a także dotyczące orzecznictwa oraz działań profilaktycznych.

Format: 165*235 mm
Stron: 600
ISBN: 83-200-2572-9
Rok wydania: 2001
Status: obcy/zewnetrzny
Wydawnictwo Lekarskie PZWL

CHOROBY ZAWODOWE I POZAZAWODOWE W ROLNICTWIE
- Praca zbiorowa pod redakcją prof. dra hab. n. med. Jerzego ZagórskiegoChoroby zawodowe i parazawodowe w rolnictwie.

Rok wydania: 2000
Status: obcy/zewnetrzny
Instytut Medycyny Wsi

MEDYCYNA PRACY
- Indeks tytułów (na stronie


Treść dwumiesięcznika stanowią prace związane z patologią zawodową, szkodliwościami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, toksykologią i mutagenezą, prace poświęcone polityce zdrowotnej, zarządzaniu i organizacji ochrony zdrowia, badaniom epidemiologicznym. Są to prace oryginalne i poglądowe. Treść czasopisma stanowią również raporty z kongresów międzynarodowych i krajowych, konferencji i sympozjów.

Status: obcy/zewnetrzny
Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi

MEDYCYNA ŚRODOWISKOWAi
- Indeks tytułów (na stronie"Medycyna Środowiskowa" jest oficjalnym organem Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej wydawanym przez PTMŚ i Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego. Ukazuje się dwa razy w roku. Czasopismo przyczynia się do rozpowszechniania wiedzy w zakresie medycyny środowiskowej, podnoszenia poziomu fachowego i konsolidacji środowiska naukowego i zawodowego w tej dziedzinie.

Status: obcy/zewnetrzny
PTMŚ oraz Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu


Najważniejsze uregulowania prawne stosujące się do postępowania w sprawach chorób zawodowych

Ustawy

 • t.j. Dz.U. 2011 nr 212 poz. 1263
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2006 nr 122 poz. 851
  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 82 poz. 460
  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
  Uwaga: art. 1 pkt 14 i 18 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2012 r., art. 1 pkt 3 w zakresie art. 86b i art. 1 pkt 11 w zakresie art. 92b ust. 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

    - Dz.U. 2012 nr 147 poz. 892
  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej


 • t.j. Dz.U. 2009 nr 167 poz. 1322
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
    ze zm.
    - Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1725
  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235
  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
  Uwaga: art. 6 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., art. 50-53 wchodzą w życie z dniem 1 października 2011 r. , art. 62 i 63 wchodzą w życie z dniem 3 marca 2011 r., art. 64 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 4 marca 2012 r.

    - Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696
  Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
  UWAGA: art. 11, art. 17-23, art. 41 ust. 1-5 i 8, art. 48 ust. 1-6, art. 63 pkt 26, art. 67, art. 68 ust. 2 i 3, art. 71, art. 74, art. 79 i art. 80 wchodzą w życie z dniem 28 czerwca 2011 r., natomiast art. 63 pkt 13 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.

    - Dz.U. 2011 nr 138 poz. 808
  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2012 nr 107 poz. 637
  Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.


Rozporządzenia

 • Dz.U. 2010 nr 110 poz. 736
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych.

 • Dz.U. 2009 nr 105 poz. 869
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2002 nr 132 poz. 1115
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 112 poz. 662
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych.


 • Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1707
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2003 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej.
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 4 poz. 20
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej.

    - Dz.U. 2010 nr 171 poz. 1156
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej.

    - Dz.U. 2012 nr 13 poz. 72
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej


 • Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1692
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.
    ze zm.
    - Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1720
  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2002 r. o sprostowaniu błędu.

    - Dz.U. 2006 nr 42 poz. 283
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

    - Dz.U. 2007 nr 117 poz. 812
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

    - Dz.U. 2007 nr 195 poz. 1408
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

    - Dz. U. 2008 nr 73 poz. 436
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

    - Dz.U. 2009 nr 43 poz. 350
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

    - Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1783
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

    - Dz.U. 2010 nr 50 poz. 304
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

    - Dz.U. 2012 nr 55 poz. 285
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków


 • Dz. U. 2002 nr 132 poz. 1121
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 112 poz. 663
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób


Obwieszczenia

 • M.P. 2012 nr 32 poz. 127
 • Obwieszczenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • M.P. 2011 nr 18 poz. 187
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • M.P. 2010 nr 10 poz. 103
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • M.P. 2009 nr 12 poz. 149
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • M.P. 2008 nr 22 poz. 219
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • M.P. 2006 nr 19 poz. 210
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • M.P. 2005 nr 16 poz. 275
 • Obwieszczenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • M. P. 2003 nr 16 poz. 253
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 marca 2003 w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • M. P. 1989 nr 41 poz. 335
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 grudnia 1989 w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych


ARTYKUŁY


Neurologiczne choroby zawodowe w Polsce
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 7-8/2011, str. 20-23

lek. med. Paweł Gać
Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Higieny AM we Wrocławiu
lek. med. Marta Waliszewska-Prosół
Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Higieny AM we Wrocławiu
dr n. med. Rafał Poręba
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego AM we Wrocławiu
lek. med. Marcin Zawadzki
Katedra i Zakład Higieny Akademii Medycznej we Wrocławiu
prof. nadzw., dr hab. n. med. Krystyna Pawlas
Katedra i Zakład Higieny Akademii Medycznej we Wrocławiu


Znaczenie neurologicznych chorób zawodowych (zwłaszcza przewlekłych chorób obwodowego układu nerwowego wywołanych sposobem wykonywania pracy) w ostatnich latach rośnie. Sumaryczna liczba rozpoznanych chorób zawodowych w latach 2003-2008 uległa zmniejszeniu o 18,8%. Największy spadek liczby stwierdzonych chorób zawodowych (o 28,3%) obserwowano w latach 2003-2006. Natomiast liczba stwierdzonych zawodowych, przewlekłych chorób obwodowego układu nerwowego wywołanych sposobem wykonywania pracy w omawianym okresie uległa zwiększeniu o 79,8%. Dlatego też spróbowano przedstawić w obecnym artykule choroby zawodowe mające podłoże neurologiczne.

Zachorowalność na pylicę płuc w górnictwie węgla i skuteczność działań profilaktycznych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 2/2010, str. 13-16

dr inż. Krzysztof Matuszewski
Wyższy Urząd Górniczy


W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące zachorowalności na pylicę płuc w górnictwie węgla. Opisano podstawowe źródła zapylenia w kopalniach węgla kamiennego oraz najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli tego zagrożenia, zwracając szczególną uwagę na zmniejszanie emisji pyłów oraz stosowanie środków ochrony indywidualnej dróg oddechowych.

Znaczenie badań okulistycznych u pracowników zatrudnionych przy produkcji chloru metodą rtęciową
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 11/2007, str. 7-9

dr n. med. Agnieszka Kobierzycka-Bala,
dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło,
lek. Aneta Hill-Bator
Katedra i Klinika Okulistyki
Akademii Medycznej we Wrocławiu,
dr n. med. Anna Affelska-Jercha,
dr n. med. Ewa Lewczuk
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego
Akademii Medycznej we Wrocławiu


Rtęć i chlor mogą wpływać toksycznie na narząd wzroku. Celem przedstawionej w artykule pracy była ocena wpływu rtęci na narząd wzroku u osób zatrudnionych przy produkcji chloru metodą rtęciową. Przebadano 20 pacjentów (39 oczu). Oceniano stan przedniego odcinka i dno oka, ciśnienie wewnątrzgałkowe, pole widzenia podstawowe oraz na barwę czerwoną i zieloną. U większości pacjentów stwierdzono zmiany w przednim odcinku oka. Zaburzenia pola widzenia stwierdzono w 7 oczach, a zaburzenia pola widzenia na barwy w 14. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność okresowych badań okulistycznych u pracowników narażonych na działanie rtęci i chloru.

Co to jest choroba zawodowa i jak uzyskać decyzję o jej stwierdzeniu ?
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 2/2006, str. 30-31

Wiesława Lempska
Zakład Ubezpieczeń Społecznych


W ramach cyklu "Odpowiadamy na pytania czytelników" syntetyczny komentarz nt. procedur związanych z problematyką chorób zawodowych przedstawia specjalista z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Nowelizacja wykazu chorób zawodowych
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 4/2004, str. 16-18

prof. Dr hab. Med. Kazimierz Marek
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego


Artykuł stanowi komentarz do nowego wykazu chorób zawodowych wprowadzonego w Polsce rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. (DzU nr 132 poz. 1115). Wykaz został dostosowany do aktualnego stanu wiedzy i wymogów Unii Europejskiej. Autor porównuje treść nowego wykazu ze starym wykazem, obowiązującym do roku 2002 i omawia wprowadzone zmiany.

Analiza trendów wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń w środowisku pracy w okresie transformacji gospodarczej
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 12/2001, str. 14-17

Jerzy Kowalski
Dyrektor Departamentu Warunków Pracy
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej


Analiza trendów najważniejszych zjawisk rejestrowanych w Polsce w związku z warunkami pracy w okresie transformacji gospodarczej, wskazuje na konieczność oceny dynamiki tych zjawisk, także na tle dynamiki podstawowych, makroekonomicznych wskaźników gospodarczych. Niektóre z przedstawionych trendów wskazują na konieczość podjęcia zdecydowancych działań legislacyjnych, badawczych i kontrolnych w skali kraju oraz prewencyjnych działań technicznych i organizacyjnych w celu poprawienia dynamiki poprawy warunków pracy i ograniczenia zagrożeń zawodowych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Instytucje zaangażowane w problematykę chorób zawodowych


Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi


Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu


Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93